Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Administracja niewładcza

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Słowo wstępne   CZĘśĆ WPROWADZAJˇCA 1. Istota i znaczenie stosunków niewładczych w polskim prawie administracyjnym   CZĘśĆ IKONSENSUALNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. Formy współdziałania w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 2. Umowa z zarządzającym lotniskiem w zakresie obowiązku użyteczności publicznej jako niewładcza forma działania administracji 3. Procedura ustanawiania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako działanie niewładcze administracji publicznej 4. Obszary administracji niewładczej w realizowaniu usług oświatowych przez gminy 5. Administracyjnoprawne aspekty procedury przekazania prowadzenia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi   CZĘśĆ IIFORMY UDZIAŁU OBYWATELI W ADMINISTROWANIU 1. Relacje administracji publicznej z podmiotami niepublicznymi w sferze stanowienia przepisów i planów działania 2. Podmioty prywatne w procesie prywatyzacji zadań publicznych jako przejaw niewładczej działalności administracji 3. Mediacja a ugoda administracyjna   CZĘśĆ IIINIEWŁADCZE FORMY DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. Dwustronne formy działania organów administracji weterynaryjnej 2. Niewładcze formy działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony konsumenta 3. Rola i miejsce aktów soft law w publicznoprawnym systemie ochrony konkurencji w Polsce 4. Niewładcze formy działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stan obecny a perspektywa zmian   CZĘśĆ IVKIERUNKI ZMIAN W ZARZˇDZANIU SPRAWAMI PUBLICZNYMI 1. W poszukiwaniu skuteczności działania administracji. Współczesna forma menedżer-skiego podejścia do administracji publicznej – New Public Management 2. Funkcje administracji publicznej w społeczeństwie wiedzy 3. Zakres samodzielności decyzyjnej jednostek samorządu terytorialnego przy podejmowaniu współpracy 4. Wojewódzkie centra usług wspólnych   Wykaz literatury   Wykaz aktów normatywnych   Wykaz orzecznictwa  Pozostałe źródła

Skip to content