Transborder Economics

O czasopiśmie

Procesy transgraniczne odgrywają coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym wielu krajów i regionów świata napędzanych przez daleko idący interwencjonizm. Liczne przykłady współpracy międzynarodowej i regionalnej pokazują, że podejścia teoretyczne, metody analityczne i narzędzia statystyczne „tradycyjnej” makroekonomii i ekonomii regionalnej nie wyjaśniają rozwoju regionów położonych blisko granic państw. Co więcej, zjawisko globalizacji, liberalizacja handlu międzynarodowego, współpraca technologiczna, inicjatywy polityczne, wspólne badania naukowe i projekty infrastrukturalne doprowadziły do powstania w wielu częściach świata nowego typu systemu gospodarczego, jakim jest gospodarka transgraniczna.

Brak administracyjnie narzuconych granic pozwala na rozległe rozpowszechnianie procesów społecznych i gospodarczych pomiędzy krajami, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego tych sąsiadujących państw, które zliberalizowały mobilność zagraniczną swoich mieszkańców. Procesy liberalizacji postępują w wielu regionach świata, szczególnie w Europie i Amerykach. Ponadto, w krajach o rygorystycznej kontroli granicznej dokonuje się rozwój i stopniowe uwalniana jest gospodarka w zakresie np. turystyki, obrotu towarami, rynku pracy, wykorzystania infrastruktury i rozwoju projektów środowiskowych na rzecz lokalnych gospodarek i mieszkańców po obu stronach granic.

W tym kontekście, pojęcie gospodarki narodowej jako systemu gospodarczego i społecznego w wielu częściach świata jest nieaktualne. Mikroekonomia i statystyka zdają się jednak tego faktu nie uwzględniać zarówno w rozważaniach teoretycznych, badaniach metodologicznych jak i analizach empirycznych, co może prowadzić do błędnych rządowych decyzji makroekonomicznych, koszty których ponosimy wszyscy – osoby fizyczne, gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy działający w środowisku transgranicznym. Stąd obserwować można rosnącą liczbę definicji gospodarki transgranicznej jakie określone systemy społeczno-gospodarcze wypracowały; mają one na celu rozwój teoretycznych podstaw ekonomii transgranicznej, wyjaśnienie jej podejść metodologicznych i analiz statystycznych, zbadanie jej historycznego i kulturowego tła i kontekstu, jednocześnie wskazując na ogromną różnorodność zagadnień dla obecnych i przyszłych badań empirycznych.

W świetle rosnącego zainteresowania powyższymi tematami istnieje potrzeba stworzenia przestrzeni dla naukowców i praktyków zajmujących się analizą i pragmatyką gospodarek transgranicznych. Widząc brak odpowiednich pozycji wydawniczych na rynku, międzynarodowe czasopismo TRANSBORDER ECONOMICS ma być polem do dyskusji dla tych naukowców i praktyków, którzy dostrzegają znaczenie gospodarek transgranicznych, złożoność procesów i różnorodność problemów. Czasopismo zaprasza wszystkich autorów, którzy chcą wnieść wkład w rozwój tej nowej dyscypliny naukowej.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7