[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

A Planitiebus Usque ad Montes. Studia archæologica Andreæ Pelisiak vitæ anno sexagesimo quinto oblata

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

CONTENTS

Maciej Dębieć, Thomas Saile, From the Plains to the Mountains. Liber Amicorum

Bibliography of Professor Andrzej Pelisiak

Jerzy Kopacz, Retrospekcja o Andrzeju, Kolegach i o początkach naszej drogi. Retrospection on Andrzej, the Colleagues, and the beginning of our ways

Joanna Berdowska, Andrzej Pelisiak i Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Andrzej Pelisiak and the Foundation for Rzeszów Archaeological Centre

Zbigniew Maj, Bieszczady jakich nie znano. The Bieszczady Mountains that were unknown. Seems a slightly odd title. The (formerly) unknown B. Mountains?

Marta Połtowicz-Bobak, Joanna Ligoda, Dariusz Bobak, Krzysztof Słowik, Materiały krzemienne ze stanowiska 2 w Stobiernej, pow. rzeszowski – próba rozpoznania i interpretacji. Lithic materials from the Stobierna 2 site, Rzeszów district: an attempt at recognition and interpretation

Lucyna Domańska, Seweryn Rzepecki, Marcin Wąs, Inter-regional cultural contacts of the Stone Age settlement in the Łowicz-Błonie Plain in light of flint materials from Polesie 1

Martin Furholt, A Network Model for the Aegean Neolithic, 6500-5000 ВС

Agnieszka Czekaj-Zastawny, Anna Rauba-Bukowska, Kalina Juszczyk, Najstarsze naczynia gliniane w dorzeczu górnej Wisły – badania laboratoryjne ceramiki. The oldest clay vessels in the upper 1/istula river basin: laboratory examinations of pottery

Martin Posselt, Magnetometer-Prospektion und Grabung auf einer LBK-Siedlung mit Brunnen in Fußgönheim, Rheinland-Pfalz – Wege zu einer Methodik der zerstörungsfreien Detektion frühneolithischer Brrunnen? Magnetometer prospection and excavation on a LBK settlement with a well in Fußgönheim, Rhineland-Palatinate – Towards a methodology for the non-destructive detection ofearly Neolithic wells?

Valeska Becker, Human-animal relations in the Eastern European Early Neolithic

Agnieszka Przybył, Mariusz Lesiuk, Justyna Dekiert, Wczesnoneolityczna figurka psa z Grębocic na Dolnym Śląsku. The early Neolithic figurine of a dog from Grębocice in Lower Silesia

Adrianna Raczak, Distribution of obsidian among the LBK communities in the eastern Podkarpacie region: economic and social aspects

Sławomir Kadrów, Faza i styl żeliezowski kultury ceramiki wstęgowej rytej w Polsce południowo-wschodniej. The Żeliezovce phase and style ofthe Linear Band Pottery culture in south-eastern Poland

Дмитро Кioсак, Haдiя Koтoвa, Захарівка І – пам’ятка з мікролітичним інвентарем на південному схилі Подільської височини. Dmytro Kiosak, Nadiia Kotova, Zakharivka I – a site with a microlithic assemblage on the southern slope ofthe Podillian upland

Maciej Dębieć, Thomas Saile, Dan Buzea, Statuettes and houses from a Bandkeramik settlement near Olteni in Transylvania

Paweł Valde-Nowak, Malickie i modlnickie ślady na Pogórzu Wiśnickim. Malice and Modlnica Remains in the Wiśnicz Foothills

Андрй Бардецький, Валерм Самолюк, Олександра Козак, Поховання маліцької культури в м. Рівне, вул. Степова (Україна). Andrii Bardetskyi, Valerii Samoljuk, Oleksandra Kozak, A burial ofthe Malice culture in Rivne, Stepova Street (Ukraine)

Maciej Nowak, Krystyna Wasylikowa, Magdalena Moskal-del Hoyo, Research into the settlement pattern of the Pleszów-Modlnica Group of the Lengyel Culture in the western part of the Wieliczka foothills. Preliminary report from the archaeological survey at site 10 in Radziszów, Skawina Commune

Mirosław Furmanek, Piotr Wroniecki, Overlooked Archaeology. An overview of prehistorie endosures from southern Poland based on non-invasive researchPaweł Micyk, Łukasz Szarek,

Justyna Zakrzeńska, Joanna Chowaniak, Marek Nowak, Nowe dane o zasiedleniu stanowiska nr 2 w Aleksandrowicach (pow. krakowski) w paleolicie, neolicie i wczesnej epoce żelaza, w świetle wykopalisk przeprowadzonych w 2019 roku. New data on the settlement history of site no 2 in Aleksandrowice (Kraków district) in the Paleolithic, Neolithic and early Iron Аgе in the light of excavations conducted in 2019

Agnieszka Brzeska-Zastawna, Albert Zastawny, New radiocarbon dates for the Funnel Beaker and the Funnel Beaker-Baden assemblages in Lesser Poland from Książnice Wielkie, site 1, Proszowice district

Jerzy Kopacz, Z badań nad neolityczną eksploatacją i dystrybucją surowców krzemieniarskich ze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Studies on Neolithic Exploitation and Distribution of Siliceous Lithic Raw Materials from the Eastern Part of the Kraków-Częstochowa Upland

Dariusz Król, Jakub Niebieszczański, Tomasz Wiktorzak, Michał Głowacz, Pustowo, site 31. A new non-megalithic long barrow of the Funnel Beaker culture in the Middle Pomerania from the perspective of LiDAR and geophysical surveying methods

Marzena Szmyt, Large sites versus smali settlements (From research on Late Neolithic settlements inthePolishLowland)

Sławomir Sałaciński, Barbara Sałacińska, Ślady osadnictwa neolitycznego i wczesnobrązowego w rejonie lejów krasowych  przy prehistorycznych kopalniach krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich. Traces of Neolithic and Early Bronze Аgе settlement in the area of the sinkholes next to prehistorie mines of banded flint in Krzemionki Opatowskie

Carsten Mischka, Constantin Preoteasa, New data on the Chalcolithic sites ofTraian, northeastern Romania

René Ohlrau, Modelling Trypillia 'mega-site’ populations

Tapaс Ткачук, Верхня частина Середнього Подністров’я (між Незвиськом і Волошковим) на етапі В II (кінець V – початок IV тис. до н.е.) трипільської культури. Taras Tkachuk, Stage В II of Trypillia culture in upper part of Middle Dniester area (between Nezvisko and Voloshkovo)

Andreea Vornicu-Țerna, Stanislav Țerna, Angela Simalcsik, Daniel Ciucălău, Eduard Gheorghe Setnic, One site, two stories: a Late Chalcolithic settlement and a 2nd century AD grave in the Eastern Carpathians region

Diana-Mariuca Vornicu, Sickle inserts in the Early Chalcolithic Settlement at Isaiia. A techno-morphological and use-wear study

Sylwester Czopek, Ślady starszego osadnictwa na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu. Traces ofolder settlement in the early Iron Аgе hillfort in Chotyniec

Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Wariacje na temat garnka. Variations on the Theme of a Pot

Віталій Ткач, Поховання доби бронзи біля села Шепель Луцького району. The Bronze age grave in Shepelʹ, Lutsk region

Viktor I. Klochko, Aleksander Kośko, Koncepcja impulsów subkarpacko-podolsko-wołyńskich w ocenie procesów prologu metalurgii wśród społeczeństw obszaru zachodniej części bałtycko-pontyjskiego międzymorza. Zarys problematyki aktualnych dyskusji. At the Dawn of Metallurgy in the West of the Baltic-Pontic Intermarine Area. The Concept of Impulses from Subcarpathia, Podolia and Volhynia: an Outline of Currently Discussed Issues

Maciej Dębieć, Agnieszka Kubicka-Marek, Grzegorz Płoskoń, Thomas Saile, Ceramika solowarska ze stanowiska Tyrawa Solna 33 w dolinie rzeki Tyrawki (południowo-wschodnia Polska). Briquetage from Tyrawa Solna 33 in the Tyrawka River Valley (SE Poland)

Jerzy Libera, Anna Zakościelna, Flint lnventories in the Lusatian Culture – Problems with the Cultural Affiliation

Дмитро Павлів, Володимир Петегирич, Руслан Коропецький, Нововідкриті пам’ятки доби бронзи у Яворівському районі Львівської області. Dmytro Pavliv, Volodymyr Petehyrych, Ruslan Koropetskyi, Recently found Bronze Age sites in the Yavoriv district, Lviv region

Sylwia Jędrzejewska, Monika Hozer, Ślady osady wczesnosłowiańskiej w miejscowości Zabłotce (stanowisko 28) na Podgórzu Rzeszowskim. Traces ofthe early Slavic settlement in Zabłotce (site 28) in the region of Podgórze Rzeszowskie

Олександр Бончковський, Андрій Бардецький, Юрій Пшеничний, Палеогеографічний підхід до вивчення багатошарової археологічної пам’ятки Острів Дубовець (Рівненська обл., Україна). Oleksandr Bonchkovskyi, Andrii Bardetskyi, Yurii Pshenychnyi, A Palaeogeographical approach to the study of the archaeological site of Ostriv Dubovets (Rivne region, Ukraine)

Michał Parczewski, Nieznany grób wojownika z koniem w rejonie Przemyśla. An unknown grave ofa rider with a horse from the vicinityof Przemyśl

Stanisław Kucharzyk, Jan Kucharzyk, Ślady górnictwa i warzelnictwa solnego z czasów nowożytnych we wschodniej części Pogórza Przemyskiego. Traces ofmining and salt works from the modern periods in the eastern part ofthe Przemyśl Foothills

Joanna Trąbska, Potential glass, glazing and semi-majolica materials in Podkarpacie (Subcarpathia), Poland

Skip to content