[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Chemia dla kierunków przyrodniczych, cz. 1: Chemia ogólna i analityczna, wyd. 2 poprawione i poszerzone

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Przedstawiony w skrypcie materiał obejmuje teorię i opis ćwiczeń z chemii ogólnej i analitycznej (część 1) oraz organicznej (część 2) realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia oraz rolnictwo w Uniwersytecie Rzeszowskim.      Układ skryptu uwzględnia wymagania podstawowego programu nauczania i dostosowuje jego zakres do wymogów minimum programowego omawianych kierunków. Zawarta we wstępie do poszczególnych ćwiczeń wiedza teoretyczna pozwala na opanowanie elementarnych zagadnień nieodzownych do właściwego zrozumienia przeprowadzanych procesów chemicznych. Skrypt może również być przydatny przy powtarzaniu i utrwalaniu wyuczonego materiału. Rolę tę spełniają pytania podane na końcu każdego ćwiczenia.   Z Przedmowy       Spis treści:   Przedmowa   1. Zasady pracy w laboratorium chemicznym 1.1. Regulamin pracowni 1.2. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium chemicznym 1.3. Podstawowy sprzęt laboratoryjny 1.4. Podstawowe jednostki stosowane w analizie chemicznej 2. Typy reakcji chemicznych związków nieorganicznych 3. Podstawy obliczeń chemicznych 4. Procesy utleniania-redukcji 5. Analiza jakościowa wybranych kationów 6. Analiza jakościowa wybranych anionów 7. Analiza jakościowa soli nieorganicznych 8. Kinetyka reakcji chemicznych 9. Stężenia roztworów 10. Badanie wybranych właściwości fizycznych roztworów 11. Roztwory koloidalne. Zjawisko adsorpcji 12. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych. Potencjometryczny pomiar pH 13. Analiza miareczkowa. Oznaczenie alkacymetryczne 14. Analiza miareczkowa. Jodometryczne oznaczanie zawartości Cu2+ 15. Związki kompleksowe. Kompleksometryczne oznaczanie twardości wody 16. Reaktywność metali. Korozja elektrochemiczna 17. Metody optyczne w analizie chemicznej. I. Kolorymetria 18. Metody optyczne w analizie chemicznej. II. Polarymetria i refraktometria   Załącznik 1. Układ okresowy pierwiastków Załącznik 2. Masy atomowe według danych IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) Załącznik 3. Charakterystyka rozpuszczalności związków nieorganicznych w wodzie Załącznik 4. Gęstość (g/cm3) wybranych wodnych roztworów w temperaturze 20°C Załącznik 5. Stałe dysocjacji niektórych związków chemicznych Załącznik 6. Wartości iloczynów rozpuszczalności wybranych soli Załącznik 7. Wartości standardowych potencjałów układów redox (25°C) Załącznik 8. Przedrostki stosowane do tworzenia wielokrotności oraz podwielokrotności jednostek Załącznik 9. Sposoby wyrażania stężeń   Literatura uzupełniająca

Skip to content