[wcas-search-form]

28.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Wokół aksjologicznej wizji człowieka, ciała ludzkiego oraz jego części we współczesnym prawie międzynarodowym  

1.1.    Godność człowieka jako wartość uniwersalna
1.1.1.  Wizja godności człowieka w wybranej myśli filozoficzno-prawnej
1.1.2.  Godność człowieka jako kategoria prawna
1.2.    Ochrona godności istoty ludzkiej w aktach prawa międzynarodowego
1.2.1.  Godność jako źródło i fundament praw człowieka
1.2.2.  Godność jako przesłanka reglamentująca korzystanie z praw człowieka
1.3.    Poszanowanie godności człowieka jako wyznacznik międzynarodowych stan­dardów biomedycznych
1.3.1.  Standardy uniwersalne
1.3.2.  Standardy regionalne
1.4.    Komercjalizacja ciała ludzkiego i jego części a współczesna wizja godności człowieka
1.4.1.  Ciało ludzkie i jego części jako przedmiot transakcji handlowych
1.4.2.  Standaryzacja zakazu komercjalizacji części ciała ludzkiego w prawie międzynarodowym
1.5.    Wnioski końcowe
ROZDZIAŁ II. Handel narządami ludzkimi jako przestępstwo prawa międzyna­rodowego
2.1.    Identyfikacja zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej
2.1.1.  Krótki zarys skali występowania problemu
2.1.2.  Związki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną
2.2.    Społeczność międzynarodowa wobec handlu narządami ludzkimi
2.2.1.  Organizacja Narodów Zjednoczonych
2.2.2.  Rada Europy
2.2.3.  Unia Europejska
2.2.4.  Międzynarodowe organizacje i środowiska medyczne
2.3.    Struktura normatywna przestępstwa
2.3.1.  Handel narządami a handel ludźmi w celu usunięcia narządów
2.3.2.  Kwalifikacja handlu narządami przez pryzmat elementów definicyjnych handlu ludźmi w celu usunięcia narządów
2.3.3.  Typologia zachowań przestępczych
2.4.    Wnioski końcowe
ROZDZIAŁ III. Prawnokarna represja handlu ludzkimi narządami
3.1.    Efektywna penalizacja zachowań przestępczych
3.1.1.  Standard skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji
3.1.2.  Ustanowienie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
3.1.3.  Realizacja jurysdykcji ekstraterytorialnej (pozaterytorialnej)
3.2.    Standardy proceduralne
3.2.1.  Wszczęcie postępowania ex officio
3.2.2.  Efektywne prowadzenie postępowania wyjaśniającego
3.2.3.  Pozycja ofiar w postępowaniu karnym
3.3.    Międzynarodowa współpraca karna
3.3.1.  Ramy prawne obowiązku współpracy międzynarodowej w zwalczaniu handlu narządami
3.3.2.  Ekstradycja oraz europejski nakaz aresztowania
3.3.3.  Pomoc prawna w uzyskiwaniu oraz gromadzeniu dowodów przestępstw
3.4.    Wnioski końcowe
ROZDZIAŁ IV. Międzynarodowe standardy prawne w zakresie zapobiegania handlowi narządami ludzkimi
4.1.    Potrzeba zwiększenia liczby narządów przeznaczonych do przeszczepienia
4.1.1.  Domniemana zgoda na pośmiertne dawstwo
4.1.2.  Wykorzystanie systemu obowiązkowej odpowiedzi przy dawstwie post mortem
4.1.3.  Możliwości poszerzenia kręgu dawców żyjących
4.2.    Ograniczenie terapeutycznego zapotrzebowania na narządy
4.3.    Budowa przejrzystego systemu pozyskiwania i alokacji narządów
4.3.1.  Transparentne zasady pozyskiwania narządów od zmarłych dawców
4.3.2.  Autoryzacja pobrań narządów przy transplantacjach ex vivo
4.3.3.  Ewidencjonowanie działań przeszczepieniowych
4.4.    Wkład personelu medycznego w realizację działań prewencyjnych
4.4.1.  Faza przedtransplantacyjna
4.4.2.  Faza potransplantacyjna
4.5.    Wnioski końcowe
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content