19.44  4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Contents, ARTYKUŁY: Ewa Bonusiak – Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe Unii Europejskiej, Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek – Ekstradycja a dostarczenie w prawie międzynarodowym, Elżbieta Ejankowska – Pozycja osobista filiae familias w strukturze rzymskiej rodziny agnacyjnej okresu późnej republiki i pryncypatu, Ewa Janik – Szara strefa – patologia życia gospodarczego, Marcin Janik – Wybrane zagadnienia marketingu terytorialnego, Łukasz Koba – Współpraca policyjna państw członkowskich Unii Europejskiej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Paweł Majka – Przedstawienie podatkowoprawne a zapłata podatku – wpływ wygaśnięcia zobowiązania podatkowego na zakończenie postępowania podatkowego, Leszek Pawlikowicz – Niektóre funkcje terenowego kontrwywiadu realizowane wobec obywateli polskich i obcokrajowców oraz zadania w zakresie zwalczania przemytu i ochrony transportu w latach 1956–1964 na przykładzie Wydziału II Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie, Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski – Akceptacja społeczna jako podstawa wyodrębniania się gałęzi prawa, Ryszard Tomczyk – Od Namiestnika do Wojewody. Likwidacja zaborczego systemu prawno-admini­stra­cyjnego w Galicji w okresie budowy II Rzeczypospolitej (1918–1921). Wybrane zagadnienia, Michał Ura, Marcin Bogdan – Charakter prawny umowy o wykonanie remontu, Andrzej Witkowski – Opodatkowanie uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za pracę najemną w Polsce międzywojennej i w latach 1944–1945, Władysław Piotr Wlaźlak – Teksty źródłowe dotyczące ustanowienia oficjalatu i konsystorza okręgowego w Piotrkowie [Trybunalskim], GLOSY: Justyna Kuśnierz-Chmiel – Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2009 roku  (II FSK 197/08), RECENZJE: Stanisław Pieprzny – Recenzja książki Zdzisława Nowakowskiego, Hieronima Szafrana, Roberta Szafrana   Bezpieczeństwo w XXI wieku — strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Rzeszów 2009, ss. 556, Andrzej Witkowski – Recenzja książki Roberta Jastrzębskiego Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatnoprawnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009, ss. 503, SPRAWOZDANIA: Konrad Kędzierski – Patologie w administracji publicznej (Konferencja naukowa, Białowieża, 26–28 kwietnia 2009 r.), Paulina Ura – Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-spo­łeczne. (Konferencja naukowa, Iwonicz, 8–10 października 2009 r.).   Contents: ARTICLES: Ewa Bonusiak – Right to Good Administration as Fundamental Right of European Union, Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek – Extradition and Surrender in International Law, Elżbieta Ejankowska – Personal Position of Filiae Familias in Structure of Roman Agnative Family in Period of Late Republic and Principate, Ewa Janik – Grey Market – Pathology of Economic Life, Marcin Janik – Selected Questions of Territorial Marketing, Łukasz Koba – Police Co-Operation of Member-States of European Union in Fighting Organized Crime, Paweł Majka – Limitation in Tax Law and Payment of Tax – Influence of Tax Obligation Extinction on Termination of Taxation Proceedings, Leszek Pawlikowicz – Some Functions of Local Counter-Intelligence Realized against Polish Citizens and Foreigners, and Tasks Concerning Fighting Smuggling and Transport Protection in Years 1956–1964 on the Example of Second Division of Provincial Headquarters of Civic Militia in Rzeszów, Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski – Social Acceptance as Basis for Separation of a Law Branch, Ryszard Tomczyk – From Viceroy to Voivode. Liquidation of Legal and Administrative System in Galicia from the Time of Partitions in Construction Period of Second Republic (1918–1921). Selected Issues, Michał Ura, Marcin Bogdan – Legal Nature of Contract of Repair, Andrzej Witkowski – Taxation of Service Pays, Retirement Pensions and Remunerations for Hired Labour in Inter-War Poland and in Years 1944–1945, Władysław Piotr Wlaźlak – Text Sources Concerning Establishment of Official’s Office and District Consistory in Piotrków [Trybunalski], COMMENTARIES: Justyna Kuśnierz-Chmiel – Commentary on the Judgement by the Supreme Administrative Court of Poland of 15 May 2009 (II FSK 197/08), REVIEWS: Stanisław Pieprzny – A review of a book by Zdzisław Nowakowski, Hieronim Szafran, Robert Szafran Security in 21st Century – Strategies of National Security of Poland and Selected Countries, Rzeszów 2009 pp. 556, Andrzej Witkowski – A review of a book by Robert Jastrzębski Influence of Purchasing Power of Money on Execution of Responsibilities under Private Law in the Second Republic, Warsaw 2009, pp. 503, REPORTS: Konrad Kędzierski – Pathologies in Public Administration (Scientific Conference, Białowieża, 26–28 April 2009), Paulina Ura – Man and Environmen. Legal and social aspects (Scientific Conference, Iwonicz, 8–10 October 2009).

Skip to content