[wcas-search-form]

31.50 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Wprowadzenie

Waldemar Furmanek

Część pierwsza

EDUKACJA WOBEC PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH

Wprowadzenie

Rozdział 1

Istota współczesnych przemian cywilizacyjnych

1. Pojęcie przemiany

2. Paradygmaty przemian cywilizacyjnych

2.1. Prymat człowieka nad wszystkimi zjawiskami cywilizacji

2.2. Prymat osoby nad rzeczą

2.3. Paradygmat aksjologiczny

2.4. Prymat etyki nad techniką i technologią

2.5. Paradygmat o niezbędnie koniecznej analizie systemowej zjawisk cywilizacji

Rozdział 2

Od rzemiosła do czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0)

1. Idee kolejnych rewolucji przemysłowych

2. Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem wiedzy i ludzi twórczych

3. Wyróżnione znaczenie przemysłu włókienniczego i samochodowego

3.1. Paradygmaty produkcji wskaźnikami przemian cywilizacyjnych

3.2. Trzecia rewolucja przemysłowa

3.3. Idee czwartej rewolucji przemysłowej

4. Główne kierunki przemian w czwartej rewolucji przemysłowej

4.1. Wpływ technologii definiujących na wybrane sfery życia człowieka

4.2. Rozwój usług sieciowych

4.3. Zmiany w strukturze zatrudnienia

Rozdział 3

Wyzwania piątej rewolucji przemysłowej

1. Idea piątej rewolucji przemysłowej

1.1. Masowa kastomizacja produktów

1.2. Wielorakość wyników współczesnej pracy człowieka

1.3. Utwory i usługi cyfrowe

1.4. Nowa jakość wyników pracy

2. Zmiany w charakterze pracy

3. Reindustrializacja i dezindustrializacja

3.1. Reindutrializacja

3.2. Dezindustrializacja (odprzemysłowienie)

4. Rynek pracy początku XXI w.

Rozdział 4

Nowy model gospodarki. Wyzwania dla edukacji zawodowej

1. Eksplikacja pojęcia gospodarka oparta na wiedzy

2. Transfer wiedzy i technologii

3. Funkcje wiedzy w nowym modelu gospodarki

3.1. Informacje tworzywem wiedzy

3.2. Wiedza ukryta i wiedza jałowa

4. Od gospodarki replikacyjnej do innowacyjnej

5. Optymalizacja. Od wyników pracy energo- i materiałochłonnych do wyników wiedzochłonnych

Rozdział 5

Innowacje kategorią współczesności

1. Współczesność obiektem badań

2. Innowacja. Eksplikacja pojęcia

2.1. Typologia innowacji

2.2. Podział innowacji według innych wybranych kryteriów

3. Odkrycia naukowe – wynalazki – innowacje

4. Innowacyjność w pracy wskaźnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego

4.1. Innowacyjność – idea polityki gospodarczej krajów Unii Europejskiej

5. Modele działalności innowacyjnej

6. Działania innowacyjne w cywilizacji informacyjnej

6.1. Kluczowe innowacje techniczne

6.2. Giganci innowacji

7. Konsekwencje upowszechniania innowacji dla edukacji zawodowej

7.1. Innowacje pedagogiczne

7.2. Założenia innowacji pedagogicznych

7.3. Rodzaje innowacji pedagogicznych

7.4. Kompetencje kluczowe a metaumiejętności

7.5. Znaczenie rozwoju kompetencji edukacji zawodowej

Rozdział 6

Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej

1. Rewolucja w pracy człowieka

1.1. Zmiany w stratyfikacji społeczno-zawodowej

2. Nowa praca – zarys problematyki

3. Opis nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej

4. Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych a praca w cywilizacji informacyjnej

5. Konsekwencje wszechobecności technologii informacyjnych dla pracy człowieka

6. Charakterystyka nowej pracy zawodowej człowieka

6.1. Nowe tworzywa pracy. Dematerializacja pracy

6.2. Wiedzochłonność wytworów pracy ludzi

6.3. Nowe wyniki nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej

6.4. Nowe środowisko pracy człowieka

6.5. Nowe formy organizacji pracy. Dzielenie się pracą

6.6. Nowe formy świadczenia pracy w cywilizacji informacyjnej

7. Komparatystyczna analiza cech pracy człowieka w trzech modelach cywilizacji

Waldemar Furmanek

Część druga

PROPEDEUTYKA EDUKACJI ZAWODOWEJ W NOWYM SYSTEMIE OŚWIATY

Wprowadzenie

Rozdział 1

Nowy system edukacji zawodowej w Polsce

1. Przebudowa polskiej edukacji zawodowej

2. Reforma systemu oświaty realizowana w Polsce od 1 września 2017 r.

2.1. Założenia reformy

2.2. Akty prawne wprowadzające reformę

2.3. Obszary kluczowe edukacji zawodowej objęte reformą

Rozdział 2

Wybrane problemy reformy systemu edukacji zawodowej

1. Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

1.1. Nowa klasyfikacja zawodów (szkolnych?)

1.2. Kształcenie w nowych zawodach

1.3. Struktura nowego systemu kształcenia zawodowego

2. Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)

2.1. Definicje pojęć kluczowych ERK

2.2. Założenia ERK

2.3. Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

3. Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach

3.1. Katalog efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów

3.2. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

4. Uelastycznienie ścieżki zdobywania kwalifikacji

4.1. Szkolnictwo branżowe

4.2. Branżowa szkoła I stopnia

4.3. Branżowa szkoła II stopnia

4.4. Centra kształcenia praktycznego (CKP)

5. Pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej

6. Wspieranie kadry szkół

6.1. Zalecenia OECD w sprawie kształcenia nauczycieli

7. Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

8. Doskonalenie funkcjonowania sytemu egzaminowania

Waldemar Furmanek

Część trzecia

TEORIA EDUKACJI ZAWODOWEJ WOBEC PROCESÓW WSPÓŁCZESNOŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1

Paradygmaty współczesnej edukacji zawodowej

1. Poliparadygmatyczność teorii edukacji zawodowej

2. Paradygmat edukacji podmiotowej

3. Paradygmat aksjologiczny. Wychowanie czy edukacja zawodowa?

4. Prymat człowieka nad technologiami kluczowymi zawodu

5. Paradygmat metodologiczny

6. Paradygmat elastyczności organizacyjnej

Rozdział 2

Od behawiorystycznej do humanistycznej edukacji zawodowej …

* * *

Skip to content