[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: STOSUNKI ETNICZNE I WYZNANIOWE: Svjatoslav Pacholkiv (St. Pölten) – Gminy żydowskie w Galicji w latach 1772–1848. Zagadnienia badawcze, Łukasz Tomasz Sroka (Kraków) – Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty, Eva Reder (Wiedeń) – Pogrom lwowski 1918. Inicjatorzy, bierni obserwatorzy, podżegacze, Isabel Röskau-Rydel (Kraków) – Niemcy w Galicji (1772–1918), Сергій Троян (Рівне) – Німецька колонізація в Галичині: сучасний стан досліджень і постулати, Adam  Bartosz (Tarnów) – Stan i potrzeby badań nad historią Cyganów/Romów karpackich, Віталій Масненко (Черкаси) – Галичина у візії наддніпрянських українофілів 1840–1860-х років: імперативи Михайла Максимовича, Микола А. Геник (Івано-Франківсь) – „We Lwowie niech powiewa sino-żółty sztandar…”: Польсько-український конфлікт у Східній Галичині та його тран­с­формація у процесі міжнаціонального примирення, Алла Киридон (Київ) – Релігійно-церковне життя Галичини (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.): актуальний стан досліджень, Iryna Orlewych (Lwów) – Do historiografii historii Instytutu Stauropigialnego, Marek Miławicki OP (Kraków) – Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji w latach 1772–1918, Jerzy Kuzicki (Rzeszów) – Ruch ultramontański w Galicji w polskiej historiografii – stan i potrzeby badań, Grzegorz Krzywiec (Warszawa) – Katolicyzm polityczny w Galicji. Geneza, rozwój, schyłek (1893–1914). Stan i perspektywy badań, Kazimierz Szmyd (Rzeszów) – Etniczne problemy oświaty w Galicji doby autonomicznej (1860–1918) – niektóre ustalenia historyczno-oświatowe i obszary badań, NAUKA I KULTURA HISTORYCZNA: Julian Dybiec (Kraków) – Nauka w Galicji. Stan i potrzeby badań, Adam Redzik (Warszawa) – Stan badań nad dziejami Uniwersytetu Lwowskiego – w związku z 350-leciem dyplomu króla Jana Kazimierza, Agnieszka Kawalec (Rzeszów) – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie w XIX wieku – stan badań i postulaty, Jerzy Maternicki (Rzeszów) – O potrzebie i problemach badań nad naukową kulturą historyczną Galicji (1772–1918), Василь Педич (Івано-Франківсь) – Інституалізація української історіографії в Галичині ХІХ – початку ХХ ст.: мето­дологічні аспекти вивчення, ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów) – Historia Kościoła w galicyjskim programie edukacyjno-wychowawczym, Franciszek Faluszczak (Rzeszów) – Stan badań i perspektywy badawcze w odniesieniu do dziejów kartografii galicyjskiej. Zarys problematyki, Лідія Лазурко (Дрогобич) – Часопис „Kwartalnik Historyczny” і розвиток польської історіографії останньої чверті XIX – першої половини XX століття, Віталій Тельвак (Дрогобич) – Польсько-українська наукова співпраця в галузі історії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, Stefan Ciara (Warszawa) – Stan badań nad dziejami archiwów galicyjskich w dobie autonomii, Maria Agnieszka Dutkowska (Warszawa) – Biblioteki Lwowa w II połowie XIX wieku. Ich znaczenie w edukacji i życiu naukowym Galicji. Stan badań, Paweł Sierżęga (Rzeszów) – Obchody rocznic narodowych w Galicji autonomicznej. Stan i perspektywy badań.

Skip to content