[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia, nr 2(41)/2023

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY
DANIEL BARCZAK, KATARZYNA CZOP
Karnoprocesowe aspekty tajemnicy spowiedzi
TOMASZ BOJANOWSKI
Martwe prawo – kilka uwag w kontekście art. 12 ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki
WIKTORIA ANNA FRANCZAK
Spór o status ludzkiego embrionu w kontekście rozważań na temat in vitro
MARCIN GRONOWSKI
Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia i dóbr osobistych osób fizycznych w polskim i amerykańskim prawie kolizyjnym
KATARZYNA KARWOWSKA
Czynności Policji w związku z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie zgwałcenia w kontekście przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji
MARCIN KONIECZNY
Possibilities of using territorial defense armities to protect the site of a mass disaster
KATARZYNA PURC-KUROWICKA
Korzyści wynikające z mediacji karnej dla pokrzywdzonego i sprawcy przestępstwa
JUSTYNA SKWIROWSKA
Sprzeczność czynności prawnej z przepisami prawa podatkowego a zastosowanie art. 58 k.c.
NATALIA SZWAJCZAK
O doskonaleniu zawodowym radców prawnych z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej

SPRAWOZDANIA
MONIKA IŻEWSKA, WOJCIECH SZCZOTKA
Sprawozdanie z ogólnopolskich konferencji naukowych „Komunikacja w perspektywie nauk administracyjnych”, Lublin, 17 marca 2022 r., i „Obywatel a sfera publiczna”, Lublin, 8 kwietnia 2022 r.
Afiliacje


——————–

CONTENTS

ARTICLES
DANIEL BARCZAK, KATARZYNA CZOP
Criminal procedure aspects of the secret of confession
TOMASZ BOJANOWSKI
Dead Law – a few remarks in the context of Article 12 of the Act on the Acquisition by the State of Dead Hand Property
WIKTORIA ANNA FRANCZAK
The dispute over the status of the human embryo In the context of considerations about in vitro
MARCIN GRONOWSKI
The governing law for the protection of the reputation and personal rights of individuals in Polish and American conflict law
KATARZYNA KARWOWSKA
Police actions in connection with the acceptance of a notice of rape in the context of counteracting secondary victimization
MARCIN KONIECZNY
Possibilities of using territorial defense armities to protect the site of a mass disaster
KATARZYNA PURC-KUROWICKA
Benefits of criminal mediation for the victim and the perpetrator of the crime
JUSTYNA SKWIROWSKA
Contradiction of a legal act with the provisions of the tax law in view of the application of Article 58 of the Civil Code
NATALIA SZWAJCZAK
About further training of legal counsels from the perspective of disciplinary responsibility

REPORTS
MONIKA IŻEWSKA, WOJCIECH SZCZOTKA
Report on the national scientific conferences “Communication in the perspective of administrative sciences”, Lublin, 17 March 2022 and “The citizen and the public sphere”, Lublin, 8 April 2022.
Affiliations

Skip to content