[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Zagadnienia wstępne
0.1. Uwarunkowania zachowań agresywnych
0.1.1. Cywilizacja wojny v. cywilizacja pokoju
0.1.2. Początek trzeciego tysiąclecia – czarna seria ataków
0.1.3. Człowiek w świecie wartości
0.1.4. Agresja a więzi rodzinno-towarzyskie
0.2. Problematyka i metodologia badań
0.2.1. Semantyczno-pragmatyczny charakter pracy
0.2.2. Przedmiot i źródła badań
Część pierwsza
AGRESJA W JĘZYKOZNAWSTWIE I NAUKACH POKREWNYCH
Rozdział 1. Charakterystyka psychologiczno-socjologiczna zachowań agresywnych
1.1. Agresja jako przedmiot badań
1.2. Natura i przyczyny agresji
1.3. Problem znaczenia słowa agresja
1.3.1. Ujęcie psychospołeczne: agresja jako zachowanie
1.3.2. Kompetentna agresja wychowawcza
1.3.3. Strategia konstruktywnego ukierunkowania naturalnej agresji (agresja pozytywna)
1.4. Terminy pokrewne: agresywność, przemoc
1.5. Podsumowanie
Rozdział 2. Badania nad agresją we współczesnym językoznawstwie polskim
2.1. Analiza pojęcia agresja (agresywny, agresywność)
2.2. Agresja jako określony sposób działania językowego
2.3. Formy agresji językowej
2.4. Wykładniki agresji językowej
Część druga
AGRESJA Z PERSPEKTYWY SEMANTYKI

Rozdział 3. Wybrane zagadnienia analizy semantycznej
3.1. Koncepcje znaczenia w myśli filozoficznej i badaniach lingwistycznych
3.2. Językoznawstwo kognitywne
3.3. Obrazowanie
3.4. Elementarne jednostki semantyczne
3.5. Słownictwo jako klucz do zrozumienia kultury
3.6. Gniew i złość – polskie pojęcia kulturowe
Rozdział 4. Znaczenie pojęcia agresja we współczesnym języku polskim
4.1. Rozumienie pojęcia znaczenie
4.2. Wyraz agresja w źródłach leksykograficznych
4.2.1. Pochodzenie słowa agresja
4.2.2. Znaczenie słowa agresja – cechy konotacyjne
4.2.1.1. Zakres znaczeniowy pojęcia agresja
4.2.2.2. Pragmatyczno-komunikacyjne aspekty leksemu agresja
4.2.2.3. Zmiany semantyczne leksemu agresja
4.3. Pojęcie agresji w języku współczesnych użytkowników polszczyzny
4.3.1. Znaczenie pojęcia agresja w języku studentów
4.3.1.1. Konceptualizacje pojęcia agresja
4.3.1.2. Pragmatyczno-komunikacyjne kategorie pojęcia agresja
4.3.1.3. Ocena aksjologiczna pojęcia agresja
4.3.1.4. Podsumowanie
4.3.2. Znaczenie pojęcia agresja w języku więźniów
4.3.2.1. Konceptualizacje pojęcia agresja
4.3.2.2. Pragmatyczno-komunikacyjne kategorie pojęcia agresja
4.3.2.3. Ocena aksjologiczna pojęcia agresja
4.3.2.4. Podsumowanie
4.3.3. Znaczenie pojęcia agresja w języku młodzieży szkolnej
4.3.3.1. Konceptualizacje pojęcia agresja (explicite)
4.3.3.2. Konceptualizacje pojęcia agresja (implicite)
4.3.3.3. Pragmatyczno-komunikacyjne kategorie pojęcia agresja
4.3.3.4. Ocena aksjologiczna pojęcia agresja
4.3.3.5. Podsumowanie
Analiza semantyczna agresji – wnioski i propozycja definicji
Część trzecia
AGRESJA W śWIETLE PRAGMALINGWISTYKI

Rozdział 5. Pragmalingwistyczne perspektywy analizy
Rozdział 6. Agresja i tożsamość
6.1. Podmiotowy charakter tożsamości JA
6.2. Zachowania agresywne a dysfunkcja mózgu
6.3. Anonimowość tożsamości JA w przestrzeni wirtualnej
6.4. Agresywne zachowania językowe internautów
6.5. Podsumowanie
Rozdział 7. Akty agresji a tabu komunikacyjne. Granice poprawności politycznej
7.1. Cygan czy Rom, cygański czy romski – językowe rozterki poprawności politycznej
7.2. Inwektywy polityczne odwołujące się do stereotypów
7.3. Społeczne, kulturowe i religijne wyznaczniki poprawności politycznej
7.4. Wolność słowa – akt wyboru dobra
Rozdział 8. Kłamstwo, manipulacja, wulgaryzacja. Komunikacyjne strategie agresji
8.1. Strategie kłamliwego zachowania werbalnego i niewerbalnego
8.2. Manipulowanie wizerunkiem
8.2.1. Strategia manipulacyjna w akcie komunikacji
8.2.2. Wybrane aspekty znaczenia i użycia wyrazu manipulacja
8.2.3. Manipulacja v. perswazja
8.2.4. Strategie manipulacyjne
8.2.5. Manipulacja we współczesnym dyskursie politycznym
8.2.5.1. Model współczesnej kampanii wyborczej – kampania pozytywna czy kampania negatywna
8.2.5.2. Element marketingu politycznego: telewizyjny spot reklamowo-wyborczy Mordo ty moja
8.2.5.3. Pojedynek na spoty jako sposób walki politycznej w parlamentarnej kampanii wyborczej 2007
8.2.5.4. Metoda działań politycznych – manipulowanie wizerunkiem przeciwnika i świadomością odbiorcy
8.2.5.5. Model semiotyczny przekazu reklamowo-wyborczego
8.2.5.6. Intertekstualność w cyklu Mordo ty moja
8.2.5.7. Podsumowanie
8.3. Wulgaryzacja zachowań językowych i kulturowych
8.3.1. Pojęcie wulgarności
8.3.2. Wulgarność a demokratyzacja, marketyzacja i technologizacja zachowań językowo-kulturowych
8.3.3. Wulgarność wyrażona v. wulgarność odczytana
8.3.4. Przeciwdziałanie zjawisku wulgaryzacji w języku i kulturze
Analiza pragmalingwistyczna – zakończenie
Uwagi końcowe
Literatura
Indeks przedmiotowy
Indeks semantyczny
Summary

Skip to content