[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Człowiek wobec wartości

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wprowadzenie Część pierwsza METODOLOGICZNE PROBLEMY ODKRYWANIA WŁAŚCIWOŚCI OSOBY Wstęp Rozdział I Swoistość badań nad wartościami w życiu człowieka 1. Nauki przyrodnicze a humanistyczne 2. Personalizm teoretycznym odniesieniem do prowadzonych analiz 2.1. Istota personalizmu 2.2. Nurty personalizmu 2.3. Założenia antropologiczne pedagogiki personalistycznej 3. Humanistyczny model poznania 4. Metodologiczny model badania zjawisk aksjologicznych 5. Niektóre metodologiczne trudności w badaniach zjawisk aksjologicznych 5.1. Odmienność procesów poznania 5.2. Atrybuty osoby 5.3. Modelowanie obrazu człowieka 5.4. Dynamika procesów rozwojowych człowieka Rozdział II Procesy badania systemu aksjologicznego człowieka 1. Człowiek jako wartość sama w sobie 2. Wartości w pedagogice humanistycznej 3. Wartości egzystencjalne jako problemy pedagogiki 4. Metateoretyczne założenia psychologiczne badań wartości w pedagogice 4.1. Orientacja naturalistyczna w badaniach wartości w pedagogice 4.2. Antynaturalistyczny model rozumiejącego człowieka 4.3. Model poznania rozumiejącego 5. Psychologia rozumienia w badaniach wartości w pedagogice 5.1. Intuicjonizm 5.2. Model hermeneutyczno-historyczny 5.3. Model fenomenologiczny 5.4. Inne metody badań wartości w pedagogice Rozdział III Człowiek działający 1. Etyczny charakter wizji człowieka. Pojęcie człowieczeństwo 2. Człowiek – osoba bytem ciągle stającym się 3. Człowiek – osoba bytem dynamicznym 4. Człowiek – osoba bytem aksjologicznym 5. Działalność człowieka terenem urzeczywistniania się właściwości osoby 6. Eksplikacja pojęcia postępowanie Rozdział IV Wielorakość doświadczania wartości przez człowieka 1. Fenomen ludzkiego czynu w urzeczywistnianiu wartości 1.1. Czyn – „ja działam” 2. Doświadczania a czyny człowieka 3. Doświadczenia moralne 4. Doświadczenia aksjologiczne 5. Doświadczenia etyczne 6. Doświadczenia agatologiczne 7. Doświadczenia deontologiczne 8. Doświadczenia aretologiczne człowieka Część druga PROCESY WPROWADZANIA CZŁOWIEKA W ŚWIAT WARTOŚCI Wstęp Rozdział I Odkrywanie wartości 1. Procesy odkrywania i rozpoznawania wartości 1.1. Rozpoznanie, identyfikowanie i odkrywanie wartości 1.2. Procesy nazywania wartości 1.3. Wrażliwość aksjologiczna, wrażliwość moralna 2. Sumienie a funkcjonowanie moralne 2.1. Klauzula sumienia 3. Zagrożenia w procesach rozpoznawania sytuacji aksjologicznych 3.1. Zagrożenia w nazywaniu wartości 3.1.1. Daltonizm aksjologiczny 3.1.2. Bogactwo pojęć opisujących zagrożenia aksjologiczne 3.2. Analfabetyzm kompetencji językowych 3.2.1. Nowomowa – język czy bełkot aksjologiczny 3.2.2. Manipulacja znaczeniem informacji i komunikatów 3.2.3. Manipulacje informacjami metodą niszczenia prawdy 4. Konsekwencje opisanych zjawisk Rozdział II Procesy zrozumienia wartości 1. Rozumienie wartości 2. Zrozumienie i zaakceptowanie siebie 3. Myślenie aksjologiczne 3.1. Demaskowanie antywartości 3.2. Przezwyciężanie manipulacji językiem aksjologii 4. Zagrożenia procesów rozumienia wartości 4.1. Subiektywizacja wartości. Podstępne sensy 4.2. Anomia wartości konsekwencją braku ich zrozumienia 4.3. Deformowanie świadomości 5. Konsekwencje braków w rozumieniu wartości Rozdział III Internalizacja wartości 1. Eksplikacja i znaczenie zjawiska 1.1. Introcepcja wartości 2. Wyobraźnia moralna. Eksplikacja pojęcia 2.1. Świadomość aksjologiczna a funkcjonowanie moralne 2.2. Wyobraźnia moralna a odpowiedzialność 2.3. Pedagogiczne aspekty rozwoju wyobraźni moralnej 3. Proces wewnętrznego wartościowania wartości 4. Konflikty w wyborze wartości 5. Akceptowanie, uznawanie – interioryzacja wartości Rozdział IV Urzeczywistnianie wartości 1. Istota procesów urzeczywistniania wartości 2. Środowiska urzeczywistniania wartości 3. Wartości a rozumienie człowieka 4. Urzeczywistnianie wartości a ich wartościowanie 5. Preparacja procesów urzeczywistniania wartości 6. Procesy decyzyjne w urzeczywistnianiu wartości 7. Budowanie własnej przestrzeni aksjologicznej 8. Hierarchia wartości 9. Zagrożenia w procesach urzeczywistniania wartości 10. Banalizacja wartości 10.1. Banalizacja życia i śmierci 10.2. Banalizacja miłości i seksualności człowieka 10.3. Ideologia gender owocem dyktatury relatywizmu 10.4. Niszczenie i banalizacja małżeństwa i rodziny 10.5. Banalizacja i niszczenie wartości narodowych Rozdział V Odkrywanie sensu życia 1. Eksplikacja pojęcia sens życia 2. Potrzeba odkrywania (poszukiwania) sensu życia 3. Poznawanie siebie a sens życia 4. Aksjologiczne ujmowanie sensu życia 5. Samopoznanie i samoocena a sens życia Rozdział VI Styl życia a urzeczywistnianie wartości 1. Styl życia jako uzewnętrznienie systemu wartości 2. Akceptowany i realizowany styl życia wskaźnikiem rozwoju sfery duchowości 3. Style życia człowieka 4. Style życia urządzonego budowane na kategorii aksjologicznej MIEĆ 4.1. Styl życia konsumpcyjnego 4.2. Lenistwo podstawą stylu życia 4.3. Styl życia wegetatywnego 4.4. Styl życia bezrobotnych i ich rodzin 5. Style życia wartościowego budowane na kategorii aksjologicznej BYĆ 5.1. Styl życia mądrego, sprytnego i inteligentnego – smart living 5.2. Styl dobrego życia szczęśliwego Część trzecia ZAGROŻENIA W BUDOWIE AKSJOLOGICZNEGO OBRAZU CZŁOWIEKA Wstęp Rozdział I Człowiek wobec współczesności 1. Świat i człowiek na początku XXI wieku 2. Współczesność i zagrożenia dotyczące świata wartości 3. Wartości paradygmatem przemian cywilizacyjnych ?. Procesy przemian aksjologicznych 4.1. Zaburzenia świadomości aksjologicznej 4.2. Katalog najważniejszych aksjologicznych zagrożeń cywilizacyjnych Rozdział II Owoce postmodernizmu. Chaos pojęciowy 1. Postmodernizm 1.1. Płynne społeczeństwo owocem płynnej nowoczesności 1.2. Płynna nowoczesność 2. Istota relatywizmu 2.1. Relatywizm prawdy 2.2. Podstępne sensy 3. Prawda o człowieku 3.1. Upowszechniony teoretyczny model człowieka 3.2. Człowiek jednowymiarowy 4. Nowa etyka globalna owoc relatywizmu wartości 4.1. Rozprzestrzenianie się relatywizmu etycznego 4.2. Nowy humanizm Rozdział III Zagrożenia aksjologiczne wynikające z rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1. Zagrożenia aksjologiczne komponentem współczesności 1.1. Rozwój patologii społecznych owocem czasu transformacji 1.2. Prywatyzacja wartości 2. Wybrany katalog zagrożeń współczesności 3. Zagubienie aksjologiczne człowieka 4. Inwalidztwo informacyjne konsekwencją niskiego poziomu kultury informacyjnej 5. Paradoksy funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy 5.1. Paradoks I: niedorozwój świadomości, w tym świadomości aksjologicznej 5.2. Paradoks II: sztywność funkcji i rozwiązań organizacyjnych w edukacji 5.3. Paradoks „wspólnego pastwiska” 5.4. Osiem paradoksów edukacji Cz. Kupisiewicza Rozdział IV Nowa praca źródłem zagrożeń aksjologicznych 1. Praca człowieka jako wartość 2. Zagrożenia prawdy w procesach pracy 2.1. Banalizacja pracy ludzkiej 3. Bezrobocie człowieka jako zagrożenie aksjologiczne 3.1. Lęk i zagubienie aksjologiczne osób bezrobotnych 3.2. Zaufanie i ufność w pracy 4. Niszczenie środowisk urzeczywistniania wartości 4.1. Szkoła, system oświaty terenem funkcjonowania i ujawniania zagrożeń aksjologicznych 4.2. Teatr terenem zabijania tożsamości narodowej 4.3. Stały konflikt z Kościołem 5. Konsekwencje wielorakości zagrożeń aksjologicznych Rozdział V Zagrożenia godności człowieka. Kryzys tożsamości człowieka 1. Współczesność a zagrożenia godności 2. Zagrożenia godności 3. Niszczenie godności 3.1. Niegodziwość, czyny niegodziwe 3.2. Szacunek dla zmarłych 4. Utylitarystyczne ujmowanie godności 4.1. Znieczulenie. Znieczulica społeczna 4.2. Zachowania przejawiające brak godności Rozdział VI Zagrożenia w pracy człowieka 1. Dyskomfort w pracy 2. Dyskryminacja w pracy 3. Bagatelizowanie znaczenia wartości pracy 3.1. Praca jako towar 4. Pracoholizm w pracy 5. Okazywanie/brak szacunku innym osobom 6. Mobbing w pracy 7. Molestowanie moralne w pracy Rozdział VII Zagrożenia w rozwoju wolności 1. Błędne rozumienie wolności 2. Ograniczenia wolności 3. Niewolnictwo pracy. Współczesne niewolnictwo 3.1. Współczesne niewolnictwo na świecie 3.2. Współczesne niewolnictwo w Polsce 4. Model konsumpcji a wolność człowieka Zakończenie Bibliografia Netografia

Skip to content