[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Człowiek pracujący w perspektywie etyki normatywne

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Od autora 

Wprowadzenie 

Rozdział I

Integralny obraz człowieka pracującego

1. Zarys integralnego obrazu człowieka

2. Człowiek osobą jest 

2.1. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły
 
3. Czyn „ja działam”
 
4. Fenomen ludzkiego czynu w urzeczywistnianiu wartości
 
5. Atrybuty człowieczeństwa a cechy pracującego człowieka

6. Człowiek jest twórcą pracy

7. Prymat człowieka nad pracą

Rozdział II

Praca jako wartość i źródło wartości

1. Praca człowieka na początku XXI w. Nowa praca

2. Praca terenem urzeczywistniania wartości 

3. Praca jako zjawisko kultury

4. Praca jako wartość antropologiczna

5. Praca jako siła etyczna

6. Praca człowieka jako kategoria moralna

7. Praca a moralność pracującego człowieka

Rozdział III

Wielowymiarowość zagrożeń ludzkiej pracy

1. Zagubione wartości pracy
 
1.1. Praca jako towar

1.2. Wyzysk w pracy

1.3. Zło bezrobocia
 
2. Nowomowa i chaos aksjologiczny dotyczący pracy
3. Antypraca
3.1. Przykłady upowszechnienia antypracy

4. Dobra i zła praca

4.1. Zła praca
 
4.2. Praca pozorna

Rozdział IV

Duchowość osoby pracującej
 

1. Duchowość człowieka. Eksplikacja pojęcia

2. Zagubienie problematyki duchowości
***
3. Dojrzałość duchowa osoby odniesieniem do cech człowieka pracującego

4. Przedrostek „sam” w opisie człowieka

4.1. Przedrostek „sam

4.2. Świadomoś
ć
4.3. Samoświadomość
 
4.4. Samoocena

4.5. Wiara w siebie
 
4.6. Samoopis, samopoznanie

4.7. Samowiedza

4.8. Samozrozumienie wskaźnikiem dojrzałości duchowej

4.9. Przyczyny autowaloryzacji
 
4.10. Samostanowienie a wolność człowieka

4.11. Samostanowienie a praca człowieka

4.12. Samozależność i samostanowienie

4.13. Zarządzanie sobą

Rozdział V

Sens życia a sens pracy
 

1. Sens życia

2. Sens pracy człowieka 

2.1. Usensowienie pracy człowieka
 
2.2. Mądrze pracować
 
2.3. Pasja pracy

3. Praca bez sensu

3.1. Przykłady pracy bez sensu
 
Rozdział VI
Cechy pracownika wynikające z duchowości osoby
 

1. Koncepcja pracującego człowieka w ujęciu Stefana Wyszyńskiego
 
2. Właściwości pracującego człowieka w ujęciu Stefana Wyszyńskiego

2.1. Wiara i pr
aca
2.2. Nadzieja. Nadzieja w pracy

2.3. Miłość a praca człowieka

2.4. Zaangażowanie. Zapał do działania

2.5. Ws
półpraca
3. Wspomaganie rozwoju duchowości zadaniem wychowania ku wartościom pracy

Rozdział VII

Aksjologiczne właściwości człowieka pracującego

1. Człowiek podmiotem aksjologii

1.1. Człowiek
osoba bytem ciągle stającym się
1.2. Praca człowieka jako kategoria aksjologiczna

1.3. Aksjologia pracu
jącego człowieka
1.4. Model przestrzeni aksjologicznej. Wartości i antywartości

1.5. Praca człowieka a podstawowe kategorie aksjologiczne

2. Godność pracującego człowieka

2.1. Kapitał a praca

2.2. Właściwości osoby pracującej powiązane z godnością

3. Wolność pracującego człowieka źródłem cech dobrego pracownika

4. Odpowiedzialność człowieka źródłem cech dobrego pracownika

4.1. Odpowiedzialność a wolność i godność pracy człowieka

Rozdział VIII

Prawda, piękno w przestrzeni aksjologicznej pracujących

1. Prawda w życiu i pracy
 
1.1. Prawdomówność w pracy
.
1.2. Kłamstwo w pracy i życiu

2. Piękno pracy i piękno w pracy

2.1. Istota piękna

2.2. Brzydota antywartością piękna

2.3. Piękno w pracy. Piękna pra
ca
Rozdział IX
Człowiek pracujący w świetle agatologii 
1. Agatologiczne ujęcie pracy ludzkiej

2. Dobro jako wartość
 
2.1. Istota
dobra 
2.1.1. Dobro
cel ludzkich dążeń 
2.1.2. Dobra wola

2.2. Praca a dobro

2.2.1. Praca formą
doświadczania agatologicznego
2.2.2. Praca a dobro użyteczne (
bonum utile) 
2.2.3. Praca a dobro przyjemne (
bonum delectabile)
2.2.4. Praca a dobro u
ciążliwe (bonum arduum) 
2.2.5. Praca a dobro godziwe (
bonum honestum) 
2.2.6. Praca a dobro wspólne (
bonum commune) 
2.3. Miejsce dobra w wychowaniu
 
Rozdział X

Właściwości człowieka pracy z perspektywy aretologii
 
1. Problematyka aretologii. Aretologiczne wymiary pracy człowieka

1.1. Aretologiczne
wymiary pracy człowieka
1.2. Rozumność człowieka pracującego

1.3. Mądrość w pracy
 
2. Postawa roztropności w pracy człowieka

2.1. Roztropność i polot pracy

2.2. Człowiek roztropny
 
2.2.1.
„Składniki” i „części” roztropności według św. Tomasza z Akwinu
2.2.2. Roz
tropność w chrześcijaństwie
2.2.3. Roztropność a zdrowy rozsądek w pracy

2.2.4. Wady przeciwstawiające się roztropnośc
i
2.3. Samoobserwacja

2.3.1. Wady powiązane z mądrością i roztropnością

2.4. Samodzielność w pracy

2.5. Ciągłość pracy

2.6. Kierownicy pracy i
wykonawcy
3. Sprawiedliwość w pracy

3.1. Sprawiedliwość. Eksplikacja pojęcia

3.2. Uczciwość w pracy
3.3. Postawy szacunku względem osób współpracujących w procesach pracy
4. Męstwo i dzielność w życiu i pracy

5. Postawy wytrwałości w procesach pracy

5.1. Odwa
ga w życiu i pracy 
5.2. Cierpliwość w pracy

5.3. Nieskwapliwość w pracy ludzkiej

5.4. Pracowitość

5.5. Patriotyz
m a praca
5.6. Pokora w pracy

5.7. Posłuszeństwo, posłuch, posłuch innych

5.8. Posłuszeństwo w pedagogice Marii Montessori

5.9. Cichość w pracy

5.10. Lenistwo

6. Wytrwałość i stałość pracy

6.1. Wytrwałość a kreatywność

6.2.
Sumienność i pilność w pracy
7. Wypoczynek a praca

7.1. Kompetencje do racjonalnego wypoczynku

8. Umiarkowanie w pracy

8.1. Umiarkowanie jako cecha moralna

8.2. Postawa umiarkowania w pracy

9. Radość w pracy i radość z wyników pracy

9.1. Zadowolenie w pracy i
jego formy
10. Smutek w pracy

Rozdział XI

Deontologiczne wymiary pracującego człowieka

1. Osobowe i społeczne walory pracy

2. Praca drogą doskonalenia człowieka

2.1. Praca w perspektywie chrześcijańskiej

3. Powinność pracy człowieka jako zadanie osoby ludzkiej

3.1. Powinność jako kategoria moralna 

3.2. Kategoria powinności pojęciem aksjologicznym

3.3. Powinność a odpowiedzialność

3.4. Powinność pracy 

4. Cechy dobrego pracownika wynikające z istoty wolności pracującego człowieka
4.1. Powinność pracy człowieka jako osoby
Rozdział XII
Pracodawcy a właściwości kandydata do pracy
1. Cechy pracownika cenione na nowym, rozwijającym się rynku pracy
1.1. Kreatywność w działalności zawodowej
1.2. Interdyscyplinarność kwalifikacji zawodowych
1.3. Komunikatywność
1.4. Umiejętności współpracy i współdziałania
2. Mobilność zawodowa pracowników a ewolucja zawodów
2.1. Cechy człowieka mobilnego wskazaniami dla edukacji zawodowej
3. Cechy pracownika z punktu widzenia prakseologii
Rozdział XIII
Świat wartości bezrobotnych
Wprowadzenie
1. Egzystencjalne znaczenie pracy
2. Nowa rzeczywistość doświadczeniem osób bezrobotnych
2.1. Utrata sensu i celu życia człowieka bezrobotnego
2.2. Bezrobocie a godność człowieka
2.3. Bezrobocie a wolność człowieka
2.4. Bezrobocie a odpowiedzialność ludzi bezrobotnych (bezsilność)
3. Bezrobocie a zasady życia społecznego
3.1. Bezrobocie a dobro człowieka bezrobotnego
3.2. Dobro wspólne jako cel życia społecznego
3.3. Bezrobocie a sprawiedliwość
3.4. Bezrobocie a zasada solidarności
3.5. Bezrobocie a inne wartości osobowe
Zakończenie
Bibliografia
Skip to content