[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI     Joanna Pisulińska, Wstęp Йоанна Пісулінська, Вступ   I. WSPÓŁCZESNA HISTORIA HISTORIOGRAFII I JEJ PROBLEMY СУЧАСНА ІСТОРІЯ ІСТОРІОГРАФІІ І ЇЇ ПРОБЛЕМИ   Jerzy Maternicki (Rzeszów), Polska historia historiografii: droga do profesjonaliza-cji, jej stan aktualny i perspektywy dalszego rozwoju. Єжи Матерніцкі (Жешув), Польська історія історіографіі: дорога до профе-сіоналізації, її актуальний стан і перспективи подальшого розвитку   Andrzej Wierzbicki (Warszawa), Marian Henryk Serejski jako animator polskiej historii historiografii po II wojnie światowej. Анджей Вєжбіцкі (Варшава), Маріан Генрик Серейскі як аніматор польської історії історіографії після другої світової війни   Rafał Stobiecki (Łódź), Jakiej historii historiografii nam potrzeba? Рафал Стобєцкі (Лoдзь), Яка історія історіографії нам потрібна?   Ірина Колесник (Київ), Історія історіографії в Україні: методологічні моделі. Iryna Kołesnyk (Kijów), Historia historiografii na Ukrainie: metodologiczne modele   Володимир Склокін (Харків), Українська історіографія і постмодернізм: спроба попереднього підсумку. Wolodymyr Skłokin (Charków), Ukraińska historiografia i postmodernizm: próba wstępnego podsumowania   Joanna Pisulińska (Rzeszów), Zaplecze instytucjonalne polskiej historii historiogra-fii i metodologii historii. Йоанна Пісуліньска (Жешув), Інституціональна база польської історії історіо-графії та методології історії   II. TRUDNA DROGA DO PROFESJONALIZACJI ВАЖКА ДОРОГА ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ   Jerzy Maternicki (Rzeszów), Początki i rozwój polskich badań w dziedzinie historii historiografii (do 1939 r.). Єжи Матерніцкі (Жешув), Початки та розвиток польських досліджень в галузі історії історіографії (до 1939 р.)   Violetta Julkowska (Poznań), Wkład Joachima Lelewela w rozwój podstaw akade-mickiej metodologii historii i historii historiografii w latach 1815–1830. Віолєтта Юльковска (Познань), Вклад Йоахіма Лелевеля у розвиток підстав академічної методології історії і історії історіографії в 1815–1830 роках   Alfred Toczek (Kraków), Lwowscy historycy historiografii i metodolodzy historii w okresie autonomii galicyjskiej. Альфред Точек (Краків), Львівські історики історіографії і методологи історії у періоді галицької автономії   Mariola Hoszowska (Rzeszów), Historia historiografii w twórczości naukowej i dzia-łalności dydaktycznej Ludwika Finkla. Маріоля Гошовска (Жешув), Історія історіографії в науковій творчості та дидактичній діяльності Людвіка Фінкеля   Віталій Тельвак (Дрогобич), Роль Михайла Грушевського в українській істо-ріографії та методології історії Witalij Telwak (Drohobycz), Rola Mychajła Hruszewskiego w ukraińskiej historio-grafii i metodologii historii   Віталій Масненко (Черкаси), В’ячеслав Липинський і його роль в українській історії історіографії та методології історії. Witalij Masnenko (Czerkasy), Wiaczesław Łypynśkyj i jego rola w ukraińskiej historii historiografii i metodologii historii   Jolanta Kolbuszewska (Łódź), Aktualność dorobku „łódzkiej szkoły historiogra-ficznej” w zakresie biografistyki. Йолянта Кольбушевска (Лодзь), Актуальність доробку “лодзинської історіо-графічної школи” у галузі біографістики   III. Z WARSZTATU HISTORYKÓW HISTORIOGRAFII З МАЙСТЕРНІ ІСТОРИКІВ ІСТОРІОГРАФІЇ   Іван Куций (Тернопіль), Цивілізаційна проблематика в українській історіографії Східної Галичини ХІХ ст. Iwan Kucyj (Tarnopol), Problematyka cywilizacyjna w ukraińskiej historiografii Galicji Wschodniej XIX wieku   Леонід Зашкільняк (Львів), Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: пошук методологічних моделей національної історії. Leonid Zaszkilniak (Lwów), Ukraińska historiografia w międzywojennej Polsce: poszukiwanie metodologicznych modeli historii narodowej   Лідія Лазурко (Дрогобич), Образ української історичної науки на шпальтах часопису “Kwartalnik Historyczny” міжвоєнного двадцятиліття. Lidia Łazurko (Drohobycz), Obraz ukraińskiej nauki historycznej na łamach „Kwartalnika Historycznego” w okresie międzywojennym.   Василь Педич (Івано-Франківськ), Мирон Кордуба на тлі української історіо-графії першої половини ХХ століття. Wasyl Pedycz (Iwano-Frankowsk), Myron Korduba na tle ukraińskiej historiografii pierwszej połowy XX wieku   Віталій Яремчук (Острог), Дослідження з історії української радянської істо-ріографії: стан та перспективи. Witalij Jaremczuk (Ostrog), Badania z historii ukraińskiej radzieckiej historiografii: stan i perspektywy   IV. W KRĘGU ZAGADNIEŃ METODOLOGICZNYCH У КОЛІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ   Володимир Ващенко (Дніпропетровськ), Методологія в сучасній українській історичній науці: від Михайла Грушевського до сьогодення. Wołodymyr Waszczenko (Dniepropietrowsk), Metodologia we współczesnej ukra-ińskiej nauce historycznej: od Mychajła Hruszewskiego do dzisiaj   Eugeniusz Koko (Gdańsk), Z refleksji Profesora Romana Wapińskiego o historii i problemach związanych z jej uprawianiem. Еугеніуш Коко (Гданьск), З роздумів Професора Романа Вапіньского про історію та проблеми зв’язані з її практикуванням   Anna Ziębińska-Witek (Lublin), Metodologiczne problemy polskiej historiografii Holokaustu. Анна Зємбіньска-Вітек (Люблін) Методологічні проблеми польської історіо-графії Голокосту   Summary

Skip to content