[wcas-search-form]

17.85 

Pozostało tylko: 1

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Arbitraż. Między teoria i praktyką

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wykaz skrótów   Uwagi wstępne CZEŚĆ I. HISTORYCZNE ORAZ TEORETYCZNO-PRAWNE ASPEKTY ARBITRAŻU Rozdział I. Determinanty i propozycje w zakresie rozwoju sądownictwa arbitrażowego Uwagi ogólne 1. Czynniki prawne 2. Czynniki pozaprawne 3. Postulaty w zakresie kierunków rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów Podsumowanie   Rozdział II. Polubowne rozwiązywanie sporów u schyłku starożytności oraz w pierwszych wiekach średniowiecza Uwagi ogólne 1. Grecja 2. Egipt 3. Rzym 4. średniowiecze Podsumowanie   Rozdział III. Niewykonalność zapisu na sąd polubowny Uwagi ogólne 1. Przesłanki niewykonalności zapisu na sąd polubowny w świetle poglądów doktrynyi orzecznictwa państw obcych 2. Niewykonalność zapisu na sąd polubowny w świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., II CSK 263/08 Wnioski   Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego   Rozdział V. Rektyfikacja orzeczeń sądu arbitrażowego Uwagi ogólne 1. Instrumenty rektyfikacji oraz orzeczenia im podlegające 2. Podmioty uprawnione, termin i charakter wniosku o rektyfikację 3. Formy orzeczeń porektyfikacyjnych oraz zaskarżanie orzeczeń zapadłych po rektyfikacji   Rozdział VI. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na gruncie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz kodeksu postępowania cywilnego Uwagi ogólne 1. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle najważniejszych postanowień Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych 2. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego Podsumowanie   Rozdział VII. Wybrane aspekty stosowania Regulacji UNCITRAL w sporach inwestycyjnych Uwagi ogólne 1. Wybór prawa przy rozstrzyganiu sporu inwestycyjnego 2. Udział państwa w sporze inwestycyjnym 3. Poufność i jawność postępowania arbitrażowego 4. Instytucja amicus curiae w postępowaniu arbitrażowym Podsumowanie   Rozdział VIII. Poufność czy jawność międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego? Rola osób trzecich w zwiększaniu jawności w postępowaniu arbitrażowym Uwagi ogólne 1. Definicja zasady poufności w międzynarodowym arbitrażu oraz problematyka jej zdefiniowania 2. Różnice i podobieństwa w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu oraz arbitrażu inwestycyjnego – wyjaśnienie pojęć oraz wzajemnych relacji zagadnień 3. Poufność czy jawność w regulaminach sądów arbitrażowych – zdefiniowanie oraz wskazanie na regulacje dotyczące zasady poufności 4. Wskazanie na argumenty przemawiające za zwiększeniem jawności oraz kontrargumenty dotyczące zachowania ścisłej zasady poufności w arbitrażu inwestycyjnym. Podział na rodzaje poufności 5. Wyjaśnienie instytucji amicus curiae. Stanowisko doktryny na temat opinii amicus curiae Podsumowanie: znaczenie poufności i jawność w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Konkluzje dotyczące zastosowania zasady poufności oraz roli osób trzecich w postępowaniu arbitrażowym   CZĘśĆ II. PRAKTYCZNE ASPEKTY ORAZ MOŻLIWOśCI ZASTOSOWANIA ARBITRAŻU Rozdział IX. Działalność sądu arbitrażowego na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Uwagi ogólne 1. O arbitrażu handlowym 2. Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach – ogólna charakterystyka Podsumowanie   Rozdział X. Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych – dobre i złe praktyki A. Dobre praktyki w arbitrażu B. Złe praktyki arbitrażu   Rozdział XI. Arbitraż w zbiorowym prawie pracy   Rozdział XII. Rola arbitrażu i ADR-ów w kontroli koncentracji przedsiębiorstw w UE Uwagi ogólne 1. Rodzaje zobowiązań 2. Rola arbitrażu w Zawiadomieniu 3. Rola arbitrażu w procesie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 4. Rola mediacji w procesie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Podsumowanie   Rozdział XIII. Rola i miejsce alternatywnych metod rozwiązywania sporów w wykonywaniu postanowień Rozporządzenia nr 261/2004 WE przez władze lotnicze państw członkowskich UE Uwagi ogólne 1. Stan regulacji unijnej w zakresie ochrony praw pasażerów lotniczych 2. Model ochrony praw pasażera w świetle Rozporządzenia 261/2004 WE 3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów pasażerów z przewoźnikami Podsumowanie   Rozdział XIV. Uwagi na tle możliwości wykorzystania arbitrażu jako skutecznej metody zakończenia sporu w polskim sektorze energetycznym Uwagi ogólne 1. Międzynarodowe źródła inwestycyjnego arbitrażu energetycznego 2. Wspólnotowe źródła konsumenckiego arbitrażu energetycznego 3. Krajowe rozwiązania dotyczące arbitrażu 4. Sektor energetyczny 5. Procedury rozwiązywania sporów z zakresu energetycznego arbitrażu inwestycyjnego na przykładzie Traktatu Karty Energetycznej 6. Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 7. Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii 8. Stałe Polubowne Sądy dla Odbiorców Paliw i Energii w projekcie ustawy Prawo energetyczne w wersji z 21 grudnia 2011 r. Podsumowanie   Rozdział XV. ODR. Rozpatrywanie sporów z zakresu sporów domenowych Uwagi ogólne 1. Definicja ODR 2. Zalety i wady ODR 3. Domena internetowa 4. Zasady rejestracji domen internetowych w Polsce 5. Arbitraż w sprawach o domeny internetowe w Polsce 6. Regulamin mediacji i arbitrażu w sprawach dotyczących sporów domenowych Podsumowanie   Rozdział XVI. Arbitraż w umowach budowlanych opartych na wzorcach umownych FIDIC   Rozdział XVII. Charakterystyka stałych polubownych sądów konsumenckich Uwagi ogólne 1. Arbitraż konsumencki 2. Konsument – przedsiębiorca 3. Postępowanie przed SPSK 4. Charakter spraw konsumenckich 5. Mediacja przy WIH oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporu 6. Inne instytucje o charakterze polubownym chroniące konsumenta Podsumowanie   Rozdział XVIII. Funkcjonowanie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Uwagi ogólne 1. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów 2. Nadzór nad rynkiem finansowym 3. Podstawy funkcjonowania Sądu Polubownego przy KNF 4. Postępowanie przed Sądem Polubownym przy KNF Podsumowanie  Bibliografia

Skip to content