[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Chorologiczne aspekty występowania głogów w Karpatach Polskich

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

W publikacji zostały sformułowane i rozwiązane ważne problemy bioróżnorodności krytycznego rodzaju Crataegus w Karpatach Polskich. Istotnym elementem opracowania są rozważania dotyczące zagadnień fitogeograficznych oparte na bogatym i starannie zebranym materiale kartograficznym. Teren badań obejmuje zarówno pasma górskie (Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid Makowski, Beskid śląski, Beskid Żywiecki, Pieniny), jak i pas Pogórzy (Pogórze Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Dynowskie, Podgórze Rzeszowskie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Rożnowskie, Pogórze Wielickie, Pogórze śląskie) oraz Doły Jasielsko-Sanockie. W pracy przedstawione zostały wyniki badań nad rozmieszczeniem i ekologią 8 taksonów głogów odszukanych przez autorów na obszarze Karpat Polskich. Dane kartograficzne były zbierane metodą kartogramu w jednostkach o boku 2 km. Dla poszczególnych gatunków zostały opracowane mapy rozmieszczenia poziomego, natomiast rozmieszczenie pionowe oraz preferencje ekologiczne przedstawiono na wykresach. Zwrócono także uwagę na związek przedstawionych w pracy wzorców rozmieszczenia z czynnikami topograficznymi, edaficznymi i antropogenicznymi.

Skip to content