[wcas-search-form]

46.44 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia 4(35)/2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
JAN BASTA

Dowód z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stosowania środków dyscyplinujących
ANNA DZIERŻAK
Dopuszczalność zajęcia ruchomości w egzekucji sądowej
GABRIELA FERET
Invocation of the GATT security exception after the Russia – Traffic in Transit case
PAWEŁ GACEK
Termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania
ZUZANNA B. GĄDZIK
Prawnokarna ocena odpierania i zwalczania niebezpieczeństwa ze strony zwierząt
WOJCIECH GONET
Sale and lease of an enterprise including agricultural property. Civil law and tax problems
ANNA HADAŁA-SKÓRA
Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Republice Czeskiej w 2020 r. – zarys problematyki
ANNA JACEK, BARBARA ZYCH
Standard wykonywania zawodu położnej w stanach nagłych w neonatologii – ocena obowiązującego stanu prawnego
MARIA JĘDRZEJCZAK
Współpraca z obywatelami podczas wydawania aktów legislacji administracyjnej – perspektywa polska i unijna
KRYSTIAN NOWAK
Legal status of judges in the Republic of Kosovo. Theoretical and legal analysis
MARIUSZ KĄDZIOŁKA
Przyspieszenie i usprawnienie postępowania apelacyjnego w świetle nowelizacji z 4 lipca 2019 r.
WOJCIECH J. KOSIOR
Nowa hipoteza do sporu o pubertas w prawie rzymskim – dyskusja z utrwalonym poglądem na temat granicy wieku 14 lat
MARLENA KRUSZYŃSKA-KOŚMICKA, MARCIN PRINC
Partycypacja cudzoziemców w gminach – zagadnienia administracyjnoprawne
IZABELA KUŁAK
Institutions authorized to prevent and combat phenomenon of corruption in Poland
MAREK LEWICKI
Współdziałanie w procesie stosowania prawa – krytycznie o regulacjach obowiązujących w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
ANNA ŁUKASZUK
Kondycja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jakości audytu prowadzonego przez usługodawcę
MAGDALENA MAŁECKA-ŁYSZCZEK
Współdziałanie wewnętrzne i zewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane
PATRYK MASŁOWSKI
Zapewnienie bezpieczeństwa w sporcie w odniesieniu do wybranych zadań oraz statusu prawnego polskiej agencji antydopingowej
KATARZYNA MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ
Obowiązkowe szczepienia ochronne a formalna przesłanka klauzuli limitacyjnej konstytucyjnych praw i wolności
ANDRZEJ NOWAK
Pojedynek – uprzywilejowane zabójstwo
BEATA NUZZO
La libertá economica durante il COVID-19 in Italia – i condizionamenti e limitazioni
KAROL OLEJNIK
Prawo właściwe dla umów z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem umów licencyjnych
SŁAWOMIR PAWŁOWSKI
Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa
BARBARA PIETRZYK-TOBIASZ
Indywidualny plan badawczy w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce –teoria i praktyka
DOROTA PRZEKLASA
Współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia a agencjami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy
ŁUKASZ SOWUL
Konwalidacja nieuchylenia cywilnego wyroku zaocznego w wyroku kończącym sprawę
MILAN SUDZINA
Zabezpečovacie opatrenia podľa civilného sporového poriadku
MARCIN TOMASIEWICZ
Polityczno-prawne inspiracje teologii trynitarnej Tertuliana
ARTUR TRUBALSKI
Konstytucyjne mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa państwa w kontekście ochrony praw człowieka

Skip to content