[wcas-search-form]

8.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Duchowość ponowoczesna bę­dąca „produktem” zachodzących współcześnie przemian dąży do bycia swoistego rodzaju panaceum czy też alternatywą kulturową dla osób po­szukujących nowych paradygmatów i wizji przyszłego świata. Duchowość ponowoczesną należy rozumieć nie tylko jako duchowość religijną, opartą na sferze sacrum i uznaniu transcen­dencji, lecz także szerzej – jako for­mę życia duchowego wyrażającą się w określonym stylu. Ponowoczesna duchowość wkra­czająca w dziedziny życia związane ze zdrowiem, ekologią, polityką, nauką, ekonomią, religią staje się niewąt­pliwie jedną z bardziej znaczących cech współczesnych społeczeństw, odgrywając istotną rolę w naszej rze­czywistości ,,[…] łącząc nas z szerszą rzeczywistością, w której jesteśmy osa­dzeni ponownie nadając urok światu, odsłaniając to, co nieprawdopodobne w różnych wymiarach egzystencji oraz wypełniając nasze życie tajemnicą, witalnością i zdumieniem”.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I: Społeczno-kulturowe źródła „innej nowoczesności”
1. Wprowadzenie
2. Przesłanki historyczne kultury europejskiej
3. Kulturowo-społeczny wymiar globalizacji
3.1. Aspekt ekonomiczny
3.2. Aspekt polityczny
3.3. Aspekt kulturowy
4. Kultura globalna
5. Status religii we współczesnej kulturze
Rozdział II: Od nowoczesnej do ponowoczesnej wizji kultury
1. Wprowadzenie
2. Moderność w kulturze – zarys problematyki
3. Wieloznaczność pojęcia postmodernizm
4. Postmodernistyczna refleksja filozoficzna a współczesna rzeczywistość kulturowa
5. Próba nowego ujęcia rzeczywistości kulturowej
5.1. Ponowoczesny pluralizm kulturowo-społeczny
6. Postmodernizm a religia
Rozdział III: Ponowoczesne oblicze religii. Charakterystyka wybranych zagadnień
1. Wprowadzenie
2. New Age – jako przejaw religii sprywatyzowanej i niewidzialnej
3. Idee filozoficzne ruchu Nowej Ery
4. New Age a rynek religijny
5. Duchowość
Rozdział IV: Duchowość ponowoczesna
1. Wprowadzenie
2. Duchowość Ponowoczesna, Nowa Duchowość – próba definicji
3. Postmodernistyczna formuła duchowości ponowoczesnej
4. Duchowość ponowoczesna a postmodernistyczna estetyzacja życia
4.1. Ponowoczesny pluralizm kulturowo-społeczny a problem autokreacji
4.2. Tolerancja a autokreacja
4.3. Ponowoczesne koncepcje wolności a autokreacja
Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Summary

Skip to content