Journal of Education, Technology and Computer Science

Czasopismo naukowe JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE jest kontynuacją ukazującego się od 2010 roku kwartalnika Edukacja – Technika – Informatyka. Redaktorzy stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach. Problemy edukacji technicznej i zawodowej: 1. Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych i kulturowych. 2. Edukacja zawodowa i pedagogika pracy – dynamika przemian społeczno-kulturowych. 3.Edukacja dla zrównoważonego rozwoju człowieka i świata. 4. Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych w epoce postindustrialnej. Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej: 1. Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość. 2. Komputerowe programy edukacyjne – projektowanie, weryfikacja i stosowanie. 3. Informatyczne przygotowanie nauczycieli – kompetencje i kwalifikacje z zakresu IT. 4. Podstawy informatyki i zarządzanie informacją w systemach edukacyjnych.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4