50.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wielki Profesor dr hab. Jan Łukasiewicz   Marcin Niemczyk Wspomnienie o Profesorze Janie Łukasiewiczu   Tomasz P. Antoszek Zasada poufności mediacji a spotkania informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów   Beata Bachurska Materialnoprawne i procesowe skutki zakończenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych   Marcin Białecki Praktyczne aspekty mediacji transgranicznej w sprawach z udziałem dziecka   Aneta Biały Uregulowania prawne mediacji cywilnych – próba oceny   Włodzimierz Broński, Piotr Sławicki Zasada neutralności mediatora w polskim prawie cywilnym   Oskar Bróż Perspektywy alternatywnych metod rozwiązywania sporów o zdarzenia medyczne w Polsce w oparciu o doświadczenia ADR w Stanach Zjednoczonych   Aleksandra Budniak-Rogala Wymóg obligatoryjny pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. – de lege lata i de lege ferenda   Tomasz Cyrol Aksjologiczne aspekty ugody mediacyjnej   Tomasz Drozdowski Procedura koncyliacyjna w Japonii   Elżbieta Feret Mediacje i negocjacje w sektorze publicznym   Kinga Flaga-Gieruszyńska Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym   Anna Golonka Kompensacja i jej znaczenie dla pojednania się pokrzywdzonego ze sprawcą przestępstwa   Aneta Jakubiak-Mirończuk Mediacja z perspektywy wymiaru sprawiedliwości – pomiędzy statystyką a oczekiwaniami   Monika Klejnowska Koszty mediacji w sprawach karnych   Katarzyna Kłosowska-Lasek Partnerskie podejście administracji do obywatela w świetle przepisów o mediacji w postępowaniu administracyjnym   Agata Ludera-Ruszel Ograniczenia dopuszczalności zawarcia ugody przed mediatorem w sprawach z zakresu prawa pracy   Maciej Łaszczuk Kilka uwag o etyce arbitra   Grzegorz Maroń Chrześcijańska teoria prawa jako kierunek we współczesnej myśli prawniczej   Elżbieta Małecka Wpływ ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich na sytuację prawną konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym   Arita Masłowska Udział obrońcy w postępowaniu mediacyjnym   Eugeniusz Moczuk Mediacje w świetle teorii interakcjonizmu symbolicznego. Ujęcie socjologiczne   Małgorzata Modrzejewska Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich   Krystian Mularczyk, Hanna Drynkorn Rola radcy prawnego lub adwokata w mediacji   Rafał Morek Dowód z opinii biegłego w arbitrażu: w poszukiwaniu standardów i rozwiązań niektórych problemów praktyki sądowej   Łukasz Mroczyński-Szmaj Postępowanie przed koordynatorem do spraw negocjacji oraz status prawny nowej instytucji ADR w sektorze energetycznym   Andrzej Olaś O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka   Jan Olszewski Obowiązki informacyjne w mediacjach konsumenckich   Sylwester Pieckowski Prace UNCITRAL nad projektem regulacji w sprawie uznawania i wykonywania międzynarodowych ugód handlowych będących rezultatem koncyliacji   Łukasz J. Pikuła Prawa piękne, sprawiedliwe i dobre, czyli wiedza jako fundament państwa idealnego u Platona   Jerzy Plis Mediacje z udziałem przedstawicieli różnych kultur   Sebastian Podmiotko Wykorzystanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów na polskim rynku kapitałowym   Marta Sagan Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez osobę świadczącą usługi mediacji   Tobiasz Serafin Mediacja w ochronie zdrowia   Piotr Krzysztof Sowiński Mediacja karnoprocesowa   Rajmund Stapiński Polubowne rozwiązywanie sporów powstałych w ramach procedur udzielania zamówień publicznych   Małgorzata Szreniawska Mediacja z perspektywy nauki administracji   Piotr Szreniawski Mediacja jako poszukiwanie dobra wspólnego   Andrzej Szumański Udział osób trzecich w przygotowaniu wyroku sądu arbitrażowego oraz nadaniu jego treści ostatecznego brzmienia   Renata świrgoń-Skok, Aneta Arkuszewska Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny   Stanisław Wrzosek Nauka administracji w ujęciu systemowym   Karol Zawiślak Skutki procesowe przedterminowego wygaśnięcia mandatu arbitra – wybrane zagadnienia regulacji prawa polskiego na tle porównawczym   Bibliografia   Czasopisma   Orzecznictwo   Akty prawne   Wykaz skrótów   Wykaz kodeksów etyki   Netografia

Skip to content