[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prezentowane opracowanie mieści się w obszarze andragogiki i szeroko rozumianej pedagogiki pracy, a zwłaszcza w zakresie środowiskowych uwarunkowań rozwoju zawodowego pracownika. Dobrze wpisuje się też w przemiany na rynku pracy i odpowiadające im trendy edukacji dorosłych, stanowiąc ważne i ambitne przedsięwzięcie badawcze. Celem Autora było nie tylko poznanie związków pomiędzy sytuacją zawodową pracowników a ich decyzjami edukacyjnymi, ale także opra­cowanie postulatów rekomendowanych do wykorzystania w organizacji środowiska zawodowego dla zwiększenia motywacji doskonalenia zawo­dowego pracowników. Problematyka podjęta w książce jest więc niezwykle aktualna i wartościowa tak poznawczo, jak i aplikacyjnie. Od strony metodologicznej opracowanie uważam za przejrzyste, spój­ne logicznie i dopracowane pod względem procedury badawczej oraz analizy literatury przedmiotu i zebranego materiału empirycznego. Dużą wartością recenzowanej książki jest próba interpretacji przedstawionych analiz oraz dyskusja wyników zawarta w każdym z rozdziałów badaw­czych. Sformułowane konkluzje mogą służyć zarówno teoretykom, jak i praktykom zajmującym się problematyką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcom w zakresie optymalizacji rozwoju zawodowego własnych pracowników. Sądzę, że monografia spotka się z dużym zainteresowaniem czytelników oraz istotnie wzbogaci rynek księgarski jako cenna publikacja dotycząca funkcjonowania zawodowego słuchaczy pedagogicznych studiów po­dyplomowych – tym bardziej że tego typu badania nie były dotychczas prowadzone, a wiedza o problemach zawodowych osób podejmujących kształcenie na studiach podyplomowych jest niewielka.   Z recenzji dr. hab. Mariusza Korczyńskiego, prof. nadzw. UMCS     Spis treści:   Wstęp   Rozdział I Organizacja edukacji dorosłych w Polsce i w Europie: historia i teraźniejszość w warunkach integracji 1.1. Wyjaśnienia terminologiczne 1.2. Rys historyczny polskiej edukacji dorosłych na tle dokonań europejskich 1.3. Współczesne funkcje i cele edukacji ustawicznej dorosłych 1.4. Formy edukacji ustawicznej dorosłych Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych   Rozdział II Wybrane czynniki sytuacji zawodowej 2.1. Pojęcie sytuacji zawodowej 2.2. Motywacja do pracy 2.3. Motywacja osiągnięć a decyzje edukacyjno-zawodowe 2.4. Postawy i ich struktura 2.5. Postawy zawodowe a decyzje edukacyjne 2.6. Satysfakcja zawodowa i czynniki warunkujące jej osiąganie 2.7. Satysfakcja zawodowa a aktywność edukacyjna pracowników 2.8. Wypalenie zawodowe i jego uwarunkowania 2.9. Zapobieganie ryzyku wypalenia z uwzględnieniem decyzji edukacyjnych 2.10. Współzależność omawianych czynników sytuacji zawodowej   Rozdział III Założenia metodologiczne badań własnych 3.1. Cele badań 3.2. Problemy badawcze 3.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 3.4. Teren badań 3.5. Dobór i charakterystyka osób badanych   Rozdział IV Sytuacja zawodowa badanych osób studiujących w systemie komercyjnym i grantowym 4.1. Wprowadzenie 4.2. Forma realizowanych studiów podyplomowych a obiektywne czynniki sytuacji zawodowej 4.3. Forma realizowanych studiów podyplomowych a subiektywne czynniki sytuacji zawodowej 4.4. Forma realizowanych studiów podyplomowych a motywacja osiągnięć 4.5. Forma realizowanych studiów podyplomowych a postawy zawodowe 4.6. Forma realizowanych studiów podyplomowych a wypalenie zawodowe 4.7. Forma realizowanych studiów podyplomowych a satysfakcja z warunków pracy 4.8. Podsumowanie   Rozdział V Staż pracy a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych 5.1. Wprowadzenie 5.2. Staż pracy a motywacja osiągnięć 5.3. Staż pracy a postawy zawodowe 5.4. Staż pracy a wypalenie zawodowe 5.5. Staż pracy a satysfakcja zawodowa 5.6. Podsumowanie   Rozdział VI Forma zatrudnienia a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych 6.1. Wprowadzenie 6.2. Forma zatrudnienia a motywacja osiągnięć 6.3. Forma zatrudnienia a postawy zawodowe 6.4. Forma zatrudnienia a wypalenie zawodowe 6.5. Forma zatrudnienia a satysfakcja zawodowa 6.6. Podsumowanie   Rozdział VII Funkcjonowanie badanych słuchaczy studiów podyplomowych w zawodach nauczycielskich i nienauczycielskich 7.1. Wprowadzenie 7.2. Charakter wykonywanego zawodu a motywacja osiągnięć 7.3. Charakter wykonywanego zawodu a postawy zawodowe 7.4. Charakter wykonywanego zawodu a wypalenie zawodowe 7.5. Charakter wykonywanego zawodu a satysfakcja zawodowa 7.6. Podsumowanie   Rozdział VIII Zajmowanie stanowisk kierowniczych a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych 8.1. Wprowadzenie 8.2. Zajmowanie stanowisk kierowniczych a motywacja osiągnięć 8.3. Zajmowanie stanowisk kierowniczych a postawy zawodowe 8.4. Zajmowanie stanowisk kierowniczych a wypalenie zawodowe 8.5. Zajmowanie stanowisk kierowniczych a satysfakcja zawodowa 8.6. Podsumowanie   Rozdział IX Status zawodowy a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych 9.1. Wprowadzenie 9.2. Status zawodowy a motywacja osiągnięć 9.3. Status zawodowy a postawy zawodowe 9.4. Status zawodowy a wypalenie zawodowe 9.5. Status zawodowy a satysfakcja odczuwana z własnej sytuacji zawodowej 9.6. Podsumowanie   Zakończenie   Literatura   Spis tabel

Skip to content