[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Administracja niewładcza

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Słowo wstępne
CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Istota i znaczenie stosunków niewładczych w polskim prawie administracyjnym
CZĘŚĆ I KONSENSUALNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Formy współdziałania w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
2. Umowa z zarządzającym lotniskiem w zakresie obowiązku użyteczności publicznej jako niewładcza forma działania administracji
3. Procedura ustanawiania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako działanie niewładcze administracji publicznej
4. Obszary administracji niewładczej w realizowaniu usług oświatowych przez gminy
5. Administracyjnoprawne aspekty procedury przekazania prowadzenia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi
CZĘŚĆ II FORMY UDZIAŁU OBYWATELI W ADMINISTROWANIU
1. Relacje administracji publicznej z podmiotami niepublicznymi w sferze stanowienia przepisów i planów działania
2. Podmioty prywatne w procesie prywatyzacji zadań publicznych jako przejaw niewładczej działalności administracji
3. Mediacja a ugoda administracyjna
CZĘŚĆ III NIEWŁADCZE FORMY DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Dwustronne formy działania organów administracji weterynaryjnej
2. Niewładcze formy działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony konsumenta
3. Rola i miejsce aktów soft law w publicznoprawnym systemie ochrony konkurencji w Polsce
4. Niewładcze formy działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stan obecny a perspektywa zmian
CZĘŚĆ IV KIERUNKI ZMIAN W ZARZĄDZANIU SPRAWAMI PUBLICZNYMI
1. W poszukiwaniu skuteczności działania administracji. Współczesna forma menedżerskiego podejścia do administracji publicznej – New Public Management
2. Funkcje administracji publicznej w społeczeństwie wiedzy
3. Zakres samodzielności decyzyjnej jednostek samorządu terytorialnego przy podejmowaniu współpracy
4. Wojewódzkie centra usług wspólnych
Wykaz literatury
Wykaz aktów normatywnych
Wykaz orzecznictwa
Pozostałe źródła

Skip to content