[wcas-search-form]

50.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wielki Profesor dr hab. Jan Łukasiewicz
Marcin Niemczyk Wspomnienie o Profesorze Janie Łukasiewiczu
Tomasz P. Antoszek Zasada poufności mediacji a spotkania informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów
Beata Bachurska Materialnoprawne i procesowe skutki zakończenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
Marcin Białecki Praktyczne aspekty mediacji transgranicznej w sprawach z udziałem dziecka
Aneta Biały Uregulowania prawne mediacji cywilnych – próba oceny
Włodzimierz Broński, Piotr Sławicki Zasada neutralności mediatora w polskim prawie cywilnym
Oskar Bróż Perspektywy alternatywnych metod rozwiązywania sporów o zdarzenia medyczne w Polsce w oparciu o doświadczenia ADR w Stanach Zjednoczonych
Aleksandra Budniak-Rogala Wymóg obligatoryjny pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. – de lege lata i de lege ferenda
Tomasz Cyrol Aksjologiczne aspekty ugody mediacyjnej
Tomasz Drozdowski Procedura koncyliacyjna w Japonii
Elżbieta Feret Mediacje i negocjacje w sektorze publicznym
Kinga Flaga-Gieruszyńska Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym
Anna Golonka Kompensacja i jej znaczenie dla pojednania się pokrzywdzonego ze sprawcą przestępstwa
Aneta Jakubiak-Mirończuk Mediacja z perspektywy wymiaru sprawiedliwości – pomiędzy statystyką a oczekiwaniami
Monika Klejnowska Koszty mediacji w sprawach karnych
Katarzyna Kłosowska-Lasek Partnerskie podejście administracji do obywatela w świetle przepisów o mediacji w postępowaniu administracyjnym
Agata Ludera-Ruszel Ograniczenia dopuszczalności zawarcia ugody przed mediatorem w sprawach z zakresu prawa pracy
Maciej Łaszczuk Kilka uwag o etyce arbitra
Grzegorz Maroń Chrześcijańska teoria prawa jako kierunek we współczesnej myśli prawniczej
Elżbieta Małecka Wpływ ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich na sytuację prawną konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym
Arita Masłowska Udział obrońcy w postępowaniu mediacyjnym
Eugeniusz Moczuk Mediacje w świetle teorii interakcjonizmu symbolicznego. Ujęcie socjologiczne
Małgorzata Modrzejewska Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich
Krystian Mularczyk, Hanna Drynkorn Rola radcy prawnego lub adwokata w mediacji
Rafał Morek Dowód z opinii biegłego w arbitrażu: w poszukiwaniu standardów i rozwiązań niektórych problemów praktyki sądowej
Łukasz Mroczyński-Szmaj Postępowanie przed koordynatorem do spraw negocjacji oraz status prawny nowej instytucji ADR w sektorze energetycznym
Andrzej Olaś O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka
Jan Olszewski Obowiązki informacyjne w mediacjach konsumenckich
Sylwester Pieckowski Prace UNCITRAL nad projektem regulacji w sprawie uznawania i wykonywania międzynarodowych ugód handlowych będących rezultatem koncyliacji
Łukasz J. Pikuła
Prawa piękne, sprawiedliwe i dobre, czyli wiedza jako fundament państwa idealnego u Platona
Jerzy Plis Mediacje z udziałem przedstawicieli różnych kultur
Sebastian Podmiotko Wykorzystanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów na polskim rynku kapitałowym
Marta Sagan Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez osobę świadczącą usługi mediacji
Tobiasz Serafin Mediacja w ochronie zdrowia
Piotr Krzysztof Sowiński Mediacja karnoprocesowa
Rajmund Stapiński Polubowne rozwiązywanie sporów powstałych w ramach procedur udzielania zamówień publicznych
Małgorzata Szreniawska Mediacja z perspektywy nauki administracji
Piotr Szreniawski Mediacja jako poszukiwanie dobra wspólnego
Andrzej Szumański Udział osób trzecich w przygotowaniu wyroku sądu arbitrażowego oraz nadaniu jego treści ostatecznego brzmienia
Renata świrgoń-Skok, Aneta Arkuszewska Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny
Stanisław Wrzosek Nauka administracji w ujęciu systemowym
Karol Zawiślak Skutki procesowe przedterminowego wygaśnięcia mandatu arbitra – wybrane zagadnienia regulacji prawa polskiego na tle porównawczym
Bibliografia
Czasopisma
Orzecznictwo
Akty prawne
Wykaz skrótów
Wykaz kodeksów etyki
Netografia

Skip to content