[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp,

I. ZAGADNIENIA HISTORIOGRAFICZNE:
Леонід Зашкільняк – Галичина в працях українських істориків ХІХ – початку ХХ століття
Christoph Augustynowicz – Historia Polski XIX i XX wieku w historiografii austriackiej w ostatnim 25-leciu
István Kovács – Ziemia Seklerska – przeszłość i teraźniejszość
Alicja Kulecka – Kozaczyzna w świadomości polskich elit XIX wieku
Mariola Hoszowska – Maria Teresa w dziewiętnastowiecznych dydaktycznych obrazach dziejów Polski
Вoлодимир Гaлик – Самбірсько-Турківське Підгір’я в науковій спадщині Івана Франка
Світлана Біла – Пoльська історіографія другої половини XX ст. про політику Речі посполитої щодо унійних процесів у львівській та перемиській єпархіях
Stanisław Kryński – Jak być środkowoeuropejczykiem? O Mojej Europie Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka

II. HISTORIA I TRADYCJA GALICJI:

II.1. Problemy społeczno-polityczno-gospodarcze:
Łukasz Jewuła – Polityka Austrii wobec miast i mieszczaństwa Galicji w latach 1772–1848
Ewa Bereś – Wypadki lat 1846–1849 w Krośnie i okolicy,
Ján Adam – Prihraničné mestečko Snina v prvej polovici XIX storočia
Оксана Тимошенко – Національні пробльеми російскої імперії та становлення польського парламентаризму на початку XX століття
Sabina Rejman – Wielka polityka w prasie lokalnej na przykładzie „Głosu Rzeszowskiego” w latach 1897–1920
Damian G. Knutel – Nurty polityczne na Łemkowszczyźnie do 1939 roku
Wacław Wierzbieniec – Uwagi nad udziałem Żydów w samorządzie Lwowa w okresie II Rzeczypospolitej
Grzegorz Zackiewicz – Lwowscy syndykaliści w latach 1926–1945

II.2. Szkolnictwo i kwestie wyznaniowe:
Roman Pelczar – Recepcja austriackiego ustawodawstwa oświatowego w Galicji w latach 1774–1816
Beata Lorens – Szkoły przy klasztorach bazyliańskich w Galicji na tle austriackiej polityki oświatowej w latach 1772–1850
ks. Stanisław Nabywaniec – Między kościołem, cerkwią i kirchą. Obrządki i wyznania chrześcijańskie w Galicji
Anna Pachowicz – Memoriał ambasady RP przy Watykanie z 1942 roku o sytuacji Kościoła katolickiego w zachodniej części archidiecezji krakowskiej

III. EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA W XIX I XX WIEKU:

III.1. Pogranicze polsko-czesko-słowackie:
Ewa Orlof – Stosunki polityczne polsko-słowackie w okresie międzywojennym w sprawozdaniach dyplomatów II Rzeczypospolitej złożonych na życzenie Biura Rejestracyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych rządu polskiego na uchodźstwie oraz Komisji Badającej Przyczyny Klęski Wrześniowej 1939 roku (zwanej Komisją Winiarskiego)
Jacek Magdoń – Próba militarnego rozwiązania polsko-czeskiego konfliktu o Spisz i Orawę w grudniu 1918 roku
Andrzej Olejko – Zapalne pogranicze – wojskowo-polityczne aspekty sporu polsko-czecho-słowackiego o Spisz i Orawę jesienią 1938 roku
Krzysztof Mroczkowski – Sojusznik z południa. Ucieczki czeskich i słowackich lotników do Polski w 1939 roku
Peter ©vorc – Preąov v zlomových rokoch prvej polovice 20 storočia. Dopad veµkej politiky na obyvateµstvo mesta 1918 a 1919
Anna Szczepańska – Działalność konsulatów PRL w Czechosłowacji w latach 1957–1968
Bogusław Piotr Marks – Polsko-czechosłowacka współpraca naukowo-techniczna w latach 1960–1971

III.2. Pogranicze polsko-ukraińskie:
Руслана Попп – Етносоціальні процеси у Дрогобичі у 1944–1953 роках
Jan Pisuliński – Rola aparatu bezpieczeństwa w działaniach prowadzonych w ramach akcji „Wisła” w województwie rzeszowskim
Grzegorz Demel – Zakarpacie i Półwysep Krymski – lokalne reminiscencje problemów międzynarodowych (na przykładzie reakcji na ogłoszenie niepodległości przez Kosowo)
Ireneusz E. Thomas – Program „Miasta Partnerskie” na terenie polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego pod koniec XX wieku
Оleh А. Кирпичов – Особливості траскордонної співпраці між Україною та ЄСю

III.3. Wołyń w latach 1918–1945:
Oleh Razyhrayev – Policja Państwowa a życie społeczno-polityczne Wołynia (1921–1939)
Artur Czuchryta – Polityka rolna państwa polskiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939
Włodzimierz Bonusiak – Wołyń podczas II wojny światowej (konflikty narodowościowe)

III. 4. Kultura regionów w XIX i XX wieku:
Zdzisław Budzyński – Galicja Wschodnia jako wielokulturowy region historyczny. Próba delimitacji zewnętrznej i wewnętrznej
Marian Stolarczyk – Z życia codziennego mieszkańców wsi powiatu brzeskiego na przykładzie Borzęcina w latach 1918–1939
Witold Bobryk – Problemy obrządkowe Cerkwi neounickiej na terenie diecezji podlaskiej
Mariusz Nowak – „Czy to nasza wojna?” Prezentacja treści „trudnych politycznie” w lokalnej prasie kieleckiej na początku XX wieku (na przykładzie doniesień o wojnie rosyjsko-japońskiej 1904–1905)
Іванна Лучаківська – Науково-дослідна та видавнича діяльність музейног товариства „Бойківщина”
Wioletta Zawitkowska – Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach im. Jana Pawła II – wspólna pamięć i dialog kultur ponad podziałami
Mirosław Ponczek – Rola kultury fizycznej na Górnym śląsku i w Zagłębiu. Tradycja i współczesność

IV. RZESZÓW I RZESZOWSZCZYZNA:
Józef Półćwiartek – Rzeszów – Rzeszowskie – Rzeszowszczyzna. Kształtowanie się regionu kulturowego
Igor Kim – Wybory parlamentarne na Rzeszowszczyźnie w 1935 roku
Paweł Grata – Periodyzacja rozwoju gospodarczego Rzeszowa po II wojnie światowej (1944–1989)
Artur Wiktor – Parcelacja wielkiej własności na Rzeszowszczyźnie w myśl dekretu PKWN z 6 września 1944 r. Motywy, przebieg i skutki
Andrzej Żółtek-Daszykowski – Rozwój kultury fizycznej w Rzeszowie po II wojnie światowej. Rys historyczny
Edyta Czop – Mieszkańcy Rzeszowszczyzny wobec choroby i śmierci Józefa Stalina

NOTY O AUTORACH

Skip to content