[wcas-search-form]

63.72 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja. Studia i materiały, 9/2023

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Table of contents
Artykuły i rozprawy
Damian Szymczak, Kościół, religia i religijność a polskie życie polityczne w Galicji doby autonomii. Stan badań i postulaty badawcze
Tadeusz Półchłopek, Religia i narodowość. W kręgu romantycznego sporu o dwukulturowość Galicji
Szczepan Kozak, Przemiany religijności ludności katolickiej Galicji w świetle wybranych testamentów z lat 1772–1918
William Lecyk, „A najprzód Najwyższemu Stwórcy za wszystkie dobrodziejstwa składam dzięki…” Duchowieństwo eparchii przemyskiej wobec Boga i religii w świetle testamentów 1817–1827
Jerzy Kuzicki, Religious issues in Galicia in the light of the correspondence of the founders of the Resurrectionists
Sabina Rejman, The practice of faith in everyday life based on the metrical books of various denominations in the period of Galician autonomy (as illustrated by Rzeszów)
Beata Lorens, Religiousness of Galician female landowners as illustrated by the Skrzyński family
Stanisław Nabywaniec, Domy korekcyjne dla duchowieństwa diecezjalnego na ziemiach polskich w XIX wieku z uwzględnieniem Galicji i klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu
Michał Sowa, Postawy wybranych duchownych diecezjalnych i osób zakonnych wobec wybuchu i pierwszych miesięcy I wojny światowej
Aleksandra Włodyka, Activities of the Association of the Ladies of Charity of St. Vincent de Paul in Kraków during World War I
Jolanta Załęczny, „Aby czynić i działać społecznie, potrzeba wprzód znać drogi i cele, mieć obrachunki i programy”. O różnych płaszczyznach działalności ormiańskiego arcybiskupa Józefa Teodorowicza
Franciszek Wasyl, Observing and taking notes. Customs of parishioners in a small town in the eyes of the parish priest
tomasz kargol, Wayside shrines as forms of religiosity as illustrated by the parish of Szczepanów in the 19th century
Katarzyna Thomas, Wybrane religijne aspekty rozwoju społeczności żydowskiej Drohobycza w ostatnich latach monarchii Habsburgów
Anna Pachowicz, Żydzi i chrześcijanie, z dziejów życia religijnego społeczności żydowskiej w Tarnowie
Magdalena Patro-Kucab, Bóg, religia i wiara w twórczości Alojzego Felińskiego
Elżbieta Biesiadecka, Chrześcijańskie obrzędy i zwyczaje religijne w polskiej prasie galicyjskiej dla dzieci i młodzieży
Уляна Мовна, Провідні свята обрядового року українців Галичини першої половини XIX ст. в оптиці львівської періодики: симбіоз християнських та народнозвичаєвих культурних практик

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
Назар Кісь, «Наш цісар». Образ Франца Йосифа в львівській пресі – еволюція від «переможця над повстанцями» 50-их років ХІХ століття до «доброго батька» початку ХХ століття.
Anna Wal, World War I and “the good old Austrian times” in a novel by Roman Turek “W służbie najjaśniejszego pana” [In His Majesty’s service]
Zenon Ożóg, Jan Andruszewski – zapomniany pisarz galicyjski. Rekonesans
Mariusz Nowak, Problem tzw. tradycyjnych wartości a przemiany społeczno-polityczne w XIX-wiecznej Europie w świetle publicystyki krakowskiego konserwatysty, Henryka Lisickiego
Konrad Meus, The beginnings of the Zionist movement in Galicia in 1898 based on the documents of the Lviv Governorate
Маріанна Мовна, Один штрих до сакральної спадщини Львова: путівник Діонізія Каєтановича Вірменським кафедральним собором

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
Piotr Olechowski, „Polacy w Stanisławowie” w ujęciu Petra Hawrylyszyna, czyli kilka uwag o książce „Поляки у Станиславові”, Брустури 2022, 208 ss.

KRONIKA
Szczepan Kozak, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772–1918), Rzeszów 21–22 września 2023 r.

———————

Table of contents
ARTICLES AND DISSERTATIONS
Damian Szymczak, Church, religion and religiosity with regard to Polish political life in Galicia in the era of autonomy. State of the research and research postulates
Tadeusz Półchłopek, Religion and nationality. In the scope of the romantic dispute about the biculturalism of Galicia
Szczepan Kozak, Transformations of religiousness among the Catholic population of Galicia in light of selected testaments from 1772-1918
William Lecyk, “In the first place, I give thanks to the Supreme Creator for all the blessings…” The attitude of clergy of the Przemyśl Eparchy towards God and religion in the light of last wills from 1817–1827
Jerzy Kuzicki, Religious issues in Galicia in the light of the correspondence of the founders of the Resurrectionists
Sabina Rejman, The practice of faith in everyday life based on the metrical books of various denominations in the period of Galician autonomy (as illustrated by Rzeszów)
Beata Lorens, Religiousness of Galician female landowners as illustrated by the Skrzyński family
Stanisław Nabywaniec, Correctional homes for diocesan clergy in the Polish lands in the 19th century with regard to Galicia and the Discalced Carmelite monastery in Zagórze
Michał Sowa, Attitudes of selected diocesan clergy and religious order members towards the outbreak and the first months of World War I
Aleksandra Włodyka, Activities of the Association of the Ladies of Charity of St. Vincent de Paul in Kraków during World War I
Jolanta Załęczny, “To act and operate socially, it is necessary in advance to know the ways and goals, to have calculations and programs.” About the various levels of activity of Armenian Archbishop Józef Teodorowicz
Franciszek Wasyl, Observing and taking notes. Customs of parishioners in a small town in the eyes of the parish priest
tomasz kargol, Wayside shrines as forms of religiosity as illustrated by the parish of Szczepanów in the 19th century
Katarzyna Thomas, Selected religious aspects of the development of the Jewish community of Drohobycz in the last years of the Habsburg Monarchy
Anna Pachowicz, Jews and Christians ‒ from the history of the religious life of the Jewish community in Tarnów
Magdalena Patro-Kucab, God, religion and faith in the works of Alojzy Feliński
Elżbieta Biesiadecka, Christian religious rites and customs in Polish Galician press for children and youth
Uliana Mowna, Leading festivals of the ritual year of Ukrainians in Galicia of the first half of the 19th century in the light of Lviv periodicals. Symbiosis of Christian and traditional folk cultural practices

SOURCES AND MATERIALS
Nazar Kiś, “Our Emperor”. The image of Franz Joseph in the Lviv press. Evolution from “the rebel victor” of the 1850s to “the good father” of the early 20th century
Anna Wal, World War I and “the good old Austrian times” in a novel by Roman Turek “W służbie najjaśniejszego pana” [In His Majesty’s service]
Zenon Ożóg, Jan Andruszewski – Galicia’s forgotten writer. A reconnaissance
Mariusz Nowak, The problem of so-called “traditional values” and socio-political transformations in 19th-century Europe in the light of the journalism of the Kraków conservative, Henryk Lisicki
Konrad Meus, The beginnings of the Zionist movement in Galicia in 1898 based on the documents of the Lviv Governorate
Mariana Mowna, One sketch of Lviv’s sacred heritage: Dionizy Kajetanowich’s guide to the Armenian Cathedral

REVIEW ARTICLES, REVIEWS, NOTES ABOUT BOOKS
Piotr Olechowski, “Polacy w Stanisławowie” from the perspective of Petr Hawrylyszyn, or some remarks about the book “Поляки у Станиславові”, Брустури 2022, cс. 208.

CHRONICLE
Szczepan Kozak, International Scientific Conference “Galician Melting Pot. Inteligentsia in the Austrian partition (1772–1918)”, Rzeszów, September 21–22, 2023

Skip to content