Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja. Studia i materiały, 1/2015

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Od redakcji   Rozprawy i artykuły   Waldemar Łazuga, „Garibaldi”, „Cavour” i polski Piemont Damian Szymczak, Zmierzch galicyjskiego austrofilizmu i idei austro-polskiej. Michał Bobrzyński jako minister dla Galicji i kwestia wyodrębnienia Galicji (1916–1917) Krzysztof ślusarek, Dwór, wieś i plebania w zachodniej Małopolsce w końcu XVIII i na początku XIX wieku w świetle najnowszych badań Jan Wnęk, Popularyzacja wiedzy rolniczej w Galicji Ryszard Tomczyk, Zagrożenia epidemiologiczne na terenie austriackiej części monarchii habsburskiej w XIX w. (do 1914 r.). Aspekty prawne i administracyjne Roman Pelczar, Miejsce wiejskich szkół elementarnych i ich nauczycieliw życiu społeczności chłopskich w Galicji Mariola Hoszowska, Działalność Macierzy Polskiej we Lwowie w latach 1882–1894 Ігор Райківський, Відображення національного руху та українсько-польських відносин у Галичині на сторінках преси українських громадівців на підросійській Україні (60-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) Олександра Киричук, Ірина Орлевич, Система української громадської освіти у Східній Галичині (на прикладі Ставропігійської школи у Львові) Lidia Michalska-Bracha, „Zwyczaj narodowy czy fakt polityczny“? Wokół jubileuszu pięćdziesięciolecia powstania listopadowego we Lwowie Ірина Глушик, Між позитивізмом та класичним історизмом: історичні погляди Ксаверія Ліске Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура Лідія Лазурко, Галицькa регіоналістика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” (1887–1914)   ¬ródła i materiały   Tomasz Kargol, ¬ródła do dziejów parafii rzymskokatolickich w przedautonomicznej Galicji (1772–1867) w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na przykładzie zespołów Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu (wybrane aspekty społeczno-gospodarcze) István Kovács, Raporty Antoniego Józefa Jędrzejewicza o możliwościach i nadziejach Galicji w lecie 1848 r. Eugeniusz Koko, Listy Zygmunta Sarneckiego do Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1887–1920) Adam Wątor, Spis większych właścicieli ziemskich należących do Stronnictwa Demokra-tyczno-Narodowego w dzielnicy austriackiej Roman Pelczar, Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.). ¬ródło do dziejów oświaty galicyjskiej w okresie przed autonomią Agnieszka Kawalec, Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego. Lista studentów i prac seminaryjnych Małgorzata Przeniosło, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie (materiały z lwow-skiego Archiwum Historycznego) Mariusz Menz, Stanisław Koźmian, „Autobiografia” Grzegorz Zamoyski, Budżet miasta Rzeszowa w latach 1853–1866   Recenzje i omówienia   Marta Rymar, „Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855–1910”, wyd. Neriton, Warszawa 2009, ss. 254, ilustracje, tabele, streszczenia w jęz. angielskim, niemieckim, indeksy (Dariusz Opaliński)   Adam świątek, „Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji”, Kraków 2014, ss. 510 (Jadwiga Hoff)   ¬ródła do dziejów kancelarii austriackiej w procesie dydaktycznym. Uwagi na marginesie książki: „Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł”, oprac. A. Górak i K. Lata-wiec, Lublin 2012, ss. 238 (Szczepan Kozak)   „Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku”, tom II pod redakcją naukową Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 614 (Alfred Toczek)   Kronika   Międzynarodowa konferencja naukowa „Kobieta w Galicji 1772–1918. Przestrzeń pry-watna – przestrzeń publiczna”, Rzeszów–Czudec 16–17 maja 2014 (Szczepan Kozak)   Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia i historycy na Uniwersytecie Lwowskim. Tradycje i teraźniejszość”, Lwów 2–3 października 2014 (Agnieszka Kawalec)   Międzynarodowa konferencja „Galicja w latach 1772–1867. Społeczeństwo i gospodarka“, Kraków 19 listopada 2014 (Szczepan Kozak)   Materiały do bibliografii Galicji za rok 2010   Opracowali: Christoph Augustynowicz, Natalia Bieńkałowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga

Skip to content