[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych. Aspekty administracyjnoprawne

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Opracowanie dotyczy interesującej problematyki bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych z punktu widzenia zagadnień administracyjnoprawnych. Autor ukazuje ścisły związek między wolnością zgromadzeń a prawem jednostki do bezpieczeństwa. (…) Książka oparta została na bogatym i różnorodnym zestawie źródeł, co jest jej niewątpliwą zaletą. Interesujące są odwołania do orzecznictwa ETPC oraz orzecznictwa krajowego. Nadto autor z niekwestionowanym znawstwem problematyki z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego uzasadnia tezę, że każde zgromadzenie publiczne stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagrożenie to pochodzić może bądź z wewnątrz zgromadzenia (od uczestników zgromadzenia), bądź ze źródeł zewnętrznych. Jako szczególne źródło zagrożenia wskazał ataki terrorystyczne, które są nieprzewidywalnym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaznaczył jednakże, że samo zagrożenie nie może stanowić podstawy do zakazania odbycia zgromadzenia, gdyż organy administracji publicznej powinny dysponować takimi środkami, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzenia, a jednocześnie nie dopuścić do zagrożeń życia, zdrowia czy mienia ze strony jego uczestników.   Z recenzji prof. zw. dra hab. Marka Górskiego        Spis treści:   WSTĘP   ROZDZIAŁ I. Pojęcie i geneza regulacji prawnych zgromadzeń 1. Uwagi ogólne 2. Pojęcie zgromadzenia 3. Regulacje prawne okresu międzywojennego 4. Zmiany uregulowań prawnych w okresie powojennym 5. Prawo międzynarodowe w zakresie zgromadzeń   ROZDZIAŁ II. Prawne gwarancje ochrony prawa jednostki do wolności zgromadzania się 1. Uwagi ogólne 2. Gwarancja wolności zgromadzeń w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej 3. Konstytucyjna wolność zgromadzeń 4. Ograniczenia wolności zgromadzeń w czasie wyborów 5. Ograniczenia wolności zgromadzeń w czasie stanów nadzwyczajnych   ROZDZIAŁ III. Klasyfikacja zgromadzeń 1. Uwagi ogólne 2. Notyfikowane zgromadzenia publiczne jako forma zgromadzeń 3. Zgromadzenia spontaniczne i ich legalność 4. Zgromadzenia w uczelniach wyższych 5. Zgromadzenia na terenach byłych obozów zagłady 6. Zgromadzenia nielegalne   ROZDZIAŁ IV. Warunki organizowania zgromadzeń publicznych 1. Uwagi ogólne 2. Przedmiotowy zakres ograniczenia wolności zgromadzania się 3. Podmiotowe ograniczenia w zakresie organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach 4. Obowiązki organizatora i przewodniczącego zgromadzenia publicznego w zakresie organizowania zgromadzeń publicznych 5. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego jako przesłanka wydania zakazu odbycia zgromadzenia publicznego 6. Inne przesłanki zakazu odbycia zgromadzenia publicznego 7. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie zgromadzeń publicznych 8. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń publicznych  9. Odpowiedzialność organizatora i przewodniczącego zgromadzenia za bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych   ROZDZIAŁ V. Działania organów administracji publicznej podejmowane w zakresie bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych 1. Uwagi ogólne 2. Uprawnienia i obowiązki organów gminy 3. Zakres uprawnień Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych 4. Rozwiązanie zgromadzenia publicznego z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego   ZAKOŃCZENIE   WYKAZ LITERATURY  SUMMARY

Skip to content