[wcas-search-form]

38.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Filozofia sztuk walki. Philosophy of martial arts

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Podziękowania
Rozdział 1. Wprowadzenie teoretyczne

1.1. Aspekty epistemologiczne
1.2. Aspekty ontologiczne i antropologiczne
Fenomen walki i filozofia walki
Inne ważne pojęcia
Podsumowanie
Bibliografia
Rozdział 2. Filozofia jako ogólna teoria. Podróż i cel: różne filozofie zadań sztuk walki
Wprowadzenie
2.1. Teleologia
2.2. Droga walki
2.3. Różne filozofie
Podsumowanie
Bibliografia
Rozdział 3. Aksjologia sztuk walki i wzbogacenie w nich człowieka
Krótkie wprowadzenie
3.1. Wartości z obszaru klasycznych sztuk walki
3.2. Zróżnicowanie w nowoczesnych sztukach walki
Bibliografia
Rozdział 4. Między mitologią Śródziemia a antropologią
Wprowadzenie
Materiał i metoda
4.1. Wojna sił Dobra z siłami Zła
4.2. Teologia Tolkiena
4.3. Typy antropologiczne
4.4. Nowa mitologia Europy
4.5. Jeszcze o filmach z trylogii The Hobbit
Dyskusja
Konkluzje
Filmografia
Bibliografia
Rozdział 5. Wybrane symbole z tradycji kultur militarnych
Wprowadzenie
5.1. Pojedyncze symbole
5.2. Symbole złożone
Dyskusja i podsumowanie
Wnioski
Źródła (z obszaru kultury masowej)
Bibliografia
Rozdział 6. Droga wojownika – konno, rydwanem i pieszo
6.1. Od Lechitów po kyuba-no michi
6.2. Stoicka droga mędrca
Podsumowanie
Bibliografia
Rozdział 7. Wspólny kanon aksjologiczny dla karate i taekwondo
Wprowadzenie
7.1. Środowisko kulturowe
7.2. Baza ontologiczna wobec aksjologii
Dyskusja
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Rozdział 8. Nowe koncepcje budō
8.1. W kierunku systemu edukacyjnego i nowoczesnego sportu – Jigoro Kano i Jita Kyoei
8.2. Shinbudō i odmiany pokrewne (poza Japonią)
8.3. Od idei Karate-dō do Zendo karate
Podsumowanie
Bibliografia
Rozdział 9. Koncepcja filozoficzna Idō
Wprowadzenie
9.1. Wymiar historyczny
9.2. O ontologii raz jeszcze
9.3. Aksjologia Idō
9.4. Idō jako filozofia mądrościowa
Konkluzje
Źródła
Bibliografia
Indeks pojęć
Indeks nazwisk


 

Contents
Preface
Acknowledgemants
Chapter 1. Theoretical Introduction

1.1. Epistemology
1.2. Ontology and Anthropology
The phenomenon of combat and the philosophy of fighting
Other important concepts
Summarizing
References
Chapter 2. Philosophy as General Theory: Travel and Purpose: Different philosophies of martial arts tasks
Introduction
2.1. Teleology
2.2. Pathway of Fighting
2.3. Different philosophies
Conclusions
References
Chapter 3. Axiology of Martial Arts and the enrichment of man in them
Short introduction
3.1. Values from the area of classic martial arts
3.2. Differentiation in modern martial arts
References
Chapter 4. Between the mythology of Middle-earth and anthropology
Introduction
Material and Methods
4.1. The war of the forces of Good against the forces of Evil
4.2. Tolkien’s Theology
4.3. Anthropological types
4.4. The New Mythology of Europe
4.5. More about the films of the trilogy The Hobbit
Discussion
Conclusion
Sources / Filmography
References
Chapter 5. Selected symbols from martial culture traditions
Introduction
5.1. Single symbols
5.2. Composite symbols
Discussion and summary
Conclusions
Sources (from mass culture)
References
Chapter 6. The Way of the Warrior: on horseback, in a chariot and on foot
6.1. From Lechites to kyuba-no michi
6.2. The Stoic Way of the Sage
Summarizing
References
Chapter 7.Common axiological canon for karate and taekwondo
Introduction
7.1. Cultural environment
7.2. Ontological basis versus axiology
Discussion
Summary and Conclusions
References
Chapter 8. New budo conceptions
8.1. Towards educational system and modern sport – Jigoro Kano and Jita Kyoei
8.2. Shinbudō and related varieties (outside Japan)
8.3. From the idea of Karate-do to Zendo karate
Let’s summarize
References
Chapter 9. The Ido philosophical concept
Introduction
9.1. Historical dimension
9.2. On ontology once again
9.3. Axiology of Ido
9.4. Ido as a philosophy of Wisdom
Conclusion
Sources
References
Concept index
Index of names

Skip to content