[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Edukacyjne konteksty przeciążenia informacyjnego współczesnej młodzieży

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Format

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I. Antologiczny kontekst przeciążenia informacyjnego

1.1. Historia i eksploracja zjawiska przeciążenia informacyjnego
1.2. Neurobiologiczny kontekst przeciążenia informacyjnego człowieka
1.3. Pedagogiczny wymiar przeciążenia informacyjnego
1.4. Psychologiczne aspekty przeciążenia informacyjnego
1.5. Socjokulturowe przyczyny przeciążenia informacyjnego współczesnego człowieka
Konkluzje
Rozdział II. Edukacyjny wymiar przeciążenia informacyjnego
2.1. Człowiek wobec wartości wiedzy i nauki w świecie informacyjnym
2.2. Sukces edukacyjny człowieka w przestrzeni przeciążenia informacyjnego
2.3. Poziom uzdolnień poznawczych człowieka a jego skłonności do przeciążenia informacyjnego
2.4. Człowiek zagrożony przeciążeniem informacyjnym wobec procesu kształcenia
Konkluzje
Rozdział III. Wychowawcze czynniki ryzyka rozwoju zagrożenia przeciążeniem informacyjnym
3.1. Wychowanie w środowisku rodzinnym źródłem przeciążeń informacyjnych współczesnego człowieka
3.2. Umiejscowienie poczucia kontroli wyznacznikiem podatności człowieka na przeciążenia informacyjne
3.3. Socjodemograficzne czynniki skłonności człowieka do przeciążenia informacyjnego
3.4. Funkcjonowanie interpersonalne jednostki w kontekście jej podatności na przeciążenie informacyjne
Konkluzje
Rozdział IV. Teoretyczne podstawy metodologii badań własnych
4.1. Rozwiązywane problemy badawcze
4.2. Zastosowane techniki badawcze
4.2.1. Skala Edukacyjnego Przeciążenia Informacyjnego (SEPI)
4.2.2. Wywiad standaryzowany
4.2.3. Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie (KBZRR)
4.2.4. Skala Wartości (SW)
4.2.5. Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI)
4.2.6. Kwestionariusz do Pomiaru Poczucia Kontroli (KBPK)
4.2.7. Test Matryc – Wersja Standard J.C. Ravena
4.3. Charakterystyka grupy osób objętych badaniem
4.4. Organizacja i przebieg badań własnych
Rozdział V. Analiza i interpretacja wyników badań własnych
5.1. Socjodemograficzne problemy pracy
5.1.1. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście ich etapu edukacji
5.1.2. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście wykształcenia ich rodziców
5.1.3. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście ich liczby rodzeństwa
5.1.4. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście nawyków wolnoczasowych ich rodziców
5.1.5. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście dziennego czasu pracy ich rodziców
5.1.6. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście struktury ich rodziny
5.1.7. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście ich nawyków wolnoczasowych
5.2. Psychologiczne problemy pracy
5.2.1. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście ich relacji w rodzinie
5.2.2. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście lokalizacji u nich poczucia kontroli
5.2.3. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście ich nastawienia do świata zewnętrznego
5.3. Edukacyjne problemy pracy
5.3.1. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście wartościowania przez nich wiedzy i nauki
5.3.2. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście ich poziomu sukcesów medukacyjnych
5.3.3. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście ich poziomu uzdolnień poznawczych
5.3.4. Analiza zróżnicowania edukacyjnego przeciążenia informacyjnego wśród osób badanych w kontekście ich postawy wobec procesu kształcenia
Wnioski z badań własnych
Weryfikacja stawianych hipotez
Postulaty do świata edukacyjnego naznaczonego przeciążeniem informacyjnym
Projektowanie programu edukacyjnego

1. Wprowadzenie
2. Adresaci programu
3. Główne cele programu
4. Oczekiwane efekty
5. Sposób realizacji programu edukacyjnego
6. Przykładowe scenariusze zajęć z uczniami
A. Nauka współpracy i współdziałania
B. Nauka planowania i organizowania działań
C. Kształtowanie umiejętności kontrolowania działań
D. Obiektywne ocenianie działań
7. Przykładowa prelekcja dla rodziców
Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rycin
Summary

Skip to content