15.12 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 77, Seria Prawnicza, Prawo 12

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Contents   ARTYKUŁY Maria Bosak Status prawny dzieci wykonujących pracę Justyna Ciechanowska Etyczne granice reklamy politycznej Agata Ludera-Ruszel Wpływ niewłaściwej reprezentacji pracodawcy na skuteczność czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Jakub M. Łukasiewicz Kilka słów o stosunkach rodzinno-prawnych podstawowych, zależnych i oderwanych Anna Łukaszuk Prawne uwarunkowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego Grzegorz Maroń Nurty feministycznej jurysprudencji Marcin Niemczyk Analiza opinii studentów o dydaktyce przedmiotu jako przykład wykorzystania metody statystycznej w metodologii historii doktryn polityczno-prawnych Agnieszka Orzechowska Służebność przesyłu – wybrane zagadnienia Katarzyna Szwed Stanowisko autonomii nordyckich wobec integracji europejskiej Renata świrgoń-Skok Kategorie wieku w prawie rzymskim Ryszard Tomczyk Pragmatyka służbowa ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa płacowo-emerytalnego w monarchii konstytucyjnej w Austrii, przed  dużą nowelizacją w 1914 roku   SPRAWOZDANIA Agata Barczewska-Dziobek Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja naukowa, Ka­towice 8–9 marca 2012 roku Łukasz Mroczyński-Szmaj Sprawozdanie z wyjazdu do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Łukasz Mroczyński-Szmaj Nielegalny pobór energii – sądowe dochodzenie roszczeń. Konferencja naukowa, Tarnowskie Góry 14 grudnia 2011 roku Łukasz Mroczyński-Szmaj, Magdalena Łęcka Arbitraż sportowy 2012. Konferencja naukowa, Warszawa 8 lutego 2012 roku Contents:   ARTICLES Maria Bosak The legal status of children who work Justyna Ciechanowska The issue of ethics in political advertising Agata Ludera-Ruszel The influence of improper representation of employer on the effectiveness of actions in labor law Jakub M. Łukasiewicz Several words on family and legal relationships – basic, dependant and unconnected Anna Łukaszuk Legal regulations of the management control in local government units Grzegorz Maroń Strands of feminist jurisprudence Marcin Niemczyk The analysis of students’ opinion on subject education as an example of the use of a statistical method in methodology of history of political-legal doctrines Agnieszka Orzechowska Transmission servitude – chosen problems Katarzyna Szwed Nordic autonomies in relation to European integration Renata świrgoń–Skok Categories of ages in Roman law Ryszard Tomczyk Official pragmatics with regard to payroll – pension laws in force in the constitutional monarchy in Austria before big amendment  in 1914   REPORTS Agata Barczewska-Dziobek Forms of cooperation of local government units – Scientific Conference, Katowice 8–9 march, 2012 Łukasz Mroczyński-Szmaj Report after students trip from University of Rzeszów Faculty of Law and Administration to The Polish National School of Judiciary and Public Prosecution Łukasz Mroczyński-Szmaj Scientific Conference: Illegal consumption energy – court assertion claims Łukasz Mroczyński-Szmaj, Magdalena Łęcka Scientific Conference: Arbitration in Sport

Skip to content