52.50  26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:   OD AUTORA   I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE I.1. Historia i stan badań nad importami lateńskimi w kulturze przeworskiej i oksywskiej I.2. Chronologia   II. BAZA ¬RÓDŁOWA II.1. Definicja importu i zasady kwalifikacji importów celtyckich II.2. Zróżnicowanie kontaktów międzykulturowych a napływ importów celtyckich II.3. Zróżnicowanie importów celtyckich II.3.1. Zapinki II.3.1.1. Długie, ornamentowane zapinki o konstrukcji środkowolateńskiej II.3.1.2. Zapinki typu A.65 II.3.2.2. Zapinki typu Nauheim II.3.2.3. Zapinki typu A.18 II.3.2. Zabytki szklane II.3.2.1. Bransolety II.3.2.2. Szklane paciorki i inne drobne przedmioty II.3.3. Knotenringi II.3.4. Wisiorki kapsułkowate II.3.5. Zawieszka w kształcie koła ze szprychami II.3.6. Metalowe części pasa II.3.6.1. Klamry zoomorficzne II.3.6.2. Klamry pierścieniowate II.3.7. Miecze dwusieczne i ich pochwy II.3.7.1. Kryteria wyróżnienia importowanych mieczy II.3.7.2. Pozostałe miecze dwusieczne – problem identyfikacji importów II.3.8. Groty broni drzewcowej II.3.9. Toporek halabardowaty II.3.10. Umba II.3.10.1. Umba taśmowate II.3.10.2. Umba koliste II.3.11. Kolczuga II.3.12. Hełm II.3.13. Ostrogi II.3.14. Naczynia metalowe II.3.14.1. Funkcja celtyckich kotłów w obrządku pogrzebowym na ziemiach polskich II.3.15. Metalowe części wozów II.3.16. Narzędzia II.3.16.1. Noże II.3.16.2. Narzędzia precyzyjne (chirurgiczne?) II.3.16.3. Nożyce II.3.17. Ceramika II.3.18. Grafit II.3.19. Problem importu surowca żelaznego   III. EKWIWALENT IMPORTÓW CELTYCKICH III.1. Bursztyn III.2. Sól III.3. Niewolnicy III.4. Futra i skóry III.5. Podsumowanie   IV. ORGANIZACJA PODRÓŻY I śRODKI TRANSPORTU IV.1. Transport rzeczny i morski IV.2. Transport lądowy   V. KIERUNKI NAPŁYWU IMPORTÓW CELTYCKICH V.1. Szlak południowy – „bursztynowy” V.1.1. Zachodnia odnoga szlaku bursztynowego V.1.2. Wschodnia odnoga szlaku bursztynowego V.2. Szlak zachodni V.3. Szlak północno-zachodni   VI. MODELE WYMIANY HANDLOWEJ VI.1. „Handel łańcuszkowy” VI.2. Handel dalekosiężny przy udziale wyspecjalizowanych pośredników VI.3. Handel z wykorzystaniem „Ports of Trade” VI.4. Podsumowanie   VII. WPŁYWY CELTYCKIE W GOSPODARCE KULTURY PRZEWORSKIEJ I OKSYWSKIEJ VII.1. Metalurgia żelaza – lokalne hutnictwo i kowalstwo a problem transferu technologii VII.2. Elementy celtyckie w gospodarce rolno-hodowlanej   VIII. WPŁYWY CELTYCKIE W OBRZˇDKU POGRZEBOWYM KULTURY PRZEWORSKIEJ I OKSYW­SKIEJ VIII.1. Broń jako element wyposażenia grobowego VIII.2. Obiekty rowkowe VIII.3. Kości zwierzęce w grobach VIII.4. Problem grobów szkieletowych   IX. CHRONOLOGIA WPŁYWÓW CELTYCKICH W KULTURZE PRZEWORSKIEJ I OKSYWSKIEJ W MŁODSZYM OKRESIE PRZEDRZYMSKIM IX.1. Faza A1 IX.2. Faza A2 IX.3. Faza A3   X. LATENIZACJA NA ZIEMIACH POLSKICH – PRZYCZYNY I SKUTKI   XI. ZAKOŃCZENIE   XII. LISTY ZABYTKÓW   XIII. KATALOG XIII.1. Kultura przeworska XIII.2. Kultura oksywska   XIV. BIBLIOGRAFIA   XV. STRESZCZENIA XV.I.  ZusammenfassungXV.2. Résumé

Skip to content