[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ekonomiczny program badawczy im. Józefa Bocheńskiego, analiza przygotowawcza

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
I. Przedpole rozważań teoretycznyc
h
1.1. Zarys rozwoju i kondycji zarządzania
1.1.1. Podstawowe paradygmaty i metafory paradygmatyczne w dyscyplinie zarządzania
1.1.2. Paradygmaty zarządzania rozwijane na gruncie polskim
1.2. Modele przedsiębiorstwa w zarządzaniu
1.2.1. Modele według Harolda J. Leavitta, Marcina Bielskiego, Geretha Morgana
1.2.2. Model „całości zorganizowanego działania” i jego środowiska według Leszka Krzyżanowskiego
1.2.3. „Łańcuch tworzenia wartości” i środowisko sektorowe w ujęciu Michaela E. Portera
II. Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatosa
2.1. Normatywny charakter metodologii Imre Lakatosa
2.2. Teoria jako lakatosowy program badawczy
2.3. Teoria „trzech światów” Karla Poppera jako podstawa ontologiczna metodologii Lakatosa
2.4. Socjologiczne i psychologiczne aspekty metodologii Lakatosa
2.5. Twardy rdzeń programu badawczego jako struktura zdań aksjomatycznych
2.6. Pas ochronny i polityka badawcza programu
2.7. Proweniencja metodologii programów badawczych i nieuchronna zawodność twierdzeń naukowych
2.8. Dotychczasowe zastosowania metodologii naukowych programów badawczych w ekonomii
III. Próba ukonstytuowania programu badawczego opartego na analizie przedsiębiorstwa według Józefa M. Bocheńskiego
3.1. Filozofia analityczna w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego, jej postulaty i funkcje
3.2. Wyselekcjonowanie tez z analizy przedsiębiorstwa według Józefa M. Bocheńskiego i przyjęcie ich jako twardego rdzenia programu badawczego
3.3. Przedsiębiorca a menedżer – próba semantycznej separacji
3.4. Model przedsiębiorstwa oparty na celach
3.4.1. Sześć grup społecznych konstytuujących przedsiębiorstwo
3.4.2. Przyroda jako tworzywo i środowisko funkcjonowania przedsiębiorstwa
3.4.3. Menedżer – czynnik syntetyzujący całość działań przedsiębiorstwa
3.5. Pogłębienie modelu przedsiębiorstwa o kategorię wartości
3.5.1. Relacja pomiędzy celami a wartościami
3.5.2. Wartość w wymiarze subiektywnym i obiektywnym
3.5.3. Kultura przedsiębiorstwa a rola menedżera
3.5.4. Propozycja graficznego ujęcia modelu przedsiębiorstwa
3.6. Jednostkowe potrzeby i interesy w przedsiębiorstwie
3.6.1. Potrzeby jednostki w konfrontacji z grupą
3.6.2. Interes jednostki a interes całego przedsiębiorstwa
3.7. Normatywny charakter dyscypliny zarządzania przedsiębiorstwem
3.7.1. Tezy menedżerskiego manifestu z Davos a tezy Józefa M. Bocheńskiego o przedsiębiorstwie
IV. Spójność i moc heurystyczna programu badawczego opartego na tezach Józefa M. Bocheńskiego
4.1. Spójność zewnętrzna programu badawczego
4.1.1. Bocheński i Adamiecki – wspólna teoretyczna wizja przedsiębiorstwa
4.1.2. „Fabryka” w ujęciu Alfreda N. Whiteheada
4.1.3. Przedsiębiorstwo w teorii wzrostu Josepha A. Schumpetera a przedsiębiorstwo według Józefa M. Bocheńskiego
4.1.4. Warunki powstania przedsiębiorstwa kapitalistycznego według Maxa Webera a przedsiębiorstwo według Józefa M. Bocheńskiego
4.1.5. „Organizm”, „gra”, „kultura”, „negocjacje” a przedsiębiorstwo według Józefa M. Bocheńskiego
4.1.6. Przedsiębiorstwo i sektor według Michaela E. Portera a przedsiębiorstwo według Józefa M. Bocheńskiego
4.1.7. Zarządzanie strategiczne w poszukiwaniu aktualnej wizji teoretycznej przedsiębiorstwa
4.2. Analiza kulturotwórczej roli czynników konstytuujących przedsiębiorstwo
4.3. Próba syntezy dorobku dyscypliny zarządzania przedsiębiorstwem
Zakończenie
Literatura
Spis rysunków i tabel
Załącznik – oryginalny tekst Filozofii przedsiębiorstwa Józefa M. Bocheńskiego

Skip to content