17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Duchowość ponowoczesna bę­dąca „produktem” zachodzących współcześnie przemian dąży do bycia swoistego rodzaju panaceum czy też alternatywą kulturową dla osób po­szukujących nowych paradygmatów i wizji przyszłego świata. Duchowość ponowoczesną należy rozumieć nie tylko jako duchowość religijną, opartą na sferze sacrum i uznaniu transcen­dencji, lecz także szerzej – jako for­mę życia duchowego wyrażającą się w określonym stylu. Ponowoczesna duchowość wkra­czająca w dziedziny życia związane ze zdrowiem, ekologią, polityką, nauką, ekonomią, religią staje się niewąt­pliwie jedną z bardziej znaczących cech współczesnych społeczeństw, odgrywając istotną rolę w naszej rze­czywistości ,,[…] łącząc nas z szerszą rzeczywistością, w której jesteśmy osa­dzeni ponownie nadając urok światu, odsłaniając to, co nieprawdopodobne w różnych wymiarach egzystencji oraz wypełniając nasze życie tajemnicą, witalnością i zdumieniem”.    Spis treści:   Wstęp   Rozdział I: Społeczno-kulturowe źródła „innej nowoczesności” 1. Wprowadzenie 2. Przesłanki historyczne kultury europejskiej 3. Kulturowo-społeczny wymiar globalizacji 3.1. Aspekt ekonomiczny 3.2. Aspekt polityczny 3.3. Aspekt kulturowy 4. Kultura globalna 5. Status religii we współczesnej kulturze   Rozdział II: Od nowoczesnej do ponowoczesnej wizji kultury 1. Wprowadzenie 2. Moderność w kulturze – zarys problematyki 3. Wieloznaczność pojęcia postmodernizm 4. Postmodernistyczna refleksja filozoficzna a współczesna rzeczywistość kulturowa 5. Próba nowego ujęcia rzeczywistości kulturowej 5.1. Ponowoczesny pluralizm kulturowo-społeczny 6. Postmodernizm a religia   Rozdział III: Ponowoczesne oblicze religii. Charakterystyka wybranych zagadnień 1. Wprowadzenie 2. New Age – jako przejaw religii sprywatyzowanej i niewidzialnej 3. Idee filozoficzne ruchu Nowej Ery 4. New Age a rynek religijny 5. Duchowość   Rozdział IV: Duchowość ponowoczesna 1. Wprowadzenie 2. Duchowość Ponowoczesna, Nowa Duchowość – próba definicji 3. Postmodernistyczna formuła duchowości ponowoczesnej 4. Duchowość ponowoczesna a postmodernistyczna estetyzacja życia 4.1. Ponowoczesny pluralizm kulturowo-społeczny a problem autokreacji 4.2. Tolerancja a autokreacja 4.3. Ponowoczesne koncepcje wolności a autokreacja   Podsumowanie   Zakończenie   Bibliografia  Summary

Skip to content