[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach zachodniogalicyjskich w latach 1889–1914

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wykaz skrótów źródeł
Wstęp

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne a termin policja
2. Cel i zakres pracy
3. Podstawa źródłowa
4. Stan badań
Rozdział I Ustawodawstwo gminne w monarchii habsburskiej i w Galicji
1. Kształtowanie się idei samorządu gminnego w latach 1848–1862
2. Ustawa gminna krajowa z 12 sierpnia 1866 r.
3. Ustawa gminna z 13 marca 1889 r. dla trzydziestu znaczniejszych miast
4. Ordynacja wyborcza dla gmin w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z 12 sierpnia 1866 r.
Rozdział II Potencjał demograficzny, ekonomiczny i przemiany terytorialne badanych ośrodków
1. Ludność znaczniejszych miast Galicji Zachodniej
2. Granice administracyjne
3. Finanse i gospodarka miejska
4. Ratusz jako siedziba i symbol samorządnej gminy
Rozdział III Organizacja władz samorządowych
1. Funkcjonowanie rad miejskich
2. Urzędnicy miejscy
Rozdział IV Bezpieczeństwo osób i mienia oraz służby, które je zapewniały
1. Przepisy prawne
2. Policja
3. Straż pożarna i ustawa z 10 lutego 1891 r. o policji ogniowej
Rozdział V Budownictwo miejskie
1. Ustawy budowlane z 28 kwietnia 1882 r. i z 15 maja 1907 r. oraz kary za złamanie ich postanowień
2. Plany regulacyjne miast
3. Organizacja prac budowlanych i materiały budowlane
4. Rozwój infrastruktury miejskiej
5. Inwestycje wojskowe
6. Nadawanie nazw ulicom i numeracja domów
Rozdział VI Komunikacja
1. Regulacje prawne dotyczące zakładania i użytkowania dróg
2. Budowa i utrzymanie dróg
3. środki transportu i regulaminy poruszania się po ulicach
4. Transport kolejowy 5. Rzeki
Rozdział VII Organizacja handlu
1. Przepisy prawne dotyczące handlu żywnością
2. Targi i jarmarki
3. Przenoszenie handlu z rynku na place targowe i ich infrastruktura
4. Budowa nowych lub modernizacja starych rzeźni
5. Hale targowe
6. Regulaminy targowe i opłaty
7. Starania władz miejskich o wpływ na wymianę handlową
Rozdział VIII Utrzymanie czystości i porządku w mieście
1. Komisje sanitarne
2. Regulaminy czystości
3. Praktyczne działania na rzecz utrzymania porządku
4. Tworzenie nowych cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt
5. Zakładanie parków i ogrodów miejskich
6. Towarzystwa upiększania miasta
Rozdział IX Modernizacja infrastruktury miejskiej
1. Konieczność unowocześnienia oświetlenia, wodociągów i kanalizacji
2. Oświetlenie gazowe i elektryczne
3. Kanalizacja
4. Studnie miejskie
5. Budowa wodociągów6. Telefonizacja
Zakończenie
Bibliografia
Zestawienie tabel i wykresów
Streszczenie

 

Skip to content