[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych – wybrane zagadnienia

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wstęp 1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego gospodarstw domowych 1.1. Wprowadzenie 1.2. Istota i determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych 1.3. Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych 1.4. Zachowania finansowe gospodarstw domowych – ważniejsze teorie i hipotezy 1.5. Determinanty zachowań finansowych gospodarstw domowych 1.6. Kompetencje finansowe i ryzyko wyborów finansowych a bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych 1.7. Podsumowanie 2. Ocena wybranych elementów bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych w Polsce 2.1. Wprowadzenie 2.2. Obszary analizy bezpieczeństwa finansowego 2.3. Ramy bezpieczeństwa finansowego w ujęciu mikroekonomicznym 2.4. Ocena bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie sektorowe 2.5. Podsumowanie 3. Relacje między dochodami a wydatkami gospodarstw domowych w Polsce – skala ubóstwa i nierówności dochodowych 3.1. Wprowadzenie 3.2. Dochody i wydatki gospodarstw domowych – poziom, dynamika i struktura 3.3. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków gospodarstw domowych 3.4. Relacje w zakresie dochodów i wydatków między społeczno-ekonomicznymi grupami gospodarstw domowych 3.5. Nierówności dochodowe wśród gospodarstw domowych 3.6. Problem ubóstwa gospodarstw domowych 3.7. Podsumowanie 4. Instytucjonalne i behawioralne uwarunkowania decyzji finansowych w gospodarstwach domowych 4.1. Wprowadzenie 4.2. Procesy, modele i czynniki decyzyjne w gospodarstwach domowych w sferze finansów 4.3. Znaczenie instytucjonalnych uwarunkowań decyzyjnych 4.4. Czynniki behawioralne determinujące decyzje finansowe 4.5. Wiedza i świadomość finansowa gospodarstw domowych 4.6. Podsumowanie 5. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów i pożyczek konsumpcyjnych 5.1. Wprowadzenie 5.2. Motywy zaciągania kredytów i pożyczek konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe 5.3. Polityka kredytowa banków i jej wpływ na zadłużenie gospodarstw domowych 5.4. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek konsumpcyjnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 5.5. Jakość należności z tytułu kredytów konsumpcyjnych od gospodarstw domowych 5.6. Rynek pożyczek pozabankowych a profil klienta 5.7. Podsumowanie 6. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów mieszkaniowych i jego uwarunkowania 6.1. Wprowadzenie 6.2. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych 6.3. Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych 6.3.1. Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 6.3.2. Koniunktura gospodarcza 6.3.3. Koniunktura na rynku nieruchomości 6.3.4. Polityka kredytowa sektora bankowego 6.3.5. Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego 6.3.6. Rządowe programy mieszkaniowe 6.3.7. Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych w dobie pandemii 6.4. Podsumowanie 7. Zachowania gospodarstw domowych w Polsce w sferze oszczędności i inwestycji finansowych 7.1. Wprowadzenie 7.2. Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych 7.3. Formy lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe w Polsce 7.4. Inwestycje na rynku kapitałowym w ramach systemu emerytalnego 7.5. Bezpośrednie i pośrednie inwestycje na rynku kapitałowym 7.6. Inwestycje alternatywne 7.7. Wpływ pandemii na oszczędności i inwestycje gospodarstw domowych 7.8. Podsumowanie 8. Społeczno-ekonomiczne aspekty upadłości konsumenckiej w Polsce 8.1. Wprowadzenie 8.2. Determinanty nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych 8.3. Upadłość konsumencka – definicja, przesłanki wprowadzenia 8.4. Upadłość konsumencka w Polsce – doświadczenia i perspektywy 8.5. Upadłość konsumencka w aspekcie kryzysu gospodarczego 8.6. Podsumowanie 9. Bezpieczeństwo gospodarstw domowych w aspekcie korzystania z usług finansowych banków i firm pożyczkowych 9.1. Wprowadzenie 9.2. Usługi bankowe a bezpieczeństwo gospodarstw domowych 9.3. Przestępstwa i nadużycia w sferze usług bankowych godzące w bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych 9.4. Działalność podmiotów pozabankowych jako potencjalne źródło zagrożeń dla finansów gospodarstw domowych 9.5. Skala zjawisk godzących w bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych 9.6. Podsumowanie 10. Znaczenie świadczeń społecznych i rodzinnych dla stabilności finansowej gospodarstw domowych 10.1. Wprowadzenie 10.2. Świadczenia społeczne 10.3. Świadczenia rodzinne 10.4. Znaczenie świadczeń społecznych i rodzinnych jako źródła dochodów gospodarstw domowych w Polsce 10.5. Świadczenia społeczne i rodzinne skierowane do gospodarstw domowych w realiach pandemii COVID-19 10.6. Podsumowanie Zakończenie Bibliografia Źródła internetowe Źródła prawa Spis tabel i rysunków

Skip to content