[wcas-search-form]

48.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Od Redakcji Bibliografia prac Profesora Jerzego Maternickiego za lata 2000-2015   HISTORYCY I POPULARYZATORZY DZIEJÓW   Dariusz Dolański, środowisko historyczne w Polsce w XVIII wieku Włodzimierz Bonusiak, Pierwsi historycy Kalisza Mariola Hoszowska, Pamięć o lwowskich mistrzach – uwagi o historykach XIX i XX wieku Agnieszka Kawalec, Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego Впалш Тельвак, Василь Педич, „Ми, ученики професора Грушевського”: до проблеми визначення персонального складу icторичноï  школи у Лововi Lidia Michalska-Bracha, Dzieje Lwowa w twórczości historycznej Franciszka Jaworskiego (1873-1914) Eugeniusz Koko, Listy Aleksandra Kraushara do Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1906-1929). Przyczynek do kwestii miejsca w nauce historycznej autora Bohdana Chmielnickiego Joanna Pisulińska, Habilitacje z zakresu historii na Wydziale Filozoficznym/Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1918-1939) Rafał Stobiecki, Redaktor i historyk. Mariana Kamila Dziewanowskiego współ­praca z Instytutem Literackim Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna w badaniach Aleksandra Gieysztora  Ks. Stanisław Nabywaniec, „Prawdziwie umiłował mądrość, nieustannie jej po­szukiwał”. Księdza Bolesława Kumora (1925-2002) wkład w polską historio­grafię kościelną Adrian Uljasz, Nauczycielski głos z polskiej wsi. Edukacja historyczna, kulturalna i przyrodnicza w twórczości Teodora Goździkiewicza   MYśL HISTORYCZNA   Леонщ ЗашкiльΗяк, Формування украïнськоï сторичноï науки в Галичинi в XIX столiттi: головнi вiхи i постатi Andrzej Stępnik, Mit Słowiańszczyzny w historiografii polskiego romantyzmu Andrzej Wierzbicki, Jak Stanisław Smolka „wywrócił” Franciszkowi Piekosińskiemu jego „teorię”. Z dziejów domysłów na temat początków państwa polskiego Paweł Sierżęga. Historiografia rosyjska na łamach „Kwartalnika Historycznego” do 1918 roku Julian Dybiec, Bóg i Ojczyzna. Z dziejów upowszechniania historii Polski przez modlitewniki Christoph Augustynowicz, Das Bild Bogdan Chmelnicki im synthetischen Werk Oskar Haleckis Barbara Klassa, Dzieje Polski według Julii Swift Orvis Mieczysław Tanty. Bałkanistyka polska o rozpadzie Jugosławii   WYDAWNICTWA ZBIOROWE – CZASOPISMA   Tomasz Pawelec, „The Langer series” jako źródło do studiów nad postrzeganiem Europy środkowo-Wschodniej przez amerykańską historiografię Piotr Biliński, „Smutna historia” nieudanych starań Władysława Konopczyńskie­go o wydanie zbiorowych dziejów Polski Violetta Julkowska. O roli międzynarodowych projektów naukowych prowa­dzonych w środowisku historyków historiografii w XXI wieku Alfred Toczek, Czasopisma historyczne i kryptohistoryczne w Polsce w okresie pozytywizmu, neoromantyzmu i modernizmu Лiдiя Лазурко, Початки спещалiзованоï ictopичнoï преси у Львовi (часопис „Przegląd Archeologiczny”) Elżbieta Biesiadecka, Chłopi wobec krakowskich uroczystości mickiewiczow­skich 1890 roku w świetle prasy galicyjskiej   TEORETYCZNE PROBLEMY HISTORIOGRAFII   Jolanta Kolbuszewska, Między „niedyskretną żądzą oglądania wielkich mężów w stroju domowym” a badaniem mentalności – listy prywatne jako źródło do studiów nad przeszłością od polowy XIX po schyłek XX wieku Dorota Malczewska-Pawelec, O niektórych przyczynach trudności pisania o śląsku w syntezach historycznych doby zaborów oraz dylematach, przed którymi musieli stanąć ich autorzy Krzysztof Maciej Kowalski, Das Bild ais Geschichtsquelle gdańskiego historyka Ericha Keysera (w 80-lecie ogłoszenia). Znaczenie przełomowej publikacji na polu teorii i metodologii badań ikonologicznych Marek Woźniak, Między „faktem” a „motywem”, czyli o tym, dlaczego historyk potrzebuje „twardych dowodów” Вiталiй Яремчук, Чи може кторюписання в сучаснш УкраïΗ бути вiЛьним вiЛ актуальноï полiтики. Що таке полiΤично ангажоване icторioписання? Wojciech Łysiak, Pamięć, wiedza i świadomość. Wizerunek dziejów w kulturze ludowej Witold Nowak, Nowoczesność i pamięć. Esej o rzeczach   EDUKACJA HISTORYCZNA   Władysława Szulakiewicz, Misja wychowawcza nauczycieli i czynniki sprzyja­jące jej realizacji. Analiza wybranych projektów Katarzyna Błachowska, Kształtowanie obrazu przeszłości w podręcznikach   Hanna Wójcik-Łagan, Edukacyjny przekaz o historii w świetle „Historii i Nauki o Konstytucji” (1953-1957) Jadwiga Hoff, Kronika klasy I-V b Liceum Pedagogicznego w Toruniu (1958-1963) jako źródło historyczne Hanna Konopka], Adrian Konopka, Edukacja i wychowanie patriotyczno-wojskowe w Federacji Rosyjskiej Barbara Wagner, Zróżnicowanie kulturowe i religijne, postkolonializm, eduka­cyjna rozrywka – krąg zainteresowań współczesnej dydaktyki historii Maria Kujawska, Metody i techniki interaktywne w edukacji historycznej Grażyna Pańko, Elementy historiografii w szkolnej edukacji historycznej

Skip to content