[wcas-search-form]

29.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Informatyki nr 18/2023

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp (Aleksander Piecuch)

Część pierwsza

TIK A SPOŁECZEŃSTWO
EWA WYSOCKA
Kategoria „My” a młode pokolenie w pandemicznej erze cyfrowej
WALDEMAR FURMANEK
Prymat człowieka nad technologią paradygmatem współczesnej dydaktyki informatyki 34
WOJCIECH MARCIN CZERSKI
ChatGPT – potrzebne narzędzie czy przekleństwo naszych czasów?
KRYSTIAN MULARZ
(Nie)ukryty seksualizm na platformie gamingowej Twitch.tv

Część druga
TIK A EDUKACJA
DOROTA MOZYRSKA, ANDRZEJ CHMIELEWSKI, MARZENA FILIPOWICZ-CHOMKO, MACIEJ KOPCZYŃSKI, IRENEUSZ MROZEK, MAŁGORZATA WYRWAS
E-coaching w nauczaniu przedmiotów ścisłych
DANUTA MORAŃSKA
Kompetencje cyfrowe nauczycieli. Raport z badań
ALEKSANDER PIECUCH
„Dydaktyka cyfrowa” nowocześniej nie zawsze znaczy lepiej i skuteczniej
MARTA CIESIELKA, JAKUB WARDZAŁA
Cyberbezpieczeństwo – kurs dla uczniów szkół podstawowych
MACIEJ JACKOWSKI
e-Edukacja – eksperyment dydaktyczny czy nowa forma nauczania
ALINA NOWAK, MARCIN MUSIOŁ
Grywalizacja w edukacji informatycznej w klasach 1–3 szkoły podstawowej

Część trzecia
NARZĘDZIA TIK W PRAKTYCE
PIOTR KISIEL
Konfigurator online wykorzystujący metody i narzędzia wywodzące się z informatyki w tym programowanie
MARIUSZ ZABROŃ, AGNIESZKA MOLGA
Hurtownia danych jako element cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa dla Przemysłu 4.0
STANISŁAW SZABŁOWSKI
Aspekty dydaktyczne internetu rzeczy
MARIUSZ ZABROŃ, JACEK WOŁOSZYN
Narzędzia Business Intelligence dedykowane do analityki big data
Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych
Lista recenzentów
Procedura recenzowania
Informacje dla autorów

 

CONTENTS
Introduction (Aleksander Piecuch)

Part one
ICT AND SOCIETY
EWA WYSOCKA
The “We/Us” category and the young generation in the pandemic digital area
WALDEMAR FURMANEK
The primacy of human over technology a paradigm of contemporary teaching in computer science
WOJCIECH MARCIN CZERSKI
ChatGPT  a necessary tool or the curse of our times?
KRYSTIAN MULARZ
(Un)hidden sexualism on gaming platform Twitch.tv

Part two
ICT AND EDUCATION
DOROTA MOZYRSKA, ANDRZEJ CHMIELEWSKI, MARZENA FILIPOWICZ-CHOMKO, MACIEJ KOPCZYŃSKI, IRENEUSZ MROZEK, MAŁGORZATA WYRWAS
E-coaching in teaching science
DANUTA MORAŃSKA
The digital competencies of teachers. Research report
ALEKSANDER PIECUCH
“Digital didactics” more modern is not always better and more effective
MARTA CIESIELKA, JAKUB WARDZAŁA
Cybersecurity – a course for primary school students
MACIEJ JACKOWSKI
e-Education – teaching experiment or a new form of teaching
ALINA NOWAK, MARCIN MUSIOŁ
Gamification in it education in grades 1-3 of the primary school

Part three
ICT TOOLS IN PRACTICE
PIOTR KISIEL
Online configurator with methods and tools digital graphic environment, including programming tools
MARIUSZ ZABROŃ, AGNIESZKA MOLGA
Data warehouse as an element of the digital transformation of the company for industry 4.0
STANISŁAW SZABŁOWSKI
Didactics aspects of the Internet of Things
MARIUSZ ZABROŃ, JACEK WOŁOSZYN
Business Intelligence tools dedicated to big data analytics
Information about indexing in the databases of scientific journals
Reviwers
Review procedures
Information for authors

Skip to content