[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Badania zmienności cech budowy somatycznej i sprawności motorycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i studentów wychowania fizycznego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
1. CELE I ZADANIA BADAWCZE
2. MATERIAŁ I METODY
2.1. Charakterystyka badanych.
2.2. Metody badań
2.2.1. Cechy somatyczne
2.2.2. Metody badań cech czynnościowych układu oddechowego
2.2.3. Metody badań ogólnej sprawności motorycznej
2.2.4. Badanie ankietowe
2.2.5. Zastosowane metody analizy statystycznej
3. WYNIKI
3.1. Charakterystyka porównawcza żołnierzy i studentów w pierwszym badaniu
3.1.1. Wiek
3.1.2. Budowa somatyczna i skład ciała żołnierzy i studentów w pierwszym badaniu
3.1.3. Parametry czynnościowe układu oddechowego żołnierzy i studentów w pierwszym badaniu
3.1.4. Sprawność motoryczna żołnierzy i studentów w pierwszym badaniu – test EUROFIT
3.1.5. Żołnierze i studenci na tle innych grup porównawczych
3.2. Charakterystyka czynników środowiskowych, porównanie żołnierze – studenci
3.2.1. Miejsce zamieszkania – urbanizacja
3.2.2. Wykształcenie
3.2.3. Dzietność w rodzinie
3.2.4. Warunki mieszkaniowe
3.2.5. Samoocena stanu własnego zdrowia badanych i ich rodzin
3.2.6. Warunki wychowawcze w rodzinie
3.2.7. Aktywność fizyczna badanych i ich rodziców
3.2.8. Palenie papierosów
3.2.9. Wiek rodziców
3.2.10. Aktywność i struktura zawodowa rodziców
3.3. Charakterystyka porównawcza zmian zachodzących pomiędzy pierwszym i drugim badaniem w grupie żołnierzy i studentów
3.3.1. Charakterystyka porównawcza zmian zachodzących w cechach budowy somatycznej i składzie ciała żołnierzy i studentów
3.3.2. Charakterystyka porównawcza zmian parametrów czynnościowych układu oddechowego żołnierzy i studentów
3.3.3. Charakterystyka porównawcza zmian sprawności motorycznej żołnierzy i studentów pomiędzy pierwszym i drugim badaniem
– test EUROFIT
3.4. Zmiany osobnicze pomiędzy pierwszym i drugim badaniem w grupie żołnierzy i studentów
3.4.1. Zmiany osobnicze cech somatycznych i składu ciała żołnierzy i studentów
3.4.2. Zmiany osobnicze parametrów czynnościowych układu oddechowego w grupie żołnierzy i studentów
3.4.3. Zmiany osobnicze sprawności motorycznej żołnierzy i studentów – test EUROFIT
3.5. Zmiany w cechach budowy somatycznej, składzie ciała i sprawności motorycznej żołnierzy i studentów w kategoriach masy ciała wg wartości wskaźnika BMI
3.6. Zmiany sprawności motorycznej żołnierzy i studentów w podziale na grupy o niskim, średnim i wysokim poziomie sprawności
3.7. Współzależności badanych cech z czynnikami środowiskowymi i sprawnością motoryczną żołnierzy i studentów
3.7.1. Analiza składowych głównych dla cech somatometrycznych
3.7.2. Analiza korelacji cech budowy somatycznej, parametrów składu ciała, cech czynnościowych układu oddechowego oraz czynników środowiskowych
3.7.3. Analiza regresji – wpływ budowy somatycznej, parametrów składu ciała, cech czynnościowych układu oddechowego oraz czynników środowiskowych na sprawność motoryczną
4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
PIŚMIENNICTWO
STRESZCZENIE
ANEKS
Wzór karty pomiarowej
Wzór ankiety
Spis tabel
Spis rycin

Skip to content