[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX wieku

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Wydawnictwo stanowi podsumowanie części bardzo rozległego dorobku historiograficznego autora. Książka składa się dwu odrębnych, choć częściowo wiążących się ze sobą partii. Część pierwsza zawiera przegląd i obraz historiografii polskiej od końca Rzeczypospolitej do początków odrodzenia się państwa po niewoli narodowej. Część druga zawiera szkic poświęcony profesjonalizacji historiografii polskiej, a także cztery inne traktujące o Szymonie Askenazym i Adamie Szelągowskim. Pionierska rola książki prof. J. Maternickiego w dużym stopniu polega na rekonstrukcji zadań i funkcji historii w porozbiorowym życiu narodu, na ustaleniu roli historiografii i historyków w przemianach narodowych. Jest to pierwsze tak całościowe i wyczerpujące dzieło ukazujące społeczną funkcję historii i historyków w najważniejszej dobie naszych dziejów. Społeczną funkcję historii autor bada w kontekście wielonurtowych powiązań i oddziaływań. Uwzględnia w szerokim zakresie problemy świadomości i mentalności narodowej oraz ogólne oddziaływanie światowych prądów i postaw badawczych. Na przykładzie reprezentatywnych historyków polskich autor stara się wykazać, jak pojmowali oni swą rolę, czy dostrzegali niebezpieczeństwo dla nauki płynące oraz czy z powodu ich zaangażowania społecznego nie cierpiała prawda naukowa. O wartości książki decyduje również komparatystyczny i genetyczny sposób  ujawniania prezentowanego zagadnienia. Z punktu widzenia dydaktycznego warto podkreślić szczególną rolę książki prof. J. Maternickiego w zakresie funkcji informacyjno-bibliograficznej. Autor zestawił niemal kompletną bibliografię na temat epok historiograficznych, historyków i problemów badawczych. Pozwala to każdemu studentowi, a nawet pracownikowi naukowemu zorientować się w aktualnym stanie badań i bardzo ułatwia dalszą pracę.

Skip to content