21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   1. Marketing terytorialny jako nowoczesna koncepcja zarządzania jednostką terytorialną 1.1. Ewolucja zarządzania jednostką terytorialną na tle przeobrażeń w sferze zarządzania publicznego 1.1.1. Teoretyczne podstawy zarządzania publicznego 1.1.2. Nowoczesne koncepcje zarządzania w administracji publicznej 1.1.3. Implementacje rozwoju zarządzania publicznego dla samorządu gminy   1.1.4. Rozwijanie aktywności marketingowej w administracji samorządowej   1.2. Istota i determinanty rozwoju marketingu terytorialnego 1.2.1. Geneza i czynniki rozwoju marketingu terytorialnego 1.2.2. Interpretacja pojęcia marketingu terytorialnego 1.3. Adresaci i cele marketingu terytorialnego 1.3.1. Typologia rynków docelowych w marketingu terytorialnym 1.3.2. Cele marketingu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki adresatów 1.4. Koncepcja terytorialnego marketingu-mix 1.4.1. Kompozycje instrumentów marketingowych w literaturze przedmiotu 1.4.2. Adaptacja koncepcji marketingu-mix w gminach ukierunkowanych na rozwój turystyki wiejskiej 1.4.3. Potencjał ludzki jako wiodący instrument w oddziaływaniu na adresatów oferty gminy ukierunkowanej na rozwój turystyki wiejskiej 1.5. Organizacyjne przesłanki wdrażania orientacji marketingowej w jednostce terytorialnej 1.5.1. Oddziaływanie specyfiki jednostki terytorialnej na organizację marketingu 1.5.2. Rozwiązania w zakresie organizacji marketingu w praktyce 1.6. Rozwój marketingu terytorialnego w wybranych krajach Europy   2. Uwarunkowania rozwoju i znaczenie turystyki wiejskiej 2.1. Istota turystyki wiejskiej 2.1.1. Złożoność turystyki i jej oddziaływanie na turystykę wiejską 2.1.2. Turystyka wiejska w literaturze przedmiotu 2.1.3. Istota turystyki wiejskiej przez pryzmat uwarunkowań przestrzennych 2.1.4. Definiowanie turystyki wiejskiej 2.1.5. Agroturystyka i agroekoturystyka jako formy turystyki wiejskiej 2.2. Rola turystyki w podnoszeniu konkurencyjności obszarów wiejskich 2.2.1. Konkurencyjność obszarów wiejskich – wybrane aspekty 2.2.2. Oddziaływanie turystyki na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich 2.3. Turystyka wiejska jako czynnik przemian społeczności lokalnej 2.3.1. Społeczny i kulturowy wymiar turystyki wiejskiej 2.3.2. Oddziaływanie turystyki wiejskiej na zmiany postaw i zachowań lokalnej społeczności 2.4. Kierunki zmian jakościowych w turystyce wiejskiej 2.4.1. Determinanty zmian w turystyce wiejskiej 2.4.2. Oczekiwania współczesnego konsumenta wobec turystyki wiejskiej 2.4.3. Wyzwania wobec turystyki wiejskiej w świetle zmieniających się cech współczesnego turysty 2.5. Turystyka wiejska w Polsce w wymiarze ilościowym i przestrzennym 2.5.1. Rozwój turystyki wiejskiej w Polsce – ujęcie statystyczne 2.5.2. Wybrane wskaźniki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich według województw   3. Marketingowe przesłanki kreowania zintegrowanego markowego produktu turystyki wiejskiej 3.1. Produkt obszaru recepcji turystycznej – wymiar marketingowy 3.1.1. Specyfika produktu turystycznego 3.1.2. Interpretacja produktu turystycznego postrzeganego w kategorii terytorium 3.1.3. Struktura produktu turystycznego gminy 3.1.4. Kształtowanie zintegrowanego produktu turystycznego gminy jako elementu złożonej struktury megaproduktu 3.2. Produkty markowe w turystyce wiejskiej i ich rola w kształtowaniu wizerunku jednostki terytorialnej 3.2.1. Istota i rodzaje wizerunku jednostki terytorialnej 3.2.2. Specyfika produktów markowych w turystyce wiejskiej oraz proces ich kształtowania 3.2.3. Założenia w zakresie kreowania produktów markowych turystyki wiejskiej w skali kraju 3.2.4. Przykłady markowych produktów turystycznych na wsi 3.3. Znaczenie promocji w propagowaniu walorów turystycznych wsi 3.3.1. Specyfika promocji jednostek ukierunkowanych na rozwój turystyki wiejskiej 3.3.2. Instrumenty promocji wykorzystywane w rozwoju turystyki wiejskiej 3.3.3. Event marketing jako skuteczna forma promocji wiejskich obszarów recepcji turystycznej 3.4. Podmioty kreujące i koordynujące rozwój turystyki wiejskiej w gminie w ujęciu systemowym   4. Rozwój turystyki wiejskiej w województwie podkarpackim i jego marketingowe uwarunkowania w świetle wyników badań 4.1. Charakterystyka wybranych elementów potencjału turystycznego obszarów wiejskich badanego województwa 4.1.1. Profil społeczno-gospodarczy 4.1.2. Potencjał przyrodniczo-kulturowy 4.1.3. Rozwój turystyki wiejskiej na Podkarpaciu w świetle założeń dokumentów strategicznych 4.2. Waloryzacja wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej województwa w zestawieniu ze stopniem rozwoju turystyki 4.2.1. Charakterystyka zastosowanych mierników i ich wartości dla gmin 4.2.2. Typowanie gmin do badań szczegółowych 4.2.3. Ocena atrakcyjności wytypowanych gmin do pełnienia funkcji turystycznej 4.3. Turystyczny wizerunek badanych jednostek i sposoby jego kreowania w ocenie respondentów 4.3.1. Ocena wybranych czynników kształtujących wizerunek gminy 4.3.2. Atrakcyjność promocyjna gmin w opinii respondentów 4.4. Partnerstwo podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w gminie – wyzwania mar­ketingowe 4.4.1. Ocena partnerskiej współpracy lokalnych podmiotów w zakresie turystyki 4.4.2. Wsparcie marketingowe turystyki w gminie ze strony lokalnych partnerów 4.5. Końcowa ocena aktywności marketingowej gmin o wysokim i niskim poziomie rozwoju funkcji turystycznej 4.5.1. Syntetyczny wskaźnik marketingu gminy 4.5.2. Szacowanie oddziaływania marketingu w gminie na rozwój turystyki wiejskiej   5. Wyzwania marketingowe gminy wobec rozwoju turystyki wiejskiej 5.1. Typologia gmin – potencjalnych liderów turystyki 5.1.1. Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki i ich konsekwencje dla obszaru recepcji 5.1.2. Klasyfikacja gmin ze względu na orientację marketingową a możliwości rozwijania przedsięwzięć turystycznych 5.2. Marketingowe bariery rozwoju turystyki wiejskiej i sposoby ich pokonywania 5.2.1. Identyfikacja najważniejszych barier 5.2.2. Rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami turystów a oferowanymi usługami 5.3. Scenariusz wdrażania marketingowo zorientowanej koncepcji rozwoju turystyki wiejskiej w gminie na poziomie strategicznym i operacyjnym 5.3.1. Lider marketingowy gminy i jego zadania 5.3.2. Propozycje rozwiązań strategicznych i operacyjnych w sferze marketingu gminy ukierunkowanej na rozwój turystyki wiejskiej   Zakończenie   Bibliografia   Wykaz tabel, map i rysunków   Aneks  Summary

Skip to content