[wcas-search-form]

33.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Człowiek. Urzeczywistnianie się osoby

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wprowadzenie, Część pierwsza WYBRANE Z METODOLOGII BADAŃ AKSJOLOGICZNEJ PROBLEMATYKI OSOBY Wstęp Rozdział 1. Podstawowe założenia metodologiczne 1. Sens fenomenologii 2. Metody fenomenologii 3. Model fenomenologiczny Rozdział 2 Osoba fenomenem aksjologicznym 1. Osoba i czyn 2. Myślę, tworzę, działam (pracuję), przeżywam, kocham, cierpię 3. Świadomość, samoświadomość 4. Samopoznanie 5. Samoocena 6. Samostanowienie a wolność osoby 7. Samozależność: samoposiadanie, samourzeczywistnienie, samostanowienie 8. Samopanowanie a odpowiedzialność za wybierane wartości 9. Samorozwój (autokreacja). Samorealizacja Część druga CZŁOWIEK WOBEC SAMEGO SIEBIE Wstęp Rozdział 1. Praca nad sobą drogą doskonalenia osoby 1. Drogi poznania samego siebie 2. Urzeczywistnianie się osoby poprzez jej władze poznawcze 2.1. Obraz samego siebie 2.2. Świadomość znaczenia umysłu 2.3. Poznanie, poznawanie i odkrywanie prawdy 2.4. Świadomość znaczenia języka 2.5. Prawdomówność 3. Antywartości prawdy 4. Znaczenie woli człowieka 4.1. Wolna wola a wyobraźnia moralna Rozdział 2. Uczenie się całożyciowym zadaniem osoby 1. Teoria uczenia się egzystencjalnego 2. Uczenie się człowieka 3. Uczenie się splotem postępowań 4. Proces dochodzenia do dorosłości 4.1. Dorosłość jako proces rozwoju społeczno-kulturowego według K. Patricii Cross 4.2. Koncepcja rozumienia dorosłości przez C.C. Cogginsa 5. Dorastanie a uczenie się 5.1. Dorosłość i uczenie się 5.2. Zadania rozwojowe model Daniela Levinsona Rozdział 3. Uczy się człowiek – osoba. ON uczy się być człowiekiem 1. Konieczność uczenia się bycia osobą 2. Rozwój transgresyjny (transcendencja) 3. Rozwijanie właściwości konstytutywnych człowieka celem uczenia się 3.1. Uczenie się drogą rozwoju konstytutywnych właściwości człowieka 3.2. Rozwijanie samoświadomości celem uczenia się 4. Uczenie się drogą do samozależności 5. Uczenie się drogą do określenia własnej tożsamości 5.1. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych i niepowtarzalnych cech celem uczenia się 5.2. Samoakceptacja jako cel uczenia się 6. Samoocena. Rozwijanie poczucia własnej wartości 6.1. Odkrywanie samego siebie, samoopis, samopoznanie, samostanowienie i samourzeczywistnianie się celami uczenia się 6.2. Samoocena warunkiem budowy poczucia własnej wartości 6.3. Prawda o sobie warunkiem spełniania się osoby 6.4. Niskie i wysokie poczucie wartości 7. Rozwijanie odpowiedzialności, odpowiedzialności za siebie 8. Rozwijanie wolności wewnętrznej 9. Otwartość na relacje z innymi ludźmi celem uczenia się Rozdział 4. Uczenie się w ciągu całego życia 1. Proces całożyciowego uczenia się człowieka 2. Kształcenie ustawiczne 2.1. Nabywanie doświadczeń życiowych. Zarządzanie wiekiem 2.2. Zarządzanie czasem 3. Uczenie się dzieci i młodzieży 4. Auksologia andragogiczna 4.1. Problematyka uczenia się w wieku późnej dorosłości 4.2. Mądrość i doświadczenie życiowe 4.3. Polski projekt wsparcia osób starszych 5. Samokształcenie, autoedukacja, samouctwo Rozdział 5. Dążenie do bycia szczęśliwym formą urzeczywistniania osoby 1. Właściwości człowieka w psychologii pozytywnej 2. Pojęcie szczęścia w znaczeniu ogólnym 2.1. Pomyślność 3. Szczęście a pomyślny los 4. Szczęście w ujęciu psychologii pozytywnej 5. Cebulowa teoria szczęścia J. Czapińskiego 6. Mieć szczęście. Odczuwać szczęście 7. Człowiek szczęśliwy 8. Poczucie szczęścia a sens życia człowieka 9. Szczęście w ujęciu pedagogicznym Rozdział 6. Człowiek wobec samotności 1. Samotność. Eksplikacja zjawiska 2. Rodzaje samotności 3. Przyczyny i źródła samotności w różnych fazach życia człowieka 3.1. Samotność i osamotnienie dzieci i ludzi młodych 3.2. Samotność i osamotnienie wśród ludzi dorosłych 3.3. Samotność człowieka w wieku wczesnej starości 3.4. Samotność ludzi wieku średniego 3.5. Samotność ludzi w wieku późnej starości i długowiecznych 4. Osobowe skutki samotności 4.1. Dobrowolny wybór samotnego życia 5. Osamotnienie 5.1. Osamotnienie wg Paula Tillicha 5.2. Samotność źródłem uczuć 5.3. Życie emocjonalne osób samotnych 5.3.1. Emocjonalne reakcje na samotność 5.3.2. Smutek w życiu samotnych 5.3.3. Deprywacja i frustracje 5.3.4. Depresja – epidemią samotności 5.3.5. Depresja w życiu osób samotnych Rozdział 7. Człowiek wobec zdrowia, choroby, cierpienia i śmierci 1. Zdrowie i choroba w życiu człowieka 1.1. Zdrowie jako wartość 1.2. Choroba w życiu człowieka 1.3. Ból w życiu człowieka 2. Cierpienie w życiu człowieka 2.1. Fenomen cierpienia. Istota zjawiska 2.2. Cierpienie człowieka jako konstytutywny komponent natury ludzkiej 2.3. Źródła cierpienia 2.4. Sens cierpienia 2.5. Sens cierpienia w koncepcji V.E. Frankla 2.6. Cierpienie w aksjologii Kościoła katolickiego 3. Problematyka tanatologii 4. Żałoba 4.1. Pojęcia: żal, żałoba 4.2. Etapy żałoby 4.3. Stadia przeżywania żałoby (straty) Część trzecia CZŁOWIEK WOBEC INNYCH Wstęp Rozdział 1. Przyjaźń i życzliwość 1. Pojęcie przyjaźń 2. Cechy przyjaźni 3. Przyjaciel 4. Budowanie i dbanie o przyjaźń Rozdział 2. Miłość urzeczywistnianiem sfery życia duchowego człowieka 1. Eksplikacja pojęcia miłość 1.1. Miłość jest wyrazem duchowości człowieka 1.2. Miłość jako postawa 1.3. Miłość w nauczaniu Jana Pawła II 1.4. Miłość nie jest uczuciem 1.5. Miłość a namiętność 1.6. Miłość a seksualność 1.7. Miłość a empatia 1.8. Miłość a tolerancja 1.9. Miłość a akceptacja 1.10. Miłość a tzw. wolne związki 1.11. Miłość a naiwność 2. Miłość sensem życia człowieka 2.1. Miłość jako wartość duchowa 3. Miłość ojczyzny – patriotyzm 4. Miłość a inne kategorie aksjologiczne 4.1. Wiara a miłość 4.2. Nadzieja a miłość 4.3. Miłość a prawda 4.4. Miłość a dobro 4.5. Miłość a piękno 4.6. Miłość a wolność człowieka 4.7. Miłość a odpowiedzialność człowieka 4.8. Miłość a godność człowieka 4.9. Miłość podstawą zrozumienia własnej tajemnicy człowieka 5. Empatia Rozdział 3. Małżeństwo i rodzina 1. Istota małżeństwa 2. Rozpad małżeństwa Rozdział 4. Człowiek wobec osób niepełnosprawnych 1. Człowiek niepełnosprawny 2. Postawy wobec osób niepełnosprawnych uzewnętrzniają cechy osób Część czwarta CZŁOWIEK WOBEC CYWILIZACJI I KULTURY Wstęp Rozdział 1. Człowiek twórcą kultury i cywilizacji 1. Pojęcie kultura 2. Kultura terenem urzeczywistniania człowieka 3. Cywilizacja skumulowanym owocem pracy ludzi 4. Katalog najważniejszych aksjologicznych zagrożeń cywilizacyjnych Rozdział 2. Praca w procesie urzeczywistniania się osoby 1. Definicja pracy człowieka 2. Wartości pracy ludzkiej 2.1. Związek pracy ze słowem 3. Praca jest drogą doskonalenia człowieka 4. Praca terenem urzeczywistniania wartości 5. Problematyka godności osób pracujących 5.1. Godność pracującego człowieka 5.2. Pierwszeństwo godności pracy przed techniką, kapitałem i warunkami pracy 5.3. Pierwszeństwo godności pracy przed kapitałem 5.4. Pierwszeństwo godności pracy nad warunkami jej realizacji 5.5. Norma personalistyczna 5.6. Godna praca to dobra praca 5.7. Praca a dobro wspólne 5.8. Kultura duchowa dobrem wspólnym 5.9. Cechy dobrego pracownika wynikające z istoty godności pracującego człowieka 5.10. Antypraca Rozdział 3. Kultura osobista i kultura pracy 1. Eksplikacja pojęć 2. Kultura pracy. Eksplikacja pojęcia 3. Kultura pracy jako system postaw wobec pracy Rozdział 4. Wypoczynek i zabawa w życiu człowieka 1. Wypoczynek 2. Zabawa formą działalności człowieka 2.1. Zabawa. Eksplikacja pojęcia 2.2. Aksjologiczne aspekty zabaw 2.3. Funkcje zabawy Rozdział 5. Świętowanie wyrazem postaw wobec wartości 1. Istota świętowania 2. Funkcje aksjologiczne świętowania 2.1. Święto nadaje sens życiu jednostkowemu i społecznemu 2.2. Święto zbliża ludzi 2.3. Świętowanie to czas radości 2.4. Święto jest stymulatorem twórczości 2.5. Święto drogą transmisji wartości i kultury 2.6. Święto czasem przeżyć i spotęgowanej radości 2.7. Świętowanie w warunkach obozowych Zakończenie Bibliografia Netografia

Skip to content