[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Druga Rzeczpospolita (1918–1939)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejną książkę prof. Włodzimierza Bonusiaka, wybitnego historyka, autora takich podręczników, jak Polska podczas II wojny światowej, Historia Polski 1944–1989, Trzecia Rzeczpo­spolita (1989–2007). Wszystkie pozycje cieszą się zainteresowaniem nie tylko studentów historii i politologii, ale także miłośników historii naj­nowszej, o czym świadczą kolejne wznowienia. Autor, zgodnie z deklaracją zawartą we Wstępie, stara się omówić całokształt zagadnień dotyczących Drugiej Rzeczypospolitej. Czyni to ze znajomością rzeczy, z należytą starannością naukową, wnikliwo­ścią, a także troską o wszechstronne przedstawienie dziejów II RP w jej różnych aspektach – życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalno-oświatowego, z uwzględnieniem mniejszości narodowych zamieszkujących nasz kraj. Tekst napisany jest klarownym językiem, przystępnie omawia złożoną problematykę, dobrze się czyta. Przydatność podręcznika podnosi także zamieszczona bibliografia, sporządzona tematycznie, zgodnie z omawia­nymi w tekście problemami, indeks nazwisk i materiał ilustracyjny.   Od wydawcy

Spis treści:
Wstęp
I. Odbudowa państwa  polskiego

1. Stosunek zaborców i państw walczących do sprawy polskiej podczas I wojny światowej
2. Nadzieje i rozczarowania  polskiego społeczeństwa  w czasie wojny
3. Walka o granice i traktaty pokojowe
4. Terytorium, granice i podział administracyjny państwa polskiego
II. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej
1. Rzeczpospolita wielu narodów
2. Struktura społeczna i wyznaniowa
3. Ludność, ruch naturalny  struktura według płci i wieku
4. Polacy poza granicami Polski
III. Podziały polityczne społeczeństwa II Rzeczy­pospolitej
1. Partie robotnicze
2. Partie ludowe
3. Obóz narodowy
4. Obóz Józefa Piłsudskiego
5. Organizacje polityczne  mniejszości narodowych
IV. Państwo i jego organizacja
1. Systemy władzy
1.1. Rządy Naczelnika Państwa
1.2. Demokracja parlamentarna
1.3. Przewrót majowy
1.4. System autorytarny
1.5. Dekompozycja obozu sanacyjnego
2. Administracja, samorząd, sądownictwo
2.1. Administracja
2.2. Samorząd
2.3. Sądownictwo
V. Polityka zagraniczna II RP
1. Stosunki z sąsiadami
2. Meandry polskiej polityki zagranicznej
3. Mocarstwowe aspiracje
VI. Gospodarka  II Rzeczypospolitej
1. Trudne początki i procesy  integracyjne
2. Finanse Drugiej Rzeczypospolitej
3. Przemiany w rolnictwie
4. Przemiany w przemyśle
5. Sytuacja w innych działach gospodarki narodowej
6. Centralny Okręg Przemysłowy
VII. POŁOŻENIE LUDNOŚCI  – WARUNKI ŻYCIA I PRACY
1. Ceny i koszty utrzymania
2. Płace
3. Hierarchia dochodów
4. Postęp w infrastrukturze
5. Opieka społeczna i działalność charytatywna
6. Opieka zdrowotna 7. Rekreacja i sport
VIII. ROZWÓJ OŚWIATY I NAUKI
1. Przemiany w oświacie
2. Nauka i szkolnictwo wyższe
IX. KULTURA DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
1. Literatura
2. Działalność wydawnicza i prasa
3. Teatr, film i radio
4. Muzyka
5. Sztuka
X. Siły zbrojne i bezpieczeństwo publiczne II Rzeczy­pospo­litej
1. Wojsko Polskie
2. Policja Państwowa
3. Straż pożarna
Bilans dokonań II Rzeczypospolitej
MATERIAŁ ILUSTRACYJNY
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
INDEKS OSÓB

Skip to content