RODO

„Klauzula informacyjna” dla Klientów

Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Na tej podstawie Wydawnictwo UR informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: iod@ur.edu.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania i dystrybucji książek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikaj ących z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami1 Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, a także podmioty świadczące na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego usługi dostawczo-transportowe.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3 do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym r ozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować niezrealizowaniem zamówienia.

9) Informujemy równie ż, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1 Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Skip to content