[wcas-search-form]

43.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia 3(34)/2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
JUSTYNA CIECHANOWSKA
Tajemnica Rzecznika Praw Obywatelskich a ochrona danych osobowych
TOMASZ CIECHANOWSKI
Konstytucyjne organy nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia
DOROTA DĄBEK
Administracja współpracująca a stanowienie prawa miejscowego
PAWEŁ DĄBEK
Administracja współpracująca – zagadnienia finansowoprawne
ADAM DROZDEK
Gromadzenie materiału dowodowego w celu ustalenia transakcji karuzelowych a przewlekłość postępowania – kilka uwag na przykładzie zwrotu podatku VAT
ZUZANNA KAJA FLISZKIEWICZ
Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym
BARBARA JAWORSKA-DĘBSKA
Miejsce i rola współdziałania gmin w sferze władczej na rzecz przeciwdziałania alko-holizmowi
JACEK JAWORSKI, PAWEŁ SOSNOWSKI
Współdziałanie jako forma realizacji zadań w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego
MICHAŁ KANIA
Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w transformacji technologicznej sektora publicznego
HELENA KISILOWSKA
Współdziałanie administracji publicznej z samorządami zawodowymi w zakresie na-dawania uprawnień do wykonywania zawodu na przykładzie architektów i inżynierów budownictwa
DOMINIK J. KOŚCIUK
Informatyzacja współdziałania organów administracji po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego związanej z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych
DANUTA KURZYNA-CHMIEL
Prowadzenie samorządowych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego w warunkach współdziałania
RENATA LEWICKA
Ewolucja modelu współdziałania organów administracji w zakresie określenia warunków zabudowy i zagospodarowywania terenów zalewowych
PAULINA ŁAZUTKA-GAWĘDA
Zasada współdziałania w pomocy społecznej
MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY
Prawa konsumenta a generacje praw człowieka
ARTUR K. MODRZEJEWSKI
Współdziałanie z organami administracji publicznej a nadużycie prawa przez organizacje ekologiczne w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ŁUKASZ MROCZYŃSKI-SZMAJ
Realizacja konstytucyjnej gwarancji bezpieczeństwa konsumenta przez władze publiczne w dobie COVID-19 na rynku usług finansowych i rynku energii. Zagadnienia wybrane
ANDRZEJ NOWAK
Zabójstwo w pojedynku – oczami przodków
EWA OLEJNICZAK-SZAŁOWSKA
Model prawny współdziałania organów administracji publicznej w systemie zarządza-nia kryzysowego. Zagadnienia wybrane
ALDONA PIOTROWSKA
W kierunku cyfrowej Europy – współpraca i koordynacja przy realizacji celów cyfro-wej administracji
PIOTR RUCZKOWSKI
Współdziałanie gmin w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną i kształtowa-niem środowiska naturalnego na przykładzie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
JOANNA SMARŻ
Istota współdziałania organów na gruncie ustawy Prawo budowlane
LUCYNA STANISZEWSKA
Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji za akty podejmowane w ramach współdziałania
MILAN SUDZINA
Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku
PAWEŁ ŚWITAL
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach partycypacji społecznej
ROBERT TALAGA
Specyfika reguł przyznawania wynagrodzenia za czynności podejmowane przez kura-tora spadku przed sądem administracyjnym
MAŁGORZATA TRYBUS
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – uwagi o przestępstwie z art. 178a Kodeksu karnego
MICHAŁ IGOR ULASIEWICZ
Dyskusja publiczna jako forma partycypacji mieszkańców gminy w planowaniu przestrzeni
MARTYNA WILBRANDT-GOTOWICZ
Współdziałanie podmiotów publicznych i niepublicznych w nowym systemie doręczeń elektronicznych a ochrona praw jednostki
ALEKSANDER WRÓBEL
Protective measure in the form of pharmacological therapy in Polish system in com-parative perspective
AFILIACJE

Skip to content