[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 20: Historia wychowania – misja i edukacja

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Julian Dybiec (Uniwersytet Jagielloński) – Zamiast wstępu, Kazimierz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski) – Andrzej Me , historyk wychowania i oświaty uczony i nauczyciel, Ewa Barnaś-Baran (Uniwersytet Rzeszowski) – Bibliografia prac Profesora Andrzeja Me a (1969–2007), Szkoła i jej wpływ na przemiany cywilizacyjne, Kazimierz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski) – Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej w Galicji (1868–1918), Julian Dybiec (Uniwersytet Jagielloński) – Nauka a modernizacja społeczna w Galicji w epoce autonomii, Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski) – Miejsce wykształcenia we wzorze człowieka dobrze wychowanego w XIX wieku, Henryka Kramarz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Rozwój ilościowy gimnazjów w Galicji od I rozbioru do końca czasów autonomicznych, Alicja Puszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Rola nauczycieli historii i geografii w rozwoju badań historycznych i geograficznych w Galicji w II połowie XIX wieku, Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński) – Rola i znaczenie średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867–1914, Ewa Kula (Akademia świętokrzyska w Kielcach) – Nauczyciele galicyjscy w szkołach średnich rządowych Królestwa Polskiego w latach 1862–1873, Roman Pelczar (Uniwersytet Rzeszowski) – Szkoły parafialne w systemie szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772–1869 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej), Andrzej Kliś (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Rola galicyjskiej szkoły ludowej w edukacji społeczeństwa polskiego, Jan Ryś (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Rola szkoły ludowej w popularyzacji wiedzy przyrodniczej w Galicji okresu autonomicznego, Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) –Rola literatury pamiętnikarskiej w rekonstrukcji obrazu galicyjskiego szkolnictwa. Z pamiętnika Rafała Taubenschlaga, Tadeusz Aleksander (Uniwersytet Jagielloński) – Działalność Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Krakowskim Okręgu Szkolnym (1933–1939), MIEJSCE SZKOLNICTWA W KSZTAŁCENIU KADR: Stanisław Ludwik Piech (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) – Rola szkolnictwa teologicznego w życiu kulturalno-społecznym Galicji, Jerzy Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – Rola szkół zawodowych w rozwoju przemysłu galicyjskiego doby autonomicznej, Józef świeboda (I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie) – Powstanie i rozwój szkolnictwa handlowego w Galicji, Jan Wnęk (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) – Problemy oświaty rzemieślniczej w Galicji doby autonomicznej, Teresa Mazepa (Uniwersytet Rzeszowski) – Kształcenie śpiewaków we Lwowie przed 1939 rokiem, Małgorzata Stawiak-Ososińska (Akademia świętokrzyska w Kielcach) – Rys historyczny kształcenia akuszerek w Krakowie (do 1914 roku), EDUKACJA ETNICZNA I WIELOKULTUROWA: Jozef Pąenák (Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie) – Uhorská ąkolská politika v druhej polovici 19. storočia a boj slovákov o slovenskú ąkolu, Barbara Łuczyńska (Uniwersytet Jagielloński) – Ukraińscy nauczyciele szkół średnich i ich udział w rozwoju szkolnictwa, nauki oraz w przeobrażeniach społecznych Galicji, Maria Chepil (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Udział ukraińskich instytucji oświatowych w kształtowaniu tożsamości narodowej Ukraińców w Galicji doby autonomicznej, Kazimierz Rędziński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Szkolnictwo żydowskie w Galicji na przełomie XIX i XX w., Agnieszka Kaczyńska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Szkoła im. Tadeusza Czackiego we Lwowie jako pierwowzór żydowskiego szkolnictwa publicznego w Galicji, Mirosław Łapot (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Dzieje Zakładu Sierot Żydowskich we Lwowie (1842–1939), OPIEKA NAD DZIECKIEM I OśWIATA DOROSŁYCH: Anna Haratyk (Uniwersytet Wrocławski) – Placówki opieki nad dziećmi w Galicji doby autonomicznej, Ewa Barnaś-Baran (Uniwersytet Rzeszowski) – Opiekuńczo-wychowawcze dzieło krakowskich elit społecznych w XIX wieku, Andrzej Jagusztyn (Uniwersytet Rzeszowski) – Osiągnięcia w dziedzinie upowszechnienia słowa drukowanego w Galicji, Józef Szocki (Uniwersytet Wrocławski) – Działalność oświatowa i wydawnicza na rzecz wsi galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, Jerzy Potoczny (Uniwersytet Rzeszowski) – Wkład galicyjskich towarzystw oświatowo-kulturalnych przełomu XIX i XX stulecia w rozwój oświaty dorosłych, Adam Krzanowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Rola „Sokoła” w społeczno-patriotycznym wychowaniu młodzieży, Izabela Krasińska (Akademia Pedagogiczna w Kielcach) – Z problematyki walki z alkoholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w początkach XX wieku, Jarosław Jaciw (Uniwersytet w Tarnopolu) – Poль noзaшкiльної ocвiти y фopмyванні пaтpioтичних noчуттів укpaїнської молоді Галичини на зламі XIX–XX cт., Adam Horbowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Drogi edukacyjne dziecka wsi galicyjskiej, MIĘDZY TRADYCJˇ A WSPÓŁCZESNOśCIˇ: Jan Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski) – Edukacja wobec przemian cywilizacyjnych, Henryk Dybiec (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – Mobilność transgraniczna studentów wyzwaniem dla polskich szkół wyższych.

Skip to content