[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa 5. Bezpieczeństwo narodowe 6. Bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo lokalne 7. Bezpieczeństwo powszechne 8. Bezpieczeństwo informatyczne i informacyjne 9. Bezpieczeństwo transportu i komunikacji 10. Bezpieczeństwo żywności 11. Bezpieczeństwo energetyczne 12. Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe 13. Pojęcie porządku publicznego ROZDZIAŁ II Zagrożenia bezpieczeństwa 1. Pojęcie zagrożenia 2. Klasyfikacja zagrożeń 3. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa 4. Terroryzm jako szczególny rodzaj zagrożeń 4.1. Historia terroryzmu 4.2. Przyczyny terroryzmu 4.3. Terroryzm międzynarodowy 4.4. Cyberterroryzm 4.5. Bioterroryzm 4.6. Agroterroryzm 4.7. Zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym 4.8. Zwalczanie terroryzmu 5. Przestępczość zorganizowana i transgraniczna 5.1. Przestępczość 5.2. Określenie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej 6. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 6.1. Prawo do informacji i zasada jawności działania władz publicznych 6.2. Ochrona danych osobowych 6.3. Ochrona informacji niejawnych ROZDZIAŁ III Funkcje prawa w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego 1. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie publiczne 2. Podstawowe funkcje prawa 3. Prawo konstytucyjne 4. Prawo karne 5. Prawo administracyjne 6. Prawo finansów publicznych 7. Prawo międzynarodowe i prawo unijne ROZDZIAŁ IV Modele służb policyjnych w Europie i na świecie 1. Znaczenie pojęcia „policja 2. Pojęcie „policji 3. Modele policji 4. Rola policji 5. Policje polityczne (służby specjalne) 6. Przepływ informacji w polskiej Policji ROZDZIAŁ V Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 1. Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania administracji bezpieczeństwa 2. System organów administracji właściwych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 3. Centralne organy państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo 3.1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 3.2. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie 3.3. Centralne organy (urzędy) administracji rządowej 4. Terenowe organy administracji rządowej 4.1. Wojewoda 4.2. Służby, inspekcje i straże pod zwierzchnictwem wojewody 4.3. Terenowe organy rządowej administracji niezespolonej 4.4. Formacje umundurowane 5. Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 5.1. Gmina 5.2. Powiat 5.3. Województwo ROZDZIAŁ VI Organizacje społeczne i pozarządowe w systemie bezpieczeństwa 1. Pojęcie organizacji społecznych i pozarządowych 2. Klasyfikacja organizacji 3. Zakres zadań organizacji społecznych i pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa ROZDZIAŁ VII Podmioty prywatne w systemie bezpieczeństwa 1. Firmy ochrony osób i mienia 1.1. Geneza komercyjnej ochrony osób i mienia 1.2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony osób i mienia 1.3. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie 1.4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności 1.5. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony 1.6. Wewnętrzne służby ochrony 1.7. Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne 1.8. Uprawnienia pracowników ochrony osób i mienia 2. Działalność detektywistyczna 3. Służby porządkowe organizatorów imprez masowych ROZDZIAŁ VIII Administracja obrony narodowej 1. Organy właściwe w sprawach obrony narodowej 1.1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1.2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 1.3. Minister Obrony Narodowej 1.4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3. Stan wojny 4. Siły Zbrojne RP 4.1. Rodzaje i zadania Sił Zbrojnych RP 4.2. Żandarmeria Wojskowa 4.3. Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego 5. Powszechny obowiązek obrony narodowej 6. Obrona cywilna kraju 7. Administrowanie rezerwami osobowymi 7.1. Określanie zdolności do służby wojskowej 7.2. Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 7.3. Ewidencja wojskowa 8. Kierunki zmian w Siłach Zbrojnych ROZDZIAŁ IX Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe 1. Geneza stanów nadzwyczajnych 2. Rodzaje i przesłanki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych 3. Ograniczenia w czasie stanu wojennego i wyjątkowego 4. Stan klęski żywiołowej ROZDZIAŁ X Zarządzanie kryzysowe 1. Geneza tworzenia podstaw prawnych zarządzania kryzysowego 2. Pojęcia podstawowe i zasady zarządzania kryzysowego 3. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu krajowym 4. Zarządzanie kryzysowe w województwie 5. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu 6. Zarządzanie kryzysowe w gminie 7. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ROZDZIAŁ XI Ratownictwo 1. Pojęcie i rodzaje ratownictwa 2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 3. Państwowe Ratownictwo Medyczne ROZDZIAŁ XII Profesje policyjne 1. Pojęcie profesji policyjnych 2. Charakter prawny stosunku służbowego funkcjonariuszy formacji policyjnych 3. Uprawnienia funkcjonariuszy związane z pełnieniem służby 4. środki prawne stosowane przez funcjonariuszy w czasie pełnienia służby 5. Zasady użycia broni palnej 6. Etyka zawodowa funkcjonariuszy 7. Odpowiedzialność prawna funkcjonariuszy ROZDZIAŁ XIII Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1. Podstawy prawne ruchu drogowego 2. Uczestnicy ruchu drogowego 3. Uprawnienia do kierowania pojazdami 4. Podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego ROZDZIAŁ XIV Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej i NA TO 1. Podstawy bezpieczeństwa UE 2. Pakt Północnoatlantycki 3. Europejski Urząd Policji (European Police Office) – Europol 3.1. Historia Europolu 3.2. Podstawy prawne i zadania 3.3. Struktura organizacyjna 3.4. Polska w strukturach Europolu 4. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (International Criminal Police Organization) – Interpol 4.1. Geneza powstania organizacji Interpol 4.2. Podstawy prawne i zadania 4.3. Struktura organizacyjna 4.4. Polska w strukturach Interpolu ROZDZIAŁ XV Charakterystyka wybranych formacji mundurowych, inspekcji i straży 1. Policja 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu 3. Centralne Biuro Antykorupcyjne 4. Straż Graniczna 5. Państwowa Straż Pożarna 6. Biuro Ochrony Rządu 7. Służba Więzienna 8. Służba Celna 9. Inspekcja Transportu Drogowego 10. Straż Ochrony Kolei 11. Nadzór budowlany 12. Państwowa Inspekcja Pracy 13. Inspekcja Handlowa 14. Państwowa Inspekcja Sanitarna 15. Inspekcja Weterynaryjna 16. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna 17. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 18. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 19. Inspekcja Ochrony środowiska 20. Straż Łowiecka 21. Państwowa Straż Rybacka 22. Straż Leśna 23. Straże Parków Narodowych Wykaz literatury Wykaz aktów normatywnych 1. Prawo krajowe 2. Prawo unijne i międzynarodowe Summary. Internal security of the state

Skip to content