[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

95 lat służb policyjnych w Polsce

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   ROZDZIAŁ I. HISTORIA SŁUŻB POLICYJNYCH Stanisław Pieprzny 95 lat służb policyjnych w Polsce – refleksje jubileuszowe Włodzimierz Bonusiak Powstanie Policji Państwowej na ziemiach polskich na przełomie 1918 i 1919 roku Artur Mazurkiewicz Przygotowanie Policji Państwowej do wykonywania zadań w stanie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz praktyczna realizacja tych zadań w kampanii wrześniowej 1939 r. – próba charakterystyki Adam Pietrzkiewicz Kształtowanie się organów Policji Państwowej na Podkarpaciu do 1939 roku Marcin Płotek Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej z perspektywy sędziów apelacji olsztyńskiej Piotr Kozłowski Kontrola ruchu granicznego realizowana przez organy Policji Państwowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa   ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I ZADANIA POLICJI Iwona Niżnik-Dobosz Podmiotowość administracyjnoprawna Policji na gruncie ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji Jarosław Dobkowski W sprawie zasady wykonawczości Policji Andrzej Pakuła Komendant Główny Policji w ustroju administracji rządowej III Rzeczypospolitej Karol Hermanowski Wyłączenie Centralnego Biura śledczego ze struktury Komendy Głównej Policji jako forma dekoncentracji Policji Elżbieta Feret Finansowanie służb mundurowych Paweł Majka, Wojciech Zając Finansowanie działalności Policji w Polsce Piotr Dobosz Zadania Policji w zakresie administracji infrastruktury materialnego dziedzictwa kulturowego Ewa Kubas Bezpieczeństwo i porządek publiczny w czasie przeprowadzania zbiórek publicznych Joanna Filaber Oddziaływanie organów gminy na struktury Policji w sferze bezpieczeństwa publicznego Roman Stec, Łukasz Ciołek, Mariusz Filipiuk Nadzór Policji nad strażami przyrodniczymi (PSŁ, PSR, SL i SPN) Paweł Łuczkowski  Współpraca Policji z terenowymi organami administracji wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego Justyna Kuśnierz-Chmiel Wybrane aspekty regulacji dotyczących przetwarzania informacji przez Policję Ewa Bonusiak Udział organu Policji w postępowaniu egzekucyjnym na gruncie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Grzegorz Matyniak Cyberprzestępczość – pojęcie, wybrane przykłady Frantiąek Leąko, Ján Devera Police forces and Roma communities in Presov     ROZDZIAŁ III. SŁUŻBA W POLICJI Elżbieta Ura Warunki ustawowe przyjęcia do służby w Policji na przestrzeni 95 lat – próba porównań Konrad Kędzierski Style kierowania w Policji Paulina Ura Kształtowanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji na przestrzeni lat Mariusz Wieczorek  Prawo pracy a stosunek służbowy policjantów Bogdan Jaworski Organizacja i kadry w podkarpackiej Policji Piotr Szreniawski Urzędowy optymizm a służby mundurowe Dorota Mocarska Historycznoprawne ujęcie przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego     ROZDZIAŁ IV. SOCJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY SŁUŻBY W POLICJI Eugeniusz Moczuk, Karol Bajda Tworzenie bezpieczeństwa lokalnego przez Policję w perspektywie socjologicznej Krzysztof Pobuta Bezpieczeństwo przestrzeni społecznych Jan Wilk, Piotr Płonka Dwuznaczność w pracy wykrywczej organów ścigania Robert Jałosiński Police Stress Joanna Stępień Aspekt psychologiczny przy naborze kadr i pełnieniu służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych jako czynnik wpływający na zarządzanie kadrami   ROZDZIAŁ V. PROBLEMATYKA ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI Piotr Majer Geneza związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji Wiktor J. Mikusiński Ruch związkowy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w 1981 roku (zarys historii i wybrane zagadnienia) Józef Bąk Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania związków zawodowych służb mundurowych   Notki o autorach

Skip to content