[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wprowadzenie   Część pierwsza ANTROPOLOGIA OSOBY PODSTAWˇ PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ   Wstęp   ROZDZIAŁ I Człowiek: cechy życia, czas życia – wokół istoty człowieka 1. Człowiek. Trudności definicyjne 2. Nauki biologiczne wobec człowieka 3. Człowiek wobec zwierząt 4. Życie człowieka. Współczesne definicje życia 5. Cechy życia człowieka 6. Człowiek jako system zorganizowany 7. Pojęcie zdrowie człowieka 8. Człowiek niepełnosprawny 8.1. Niepełnosprawność 9. Czas życia człowieka 9.1. Czas życia mieszkańców Europy 10. Demograficzne aspekty – ludność na świecie   ROZDZIAŁ II Człowiek obiektem badań naukowych 1. Wielość punktów widzenia na człowieka w refleksji naukowej 1.1. Człowiek obiektem badań licznych dyscyplin naukowych 1.2. Obraz człowieka kreowany przez czasy nowożytne 1.3. Wielość koncepcji w ujmowaniu istoty człowieka 1.4. Idee w myśleniu filozoficznym o istocie człowieka 2. Paradygmat naturalistyczny 3. Paradygmat antynaturalistyczny 4. Humanistyczny model poznania   ROZDZIAŁ III Problemy metodologiczne badań nad człowiekiem 1. Istota podejścia systemowego 1.1. Reguły metodologii badań systemowych 2. Paradygmat systemowości w badaniach człowieka 3. Systemowa koncepcja człowieka w pedagogice humanistycznej 4. Wielowymiarowość systemu cech człowieka 5. Wybrane trudności metodologiczne 6. Modele teoretyczne człowieka 6.1. Człowiek jednowymiarowy 6.2. Człowiek bytem wielowymiarowym 6.3. Konstytutywne właściwości człowieka 7. Konsekwencje metodologiczne badania systemu aksjologicznego człowieka 7.1. Model poznania rozumiejącego 7.2. Rozumienie w psychologii humanistycznej 7.3. Intuicjonizm 7.4. Model hermeneutyczno-historyczny 7.5. Model fenomenologiczny 7.6. Metody fenomenologii   ROZDZIAŁ IV Człowiek obiektem badań 1. Językowy obraz pojęcia człowiek 2. Chrześcijańska optyka stworzenia człowieka – teologiczny punkt widzenia 2.1. Człowiek problemem Soboru Watykańskiego II 3. Człowiek obiektem badań filozoficznych 3.1. Człowiek w koncepcji Arystotelesa 3.2. Człowiek w historii filozofii 3.3. Człowiek a jego świadomość 3.4. Od filozoficznego ujęcia człowieka do filozofii edukacji 4. Człowiek obiektem badań antropologii 5. Człowiek obiektem badań historycznych i archeologicznych 6. Człowiek obiektem badań socjologii 7. Człowiek obiektem badań w psychologii 7.1. Cechy psychologii humanistycznej 7.2. Psychologia posiadania. Homo financiarus   ROZDZIAŁ V Obrazy człowieka w badaniach naukowych 1. Modele człowieka ujmowane z różnych perspektyw teoretycznych 1.1. Człowiek jest swoim „ja” oraz tym, „co jest jego” 1.2. Człowiek jest bytem zarazem duchowym i materialnym 1.3. Człowiek jest wytworem lub etapem ewolucji   ROZDZIAŁ VI Obrazy człowieka w psychologii 1. Obrazy człowieka w psychologii klasycznej 1.1. Behawiorystyczna koncepcja człowieka 7 1.2. Psychoanalityczna koncepcja człowieka 2. Obrazy człowieka w psychologii poznawczej 3. Obrazy człowieka w psychologii humanistycznej 3.1. Twierdzenia J.F.T. Bugentala 3.2. Portret człowieka w psychologii humanistycznej 3.3. Koncepcja siebie według C. Rogersa 3.4. Człowiek stanowi harmonijną całość 3.5. Człowiek jest bytem aksjologicznym 3.6. Struktura cech osobowych dojrzałego człowieka 4. Obrazy człowieka w psychologii egzystencjalnej 4.1. świadomość 4.2. Koncepcja człowieka A.H. Maslowa 4.3. Podstawowe potrzeby człowieka w modelu A.H. Maslowa 4.4. Portret człowieka w koncepcji egzystencjalizmu 5. Obrazy człowieka w psychologii pozytywnej 5.1. Szczęście w ujęciu nauki Kościoła katolickiego 5.2. Dobre życie kategorią teoriotwórczą psychologii pozytywnej 5.3. Bogactwo przeżyć subiektywnych 5.4. Poziom świadomości. Dążenie do samorozwoju 5.5. Poziom aktywności 5.6. Twórczość szczególnym wymiarem jakości życia człowieka 5.7. Współuczestnictwo w życiu wspólnoty   ROZDZIAŁ VII Człowiek w koncepcji personalistycznej 1. Personalizm 2. Rozwój idei personalizmu 3. Personalistyczna koncepcja człowieka 3.1. Człowiek w koncepcji Jana Pawła II 3.2. Atrybuty podmiotowości człowieka 4. Niektóre problemy antropologiczne pedagogiki personalistycznej 5. Integralny model człowieka jako osoby 6. Warstwicowa koncepcja osoby 7. Konsekwencje metodologiczne   Część druga CHARAKTERYSTYKA OSOBY   Wstęp   ROZDZIAŁ I Człowiek jest sam w sobie osobą 1. Tajemnica osoby 1.1. Człowiek jest tajemnicą 1.2. Osoba w rozumieniu C.S. Bartnika 1.3. Od poczęcia do naturalnej śmierci 1.4. Człowiek to obywatel dwóch światów (homo rationale) 1.5. Osoba w ujęciu A. Stępnia 2. Osoba. Eksplikacja pojęcia 2.1. Człowiek i jego podmiotowość 2.2. Człowiek jest osobą – indywidualnością 2.3. Osoba ludzka to podmiot substancjalny 2.4. Człowiek mądry – homo sapiens 2.5. Człowiek poznający – homo cogitans 2.6. Człowiek, czyli ten, kto „zna samego siebie” 2.7. Samokontrola a wiara w siebie 2.8. Człowiek jest bytem obdarzonym duchowością 3. Człowiek jest osobą rozwijającą się transgresyjnie 4. Człowiek, homo amans – istota stworzona do miłości 5. Człowiek jest osobą ciągle stającą się 6. Człowiek jest istotą społeczną   ROZDZIAŁ II Człowiek jest bytem aksjologicznym 1. Człowiek jest wartością 2. Człowiek jest istotą etyczną 2.1. Człowiek jest moralnym absolutem 2.2. Człowiek – osoba  eksplikacja ontologiczna 3. Eksplikacja pojęcia człowieczeństwo 3.1. Człowieczeństwo jako wartość 3.2. Treść pojęcia człowieczeństwo 3.3. Rozwój człowieczeństwa. Człowieczeństwo jako zadanie 4. Wolność w życiu i w pracy człowieka 5. Odpowiedzialność w życiu i w pracy człowieka 6. Godność w życiu i w pracy człowieka   Część trzecia PROBLEMATYKA STRUKTURY OSOBY LUDZKIEJ   Wstęp   ROZDZIAŁ I Cielesność człowieka 1. Antropologia ciała 1.1. Redukcjonizm w opisie człowieka 1.2. Tajemnice cielesności człowieka 2. Cielesność człowieka a jego praca 2.1. Ręce rozpoczynały historię człowieka 2.2. Człowiek–maszyna 2.3. Model P.M. Fittsa 3. Cielesność człowieka kategorią pedagogiczną 3.1. Rozwijanie świadomości somatycznej człowieka 3.2. Trudności w rozwijaniu dojrzałej postawy wobec cielesności człowieka 3.3. Osoby niepełnosprawne a zdrowie cielesne 4. Technologie odnowy biologicznej 4.1. Wybrane zabiegi odnowy biologicznej   ROZDZIAŁ II Sfera życia psychicznego. Procesy poznawcze 1. Struktura sfery psychicznej 2. Rozumność człowieka 2.1. świadomość człowieka 2.2. Samoświadomość 3. Zdolności i procesy poznawcze 3.1. Spostrzeganie 3.2. Spostrzegawczość 3.3. Koordynacja wzrokowo-słuchowa 4. Wyobraźnia 5. Myślenie 5.1. Etapy rozwoju myślenia 6. Rozumienie 7. Inteligencja człowieka 7.1. Definicje inteligencji 8. Język. Mowa 9. Pamięć 9.1. Cechy pamięci 9.2. Pamięć. Procesy pamięci 10. Uwaga. Cechy uwagi   ROZDZIAŁ III Sfera afektywna życia psychicznego. Uczucia i emocje w aktywności człowieka 1. Emocje 2. Uczucia 3. Wybrane procesy emocjonalne 3.1. Zazdrość 3.2. Zawiść 3.3. Złość 3.4. Gniew 3.5. Smutek 3.6. Zaufanie, ufność 3.7. Melancholia 3.8. Depresja 4. Inteligencja emocjonalna 4.1. Struktura inteligencji emocjonalnej 4.2. Umiejętności inteligencji emocjonalnej 4.3. Inteligencja emocjonalna – analfabetyzm emocjonalny 5. Procesy motywacyjne 5.1. Motywacje do uczenia się   ROZDZIAŁ IV Duchowość człowieka odniesieniem do badań w pedagogice 1. Duchowość człowieka. Eksplikacja pojęcia 2. Filozoficzne rozumienie duchowości człowieka 3. Teologiczne rozumienie duchowości człowieka 4. Duchowość a religijność człowieka 4.1. Różnice między religijnością a duchowością 5. Psychologiczna interpretacja duchowości 5.1. Związki pomiędzy duchowością a osobowością 5.2. Znaczenie duchowości w rozwoju człowieka 6. Duchowość w rozumieniu pedagogiki 7. Sumienie 7.1. Sumienie jako tożsamość moralna podmiotu 7.2. Sumienie a funkcjonowanie moralne – wychowanie człowieka sumienia 7.3. Kategorie sumienia 7.4. Klauzula sumienia 7.5. Z kodeksu etyki lekarskiej   ROZDZIAŁ V Tajemnice życia człowieka Redakcja naukowa: Arkadiusz Luboń, Monika Karpińska . Leszek Kania: Na odsiecz Lwowa   Karolina Kumka, „Ta papolatria mogła zabić naród”. Krytyka pontyfikatu Jana Pawła II a rzeczywistość pozaliteracka na przykładzie pentalogii Jana Grzegor-czyka o przypadkach księdza Grosera   Ewelina Zygan, Literacka (?) rzeczywistość Trybów Magdaleny Tulli   Anna Puzio, Rzeczywistość ucieleśniona. Kreacja świata w Białych kliszach Zyty Rudzkiej   Izabela Zahaczewska, W świecie IT, DevOps i deadline’ów – Projekt Feniks jako przykład współczesnej powieści o prowadzeniu biznesu   Indeks osób

Skip to content