[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 14 

Spis treści: Wstęp   Rozdział 1 Zagadnienia metodyczne i terminologiczne 1.1. Przesłanki wyboru tematu i problem badawczy 1.2. Cele i hipotezy badawcze oraz oczekiwane rezultaty 1.3. Zakres i metody badań 1.4. Zagadnienia terminologiczne   Rozdział 2 Znaczenie czynników endogenicznych dla finansów gospodarstw rolnych 2.1. Ziemia jako czynnik wyznaczający specyfikę potrzeb kapitałowych w gospodarstwie rolnym 2.2. Związki specyfiki rolnictwa z finansami gospodarstwa rolnego 2.3. Finansowanie gospodarstw rolnych w świetle teorii struktury kapitału 2.4. Kredyt bankowy jako źródło kapitału obcego w rolnictwie   Rozdział 3 Instytucjonalne czynniki powiązań finansowych gospodarstw rolnych z bankami 3.1. System finansowy i instytucje finansowe w świetle teorii ekonomii i teorii pośrednictwa finansowego 3.2. Struktura, funkcje i efektywność systemu finansowego rolnictwa 3.3. Tradycyjny i współczesny paradygmat systemu finansowego wsi i rolnictwa 3.4. Banki w systemie finansowym wsi i rolnictwa 3.4.1. Banki jako podstawowe instytucje systemu finansowego 3.4.2. Miejsce banków w finansowaniu rolnictwa 3.4.3. Bankowy system agrobiznesu w Polsce 3.5. Znaczenie banków lokalnych w finansowaniu rolnictwa 3.5.1. Koncepcja lokalnych instytucji finansowych 3.5.2. Banki spółdzielcze jako banki lokalne   Rozdział 4 Powiązania z bankami a dostęp gospodarstw rolnych do usług finansowych 4.1. Ograniczenia kredytowe w rolnictwie 4.1.1. Istota i rodzaje ograniczeń kredytowych 4.1.2. Skutki ograniczeń kredytowych 4.2. Przyczyny wykluczenia finansowego lub niedostatecznego korzystania przez rolników z usług bankowych 4.3. Znaczenie powiązań z bankiem w łagodzeniu ograniczeń w dostępie gospodarstw rolnych do usług finansowych 4.4. Powiązania gospodarstw rolnych z bankami w aspekcie uwarunkowań makroekonomicznych 4.4.1. Interwencjonizmu kredytowy w rolnictwie 4.4.2. Globalizacja i integracja rynków finansowych 4.4.3. Polityka fiskalna i monetarna oraz inne determinanty makroekonomiczne 4.4.4. Wspólna Polityka Rolna a relacje rolników z bankami   Rozdział 5 Studium powiązań gospodarstw rolnych z bankami i ich czynników endogenicznych 5.1. Gospodarstwa rolne na rynku usług bankowych – ujęcie sektorowe 5.2. Zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce i jego determinanty endogeniczne w świetle wyników badań „gospodarstw FADN” 5.3. Znaczenie banków w strukturze powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem 5.3.1. Charakterystyka badanych gospodarstw rolnych 5.3.2. Miejsce banków w relacjach rolników z instytucjami 5.4. Korzystanie przez rolników z usług bankowych 5.4.1. Wybór banku i usług bankowych przez rolników 5.4.2. Relacje kredytowe rolników z bankami i ich ocena 5.4.3. Bariery i ograniczenia w dostępie rolników do kredytów 5.5. Siła i determinanty powiązań gospodarstw rolnych z bankami 5.5.1. Wskaźnik powiązań gospodarstw rolnych z bankami 5.5.2. Mikroekonomiczne determinanty powiązań gospodarstw rolnych z bankami   Rozdział 6 Studium działalności banków w sferze obsługi finansowej rolnictwa 6.1. Znaczenie banków spółdzielczych i komercyjnych w finansowaniu gospodarstw rolnych w Polsce 6.2. Charakterystyka banków działających w otoczeniu rolnictwa 6.2.1. Działalność operacyjna i konkurencyjność banków 6.2.2. Wyniki ekonomiczno-finansowe banków 6.3. Kredytowanie gospodarstw rolniczych przez banki 6.3.1. Zaangażowanie banków w finansowanie wsi i rolnictwa 6.3.2. Stopień pokrycia przez banki popytu kredytowego rolników 6.3.3. Bariery i ograniczenia w kredytowaniu rolnictwa z punktu widzenia banków 6.4. Depozyty i inne usługi banków na rzecz gospodarstw rolnych 6.5. Model działania banków a finansowanie rolnictwa – bankowość relacyjna versus bankowość transakcyjna 6.6. Efektywność działania banków a ich zaangażowanie w finansowanie rolnictwa   Rozdział 7 Koncepcje wzmocnienia powiązań gospodarstw rolnych z bankami 7.1. Determinanty powiązań wzajemnych – próba syntezy 7.2. Warunki zwiększenia zaangażowania i efektywności banków w finansowaniu gospodarstw rolnych   Podsumowanie i wnioski   Bibliografia   Aneks  Summary

Skip to content