[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 22: Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772-1918

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Od Redakcji Rozdział I Kazimierz Szmyd Warunki rozwoju szkolnictwa i oświaty 1. Uwarunkowania ustrojowe i narodowościowe 2. Przemiany w dobie autonomii 3. Warunki rozwoju szkolnictwa wyższego Rozdział II Roman Pelczar Szkolnictwo elementarne 1. Warunki rozwoju 2. Przemiany organizacyjne i rozwój ilościowy 3. Programy nauczania 4. Nauczyciele 5. Uczniowie 6. Kulturowa i społeczna rola szkolnictwa elementarnego Rozdział III Lucyna Kudła średnie szkolnictwo ogólnokształcące 1. Warunki rozwoju 2. Przemiany organizacyjne 3. Programy nauczania 4. Nauczyciele 5. Uczniowie 6. Kulturowa i społeczna rola szkolnictwa średniego Rozdział IV Szkolnictwo zawodowe Jerzy Krawczyk Szkolnictwo zawodowe – rzemieślniczo-przemysłowe, rolnicze i handlowe 1. Warunki rozwoju 2. Okres przedautonomiczny 3. Szkoły rzemieślniczo-przemysłowe 4. Szkoły rolnicze 5. Szkoły handlowe 6. Kulturowa i społeczna rola szkolnictwa zawodowego Andrzej Me Seminaria nauczycielskie 1. Uwarunkowania 2. Formy kształcenia nauczycieli w okresie przedautonomicznym 3. Powstanie państwowych seminariów nauczycielskich 4. Prywatne seminaria nauczycielskie 5. Baza lokalowa 6. Podstawy programowe i ich realizacja 7. Przygotowanie zawodowe 8. Kadra pedagogiczna 9. Kandydaci 10. Proces wychowania 11. Próba syntezy Jan Wnęk Seminaria duchowne 1. Sieć seminariów i ich struktura organizacyjna 2. Program nauczania i kadra dydaktyczna 3. Alumni Katarzyna Dormus Szkoły artystyczne Mirosława Bednarzak-Libera Szkoły i kursy medyczne 1. Warunki rozwoju 2. Szkoły i kursy dla położnych (akuszerek) 3. Szkoły i kursy pielęgniarskie 4. Szkoła stomatologiczna Rozdział V Teresa Gumuła Zawodowy ruch nauczycielski Rozdział VI Szkoły wyższe Jan Surman, Burkhard Wöller Galicyjskie uniwersytety na tle monarchii habsburskiej Maria Stinia Uniwersytet Jagielloński 1. Warunki rozwoju uczelni 2. Przemiany organizacyjne i programy studiów 3. Kadra profesorska 4. Studenci 5. Dorobek i osiągnięcia pracowników 6. Znaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego Maria Stinia Uniwersytet Lwowski 1. Warunki rozwoju 2. Przemiany organizacyjne 3. Programy studiów 4. Kadra profesorska 5. Studenci 6. Kulturowa i społeczna rola uniwersytetu Maria Stinia Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Marek Aleksander Jakubiak Politechnika Lwowska 1. Warunki powstania uczelni 2. Przemiany organizacyjne 3. Programy kształcenia 4. Nauczyciele 5. Studenci 6. Kulturowa i społeczna rola Politechniki Lwowskiej Jan Wnęk Akademia Rolnicza w Dublanach Jan Wnęk Akademia Weterynaryjna we Lwowie Jan Wnęk Wyższa Szkoła Lasowa we Lwowie Jan Wnęk Studium Rolnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego Katarzyna Dormus Konserwatoria Muzyczne Katarzyna Dormus Kursy dla kobiet 1. Wyższe Kursy dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego w Krakowie 2. Kursy Akademickie dla Kobiet we Lwowie Rozdział VII Anna Haratyk Opieka nad dziećmi i młodzieżą 1. Opieka w aspekcie prawnym 2. Działania władz na rzecz opieki nad nieletnimi 3. Udział Kościoła w pracy opiekuńczo-wychowawczej 4. Organizacje społeczne opiekujące się ubogimi i zaniedbanymi dziećmi 5. Opieka nad podrzuconymi noworodkami i niemowlętami 6. Opieka nad dziewczętami rozpoczynającymi samodzielne życie 7. Kolonie wakacyjne i zdrowotne 8. Gniazda sieroce, czyli poszukiwania nowych rozwiązań 9. Opieka nad nieletnimi wchodzącymi w konflikt z prawem 10. Opieka nad dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych 11. Opieka nad dziećmi żydowskimi i ukraińskimi 12. Podsumowanie Rozdział VIII Jerzy Potoczny Elementarna oświata dorosłych 1. Okres przedautonomiczny 2. Działalność oświatowa towarzystw społeczno-kulturalnych w okresie autonomicznym 3. Towarzystwo Szkoły Ludowej, jego działalność i program oświatowy dla ludu 4. Program edukacyjny Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w   Krakowie 5. Wydawnictwa popularne i działalność wydawnicza dla ludu 6. Seria Komitetu Dziełek Ludowych 7. Działalność wydawnicza Macierzy Polskiej 8. Zakończenie Rozdział IX Szkolnictwo ukraińskie i żydowskie Jarosław Moklak Szkolnictwo ukraińskie 1. Reformy Marii Teresy i Józefa II 2. Szkoły ludowe i średnie w pierwszej połowie XIX w. 3. W dobie absolutyzmu i centralizmu 4. Ustawodawstwo szkolne w okresie autonomicznym 5. Struktura ukraińskiego szkolnictwa średniego 6. Walka o uniwersytet Aleksi Karamanov Stan ukraińskiego szkolnictwa ludowego Aleksi Karamanov Rozwój ukraińskiego szkolnictwa średniego Teodor Leszczak Uniwersytet Lwowski jako przedmiot polityki rządu austriackiego na tle relacji ukraińsko-polskich Kazimierz Rędziński Problemy szkolnictwa żydowskiego Próba syntezy Wykaz skrótów Bibliografia Informacje o redaktorach i autorach rozdziałów

Skip to content