[wcas-search-form]

29.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia, nr 4(43)/2023

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
JAN BASTA
Dopuszczalność apelacji powoda od wyroku zaocznego uwzględniającego powództwo – uwagi de lege lata, de lege ferenda
KRZYSZTOF CHMIELARZ
Zarządzanie i administrowanie wymiarem sprawiedliwości w wybranych państwach Unii Europejskiej
WOJCIECH J. KOSIOR
The importance of age in the Roman criminal process
ROBERT ŁASA
Military review in the context of cyber-warfare. Article 36 of 1977 additional protocol i in practice
MAGDALENA OBROCHTA
Wpływ komercyjnych testów genetycznych na zachowanie anonimowości dawcy
SYLWIA OSICZKO-DEC
Konstytucyjny obowiązek państwa ochrony rodziny
AGNIESZKA SIKORSKA
Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako wartości konstytucyjne – kilka uwag natury ogólnej po zmianach ustrojowych z lat 90. XX wieku
JAROSŁAW STASIAK
Dodatkowe wymogi formalne pozwu i wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego
KATARZYNA SYROKA-MARCZEWSKA
Dostęp osoby bliskiej do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
MILAN SUDZINA
Právna Úprava Konkurzného Konania V Slovenskej Republike po zmenách Vykonaných Zákonom Č. 309/2023 Z. z.
ADAM WRÓBEL
Wykroczenie uchylenia się od obowiązku przekazania egzemplarzy obowiązkowych publikacji
AFILIACJE
———————————————————————————————————————–
CONTENTS
JAN BASTA
Admissibility of the plaintiff’s appeal against a default judgment available – comments de lege lata, de lege ferenda
KRZYSZTOF CHMIELARZ
Governance and administration of justice in selected European Union countries
WOJCIECH J. KOSIOR
The importance of age in the Roman criminal process
ROBERT ŁASA
Military review in the context of cyber-warfare. Article 36 of 1977 additional protocol i in practice
MAGDALENA OBROCHTA
The impact of direct to consumer genetic testing on donor anonymity
SYLWIA OSICZKO-DEC
Constitutional state’s obligation to protect the family
AGNIESZKA SIKORSKA
A few remarks on the values of security and public order in relation to the constitutional and in general legal order after the political changes of the 1990s
JAROSŁAW STASIAK
Additional formal requirements for a statement of claim and an application to com-mence non-contentious proceedings related to the state of epidemic threat
KATARZYNA SYROKA-MARCZEWSKA
Access of a relative to medical records after the patient’s death
MILAN SUDZINA
Legal regulation of bankruptcy proceedings in the Slovak Republic after the changes made by Act no. 309/2023 coll
ADAM WRÓBEL
An offense of avoiding from the obligation of deliver copies of obligatory publications
AFFILIATIONS

Skip to content